hátlap kép borító kép


Tímár Mátyás


Jegyzetek az oldalvonalról


2000-2010


BUDAPEST

Sorozatszerkesztő:
SIMOR ANDRÁS

© Tímár Mátyás, 2011


Tímár Mátyás 1923-ban Mohácson született. Iskoláit itt végezte, 1941-ben érett­sé­gi­zett. Ezután gyárakban dolgozik. 1943-ban Új­pes­ten be­lép a szak­szer­ve­zet­be és a szo­ciál­de­mok­ra­ta pártba. 1944-ben a német meg­szál­lástól a fel­sza­ba­du­lásig vasút­épí­tő mun­kás­szá­zad­nál mun­ka­szol­gá­la­tos a Dunán­túlon. 1945-től a Magyar De­mok­ra­ti­kus Ifjú­sági Szö­vet­ség munka­társa. Közben elvégzi a jogi egyetemet. A pénz­ügyi, gaz­da­sá­gi pálya külön­böző területein dolgozott több mint negyven évig. A 60-as évek­ben az új gaz­da­ság­irá­nyí­tásii rend­szer egyik ki­dol­go­zó­ja. A köz­gaz­da­ság­tu­do­mány doktora.

1988 óta nyugdíjas. Az MNB története című kötetek szerkesztő­bi­zott­sá­gá­nak elnöke, konzultánsa.


Letölthető:

[ PDF formátumban ]   [ EPUB formátumban ]
BEVEZETŐ

Üdvözlet az Olvasónak!

E kötet írója a rend­szer­vál­tás előtti évtizedekben a gazdaság külön­böző területein: a Pénz­ügy­mi­nisz­té­ri­umban, a Kormány Gazdasági Bizottságában, a Nemzeti Bankban dolgozott.

Hosszú, négy évtizedes pénzügy-gazdasági pályám során há­rom olyan nagy akció­ban vettem részt, amelyek az ország életében jelentősek voltak, ha nem is jártak egy­ér­tel­mű sikerrel.

Az első a gaz­da­ság­irá­nyí­tásii reform előkészítése volt, melyet 1964-ben kezdtünk el kidolgozni, és 1968-ban vezettük be. A cél a makroszintű tervezés keretein belül egy szabályozott piaci gazdaság, azaz ebbe az irányba történő haladás volt. Az új „me­chanizmus” öt-hat éven át jól működött, nagy érdeklődést váltott ki a környező országokban, de nyugaton is, és jelentős gazdasági fejlődéssel járt.

A nem­zet­kö­zi légkör azonban számunkra kedvezőtlenül alakult. A brezsnyevi ve­ze­tés keményen intő szavára a reform vezető gár­dáját a 70-es évek első felében le­vál­tot­ták, az intézkedések tervezett második lépcsője már nem valósulhatott meg, a to­vább­fejlesz­tése nem volt lehetséges, de a már bevezetett rendszer nagyjából to­vább élt.

A második – ezt az időszakot követő akció-küzdelem – a gaz­dasági egyensúly ja­ví­tása érdekében folyt. Az 1973-at követő olaj és nyersanyagár robbanás súlyos és nö­vekvő deficitet idézett elő a költ­ség­ve­tésben és a nem­zet­kö­zi fizetési mérlegben. A hiányt növelték az irányításban elkövetett hibák, a reformfolyamat leál­lítása. A po­li­ti­kai vezetés számára egyszerűbbnek tűnt a hiány hi­telekkel történő fedezése, mint szi­go­rúbb intézkedések bevezetése az államháztartásban. Az egyensúlyért folyó küz­de­lem részleges eredményei lehetővé tették – más szocialista országokkal szem­ben –, hogy Ma­gyar­or­szág nem kényszerült adósságai átütemezésére, ami súlyos kö­vet­kez­mé­nyekkel járt volna az életszínvonal terén is. Az ország adós­ság­állo­má­nya azon­ban nőtt, és a 80-as évek elején bekövetkezett nem­zet­kö­zi pénzügyi válságot csak kínnal-keservvel vészeltük át. Sajnos mindez nem szolgált kellő tanulsággal és az élén­kítés jelszava győzött az egyensúly prioritása ellenében.

Mindazonáltal a 80-as években lehetővé vált a politikai viszo­nyok és a gazdasági ta­pasz­talatok alapján – ha óvatos léptékben is – az irányítási rendszer fejlesztése. így na­pi­rendre került a bank­rendszer átalakítása a kereskedelmi banki tevékenység le­vá­lasz­tá­sa a Magyar Nemzeti Bankról. Hazánkban a kétszintű bankrendszer 1987-ben meg­valósult, elsőként a „létező szo­cia­liz­mus” országa­iban néhány évvel a rend­szer­vál­tás előtt. Az nem állítható, hogy mindez hiba nélkül történt, de az sem, hogy to­vább­fej­lesz­tése – már a rend­szer­vál­tás után – hiba nélküli volt. Nyugdíjba mene­telem (1988) után Szürke pénzügyek címen pénzügyi pályám főbb tapasztalatait írtam meg. 1998-ban Válság, váltás, változások címmel a nyolcvanas és a rend­szer­vál­tás utáni évek ele­jén írott jegyzetei­met és néhány felszólalásomat adtam közre. Ezzel pár­hu­za­mo­san szerkesztőként, majd konzultánsként vettem részt a Magyar Nemzeti Bank története című háromkötetes mű megírásában.

A jelen kötet az utóbbi körülbelül tíz év (2000-2011) főként gazdasági tör­té­né­sei­nek kom­mentárjait tartalmazza, nem utólag írottan, hanem az események for­ga­ta­gá­ban Ma­gyar­or­szágról, a világról és néhány személyes epizódról. Természetesen nem adhat teljes képet, de talán kibontakozik belőle nemcsak az adott időszak, hanem némi visszatekintés is az elmúlt dolgokra, melyek mostanában gyakran torz­tükörben ke­rülnek ábrázolásra. Talán kibontakozik az is, hogy a szerző hogyan képzeli el a sza­bá­lyozott szociális piacgazdaságot Közép-Európában.

Néhány szót a könyv műfajáról

A következőkben az olvasó találkozni fog gaz­da­ság­tör­té­neti vissza­pillantásokkal is, de nem ez az írás alapvető tartalma, célja. Nem emlékirat. A rend­szer­vál­tást követő év­tized (I. RÉSZ) vázolása után következő II. és III. RÉSZ kommentárnak te­kint­he­tő. Jegyzet. A hónapok megjelölése azt jelenti, hogy a hetek alatt össze­gyűlt tör­té­né­se­ket, jó és rossz élményeket és fontosabb olvasmányokat foglaltam össze.

A könyv tehát, egy nyugdíjban levő gazdasági vezető gondola­tait tartalmazza, ész­re­vé­te­leit az utóbbi bő évtized eseményeihez. Ez a szemlélet bizonyára nem ta­lál­ko­zik sok mai véleménnyel a múltat, a közelmúltat és a jelent illetően. Természetesen a tévedés jogát fenntartom, bár igyekeztem harag és elfogultság nélkül írni.

I. RÉSZ
A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN

Az új vezetés hatalmának megszilárdítása érdekében nem riadt vissza meg­gon­do­lat­lan áldozatoktól. Nem hozott létre megfelelő szakértői állományt ahhoz, hogy a vál­to­zá­so­kat racionálisan, lehe­tőleg optimális eredménnyel bonyolítsa le, és az elmúlt év­ti­ze­dek pozitív vonásait nem vették tudomásul.

Így hát a váltást követő négy esztendő a gazdaságban nagy visszaeséssel járt, a la­kos­ság életszínvonalát nem sikerült megőrizni, nemhogy növelni. A me­ző­gaz­da­ság és az ipar termelése mintegy negyedével csökkent.

A szövetkezetek legnagyobb részét szétverték, jókat és gyengé­ket egyaránt. A kárpótlási törvényekkel létrejött az új struktúra: a több­száz holdas birtokok, néhány tíz­ezer kisebb családi gazdaság és félmilliónál több törpebirtok. A szövetkezet el­ne­ve­zést való­jában száműzték. A szövetkezés előnyeit: beszerzés, értékesítés, gép­hasz­ná­lat stb. nem vették tudomásul. A baloldal –félve a múlt felhánytorgatásától – nem állt ki a szövetkezés előnyei mellett.

A privatizáció kellően kidolgozott koncepció nélkül történt. Nem határozták meg, hogy mi maradjon az állam, az ön­kor­mány­zatok, a közületek tulajdonában, mi­lyen legyen a dolgozói része­sedés. Nem alakították ki a kívánatos külföldi tulajdon nagy­ságát és szerkezetét. Nem határozták meg az egész magánosítás időhori­zontját. Siet­ve, nagy bankhitelekkel, alacsony árakon bonyolódott az egész folyamat. Az új szer­zemények jórészét a vételárnál jóval magasabb összegekért adták tovább. A kelet­kezett haszonból nagy magánvagyonok jöttek létre.

A folyamatot jelentősen motiválta, sok esetben meghatározta a külföldi tőke be­te­le­pülése. Ez valóban jelentős műszaki fejlődéssel járt, új piaci lehetőségeket te­rem­tett, részben ellensúlyozta a keleti piacok visszaesését. Ugyanakkor a multi­nacionális tőke sok esetben az indokoltnál jóval olcsóbban jutott jó adottságokkal rendelkező válla­latok­hoz is, nagy profitokra tett szert, amit csak csekély mér­tékben követett a dol­gozó emberek jövedelme.

A társadalom néhány év alatt polarizálódott, egyik végén az újgazdagok, a má­si­kon a rend­szer­vál­tás vesztesei. Jelentős, fél­millión jóval felüli mun­ka­nél­kü­li­ség ke­let­ke­zett. Az új vezetés abban a tévhitben élt, hogy az új politikai körülmények között szin­te korlátlan eszközök állnak rendelkezésére. A meggondolat­lan költekezés, az adó­rend­szer lazasága, a jórészt ellenőrizetlen külkereskedelem hiánya következtében az örökölt – amúgy is magas – adósságállomány négy év alatt, 1994-ig mintegy 50%-kal nőtt, holott a privatizációs bevételek indokolt nagyságrendje miatt csökkennie kellett volna.

Nem figyeltek arra, hogy külsőségekben, új szervezetek ki­alakításában lehet gyors vál­tozásokat produkálni, de a dolgok mélyebb tartalmát a gazdaságban átalakítani ne­he­zebb, nagyobb átgondolást és több alapos elemzést igénylő feladat. Nyugat-Euró­pa mértékadó politikusai is mérsékletre intettek. Ugyanakkor a Szo­vjet­unióban és más országokban lejátszódó események bizo­nyos mértékben gyorsító tényezőt jelen­tettek.

A baloldal bénultan állt a történések forgatagában. Félt a múlt fel­hány­tor­ga­tá­sá­tól, a vádaktól. Sokszor talán el is hitte, amit az új vezetés és a média egy része ontott ma­gá­ból, elítélve szinte mindent, ami az elmúlt évtizedekben történt, elfeledve azt is, hogy ennek az új vezetők közül sokan részesei voltak, sok esetben nem is akármilyen funkcióban.

A „magyar úr” a rend­szer­vál­tás utáni első miniszterelnök né­hány évi küzdelem után meghalt. Hiányoztak azok az emberek körüle, akik kellőképpen átgondolták, mér­le­gel­ték, rendbe tették volna a dolgokat. A nép, az istenadta nép, amelyik azt hitte, hogy gyorsan megvalósul a nyugaton látott jólét, kétségbeesve nézte: mit is mű­vel­nek ezek az újak? A gazdaság teljesítménye zuhant, az életszínvonal is. A nép több­ségének nem az úri Ma­gyar­or­szág kellett. Egyre többen gondoltak nosztalgiával a régire, amikor teljes volt a foglalkoztatottság (igaz, más súlyos problémákkal), ami­kor a bűnözés, a korrupció sokkalta kisebb volt.

1994-ben új választások következtek. A „szalmabábu”-effektus érvényesül: mind­egy, hogy kit, csak ezeket nem választani újra. Négy év után a vasfüggönyt átvágó szocialista Horn lett a kor­mány feje.

A négy-öt év alatt felduzzadt adósságállomány súlyos intéz­kedéseket követel a szo­ciál­liberális kormánytól. Az egyensúlyt helyreállító intézkedések sem hiba­men­te­sek. Mindenesetre a gazdaság stabilizálódik, az adósságállomány mérséklődik, és a 90-es évek közepétől megindul egy növekedési folyamat. A siker elbizakodottsággal jár. Meg­gon­do­latlan, akciók rontják a szoc-lib vezetés tekintélyét és az új vá­lasz­tá­so­kon, 1998-ban minimális többséggel ugyan, a jobbközép koalíció alakíthat kormányt élén a Fidesz nevű párttal, amelyről kezdetben sokan azt hitték, hogy a koalíciós pár­tok egyikének, a liberálisoknak ifjúsági szervezete.

A néhány fiatal jogászból és bölcsészből álló vezérkar szö­vetséget köt a vesztes Ma­gyar Demokrata Fórum öregeivel és a Kis­gazda­párttal. Növekvő hangsúlyt kap a pro­pa­gandában a nemzeti jelszó. A gazda­ság problé­máival keveset foglalkoznak, vi­szont ügyesen mani­pulál­nak a költ­ség­ve­tésen kívüli pénzekkel, a közületi meg­ren­de­lé­sek­kel és néhány látványos fejlesztést is megvalósítanak. A me­ző­gaz­da­ság válság­je­len­ségei foko­zódnak. A mun­ka­nél­kü­li­ség helyzete nem javul. A rend­szer­vál­tást kö­ve­tő új vagyonok képződését továbbiak követik. Mindez a „polgári Ma­gyar­or­szág” cím­szó alatt történik.

A rend­szer­vál­tás idején adott volt a lehetőség egy ésszerűbb tár­sadalmi-gazdasági be­rendezkedésre. Egy átgondolt privatizációból az ország adósságának felét-har­ma­dát lehetett volna törleszteni. Itt azonban mindent nagyon gyorsan akartak végre­hajtani, félve a visszarendezéstől.

*

Az utóbbi években volt bőven időm gondolkodni a társadalom változásairól, annak okai­ról. Az világos volt számomra már Nagy Imre 1953-as programja előtt is, hogy a szov­jet modell másolása nem megoldás. Ezért is váltam elkötelezett hívévé a refor­moknak.

Meggyőződésem, hogy a hatvanas években kidolgozott, és 68-ban bevezetett új gaz­da­ság­irá­nyí­tásii rendszer jó úton indult el, és ha sikerült volna továbbvinni a het­ve­nes években és poli­tikai reformokká szélesíteni a különböző platformok létre­ho­zása irányába, lehetővé vált volna egy korszerűbb rendszer kialakí­tása Ma­gyar­or­szág­on. Ha előbb kezdték volna el a reformokat a Szo­vjet­unióban, talán másként ala­kul­tak volna a dolgok Közép-Európában is, de hát a megújulás nem sikerült.

Nem osztom azt a nézetet, hogy a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján a szo­cia­liz­mus gondolata megbukott. A posztsztálinista rendszer biztosan. A kettő közé azon­ban nem lehet egyenlőségjelet tenni. A szo­cia­liz­mus eszméje hosszú időre, szá­za­dokra tekinthet vissza és más-más értelmezést nyert a 20. század különböző né­met, orosz, francia, angol politikusainál és gondolkodóinál, nem beszélve a régeb­biek­ről. A politikai rendszer, a tervezés, a piac vonatkozásában a nézetek széles ská­lán mozogtak.

Kétségtelen, hogy a tulajdon szerepének háttérbe szorulása olyan hatóerőtől fosz­totta meg az úgynevezett „létező szo­cia­liz­must”, ami súlyos következményekkel járt. Elég utalni azoknak az intézkedéseknek hatására, melyek jelentős sikereket hoztak Ma­gyar­or­szágon: a háztáji gazdaságokra, a szövetkezetek új formá­ira, a mellék­üzem­ágakra, a gazdasági munkaközösségekre, a ma­gánszektor, a kisipar, a kiskereskedelem terjedésére. Haladhattunk volna a nyugati tőke bevonásával a vegyesvállalatok létesí­tése vonalán. Már régen el lehetett volna kezdeni a nagyvállalatok egyes telep­helyei­nek leválasztását, középüzemmé alakítását. Ezt számos megye igényelte már a het­ve­nes években. Lehet, hogy ez lassú előrehaladás lett volna, de nem hozott volna létre ak­kora társadalmi, gazdasági különbségeket, mint az 1990-94-es időszak, melyeket az emberek igen nehezen viselnek el.

Sokszor eszembe jutnak az osztrák és finn tapasztalatok. Sok mindent láttam náluk, ami számunkra figye­lem­re­méltó. Osztrák kollégám, Korén professzor több­ször beszélt iparuk tulajdonosi szerkezetéről: egyharmada állami, ön­kor­mány­zati, közös­ségi tu­lajdon, egy másik harmadra a multinacionális vállalatok jellemzők, a har­ma­dik harmad pedig az osztrák közép- és kisipar, mely az előző kettővel szorosan együtt­működik. A finneknél a bankok rész­vényeinek többsége a kisrészvényeseké, akik­nek érdek­képvi­seleti szervei biztosították a befolyást az ügyvezetésre. Az ipar részvé­nyei zömmel e bankok kezében voltak. A tőke demokratizálódott Finn­or­szág­ban az utóbbi harminc évben – mondta Kuhlberg, a központi bank finn-svéd elnöke a nyolcvanas években.

*

Jellemző volt a háború utáni időkre, hogy a sértett emberek or­szágává váltunk.

A háború közel egymillió halottja minden magyar családot érintett kisebb-na­gyobb mértékben. Mély sebek keletkeztek. Alighogy magához tért az ország, belső viszá­lyok osztották meg a társadalmat. A politikai perek súlyos sebeket ütöttek már a ko­alíciós kormányzási időben is. A Rákosi-diktatúra a társadalom széles rétegeit „sértette” meg. A perek, a kitelepítések, a vallásos emberek kezelése, a párton belüli likvi­dá­lások sok családot érin­tettek. Megsértette a diktatúra a parasztság különböző rétegeit az erőszakos kollektivizálással, az ifjúság jelentős részének pedig megingatta hitét az igazságosabb társadalomban. Mindennek nagy szerepe volt az 1956-os fel­ke­lés­ben, melyet sok helyütt a megtorlás követett.

A konszolidáció a hatvanas években hozott bizonyos megnyug­vást. Megszűnt fo­ko­zatosan a mun­ka­nél­kü­li­ség, ennek fontos szerepe volt a szegényebbek életében. A szö­vetkezetek nagyobbik része stabilizálódott. Az egyetemi felvételeknél csökkent a diszk­rimináció. Utazni is lehetett, ha korlátozottan is. A „falak” ugyan megmaradtak, de kitolódtak, tágabb mozgásteret téve lehetővé. Teret nyertek a reformok, az új gaz­da­ság­irá­nyí­tásii rendszer ki­dolgozása és bevezetése lehetővé vált a hatvanas évek vége felé.

Aztán a csehszlovák események, a bársonyos forradalom után ismét jött az ellen­áram­lat. A reformerek a hírhedt Brezsnyev-Kádár zavidovoi (1972) találkozó után fo­ko­zatosan háttérbe szorultak. A gazdasági egyensúly – főként a nyersanyag ár­rob­ba­nás miatt – a hetvenes években egyre romlott, bár a kirakat még jól mutatott – fő­leg más országokkal összehasonlítva. A nyolcvanas évek elején a nem­zet­kö­zi pénz­ügyi válság fokozta a problémákat. Kelet-Európában és Ma­gyar­or­szágon.

A rend­szer­vál­tás okai, körülményei ismertek. A változást kö­vetően újabb sérel­mek érték a társadalom különböző rétegeit. A hirtelen bekövetkezett nagy mun­ka­nél­kü­li­ség százezreket sebzett meg városban és falun a fizikai dolgozók között, az ér­tel­mi­sé­gen belül és a fiataloknál is. A kommunistázás, a rasszizmus erősödése a múlt rossz emlékeit idézte fel újra. Romlott az öregek és a nadrágszíj-parcellák tulaj­do­no­sai­nak helyzete. A társadalmi-gazdasági polarizálódás, a luxus és a szegénység szél­ső­sé­gei növekvő rossz érzést keltettek a társadalomban.

*

Szubjektív kitérő.

Engem a rend­szer­vál­tás már nyugdíjas időmben ért. Hatvanadik évemet 1983-ban töltöttem be. Ekkor levelet írtam a KB gazdasági titkárának és az MT elnökének, je­lez­ve, hogy elértem a korhatárt és az illetékes szervek döntsék el, maradjak-e, men­jek-e? Lehetőségem volt, hogy az egyetemen vagy a kutatóintézetben dolgozzam. A vá­lasz egy-két napon belül megjött: a bankrendszer átszervezéséig folytassam a mun­kát.

Így hát tovább dolgoztam az MNB-ben még öt évet, és 1988-ban közös meg­egye­zéssel mentem nyugdíjba. Időm jelentős részét ettől kezdve főleg az írás töltötte ki. A 90-es években két könyvem is megjelent és az MNB történetéről szóló, három kötetre tervezett mű szerkesztőbizottságát vezettem. Később konzultánsként vettem részt a munkában. A harmadik kötet 2004-ben készült el.

Közben – több-kevesebb folyamatossággal – újra kezdtem írni jegyzeteimet a jelen idők történéseiről és azokkal kapcsolatos gondolataimról.

A II. Résztől ezek a jegyzetek következnek.

II. RÉSZ
ÚJ ÉVEZRED

2000 közepén

Ha a rend­szer­vál­tás előttivel hasonlítjuk össze 2000-ben a magyar gazdaság helyzetét, a kép nagyjából a következő:

1./ A me­ző­gaz­da­ság termelése legalább 20%-kal van alatta az akkorinak. Bár a föld­terület nem jelentéktelen részén valamiféle nagyüzemi termelés folyik, a jelenlegi ve­zetés azon igyekszik, hogy a közös gazdaságokat, melyek átvészelték az utóbbi tíz évet, likvidálják. Hollandiában, Dániában virágzanak a szövetkezetek, nekünk még modernebb formában sem kellenek.

2./ Az ipar szerkezetében kétségtelenül van javulás. Ez főleg a külföldi tőke be­te­le­pülésének tulaj­donít­ható. Felfejlődtek új, modern vállalatok és eltűnt sok többé-kevésbé kor­szerűt­len gyár. A magyar kis-és középipar stagnál. Az ipari ter­me­lé­keny­ség jóval alatta van az EU-országok átlagának. A profit­kivitel terén a nyílt formák mel­lett burkolt módozatok is működnek: a multi­nacio­nális cégek válla­latai közötti alul- és felül­szám­lá­zá­sok, a nagy­összegű szak­értői díjak.

3./ A külkereskedelem terén kezdik felfedezni, hogy létezik orosz piac is, kínai piac is. A fejlett nyugati országok itt is meg­előztek minket, bár a mi régi kap­cso­la­ta­ink ezt egyáltalán nem tették indokolttá. E kapcsolatokat nem használtuk ki, fel­ad­tunk pozíciókat.

4./ Költségvetés. Az előállított társadalmi termékből nagyobb arány esik az állam­ház­tartás, a közületek kiadásaira és a szociális költségekre, mint az uniós országok át­la­gában. Nem áttekinthető, hogy a beruházások és az ezekkel kapcsolatos támo­ga­tá­sok hogyan oszlanak meg a különböző ágazatok között és források szerint.

5./Az életszínvonal terén kétmillió nyugdíjas jövedelme alatta van az 1990. évi­nek. A kisbirtokok másfél millió embere a sze­génységi küszöb színvonalán él. A mun­ká­sok­nál közel egymillió él az 1990. évinél alacsonyabb szinten. Van néhány tíz­ezer, talán százezer ember, akiknek felívelt a sora, a többi igyekszik megka­paszkodni.

6./ A külföldi adósság, ami a rend­szer­vál­tás előtt bruttó 20 milliárd dollár körül volt, az Antall-Boros-kormány évei alatt a privatizációs bevételek ellenére közel 50%-kal nőtt, aztán a Horn-kormány alatt, a Bokros-csomag következtében jelen­tősen csökkent.

A politikai életben a hang eldurvult. A rend­szer­vál­tás előtti évtizedeket egyesek úgy jellemzik, hogy az az időszak a férgek kora volt, noha szép számmal van köztük a jobb­oldalon olyan, aki akkor is magas pozíciót töltött be. A balközép ellenzék nem a fő kérdésekre koncentrál, hanem aprólékos vitákban éli ki aktivitását. Működik az Ország­imázs Központ, 4-5 milliárdos költ­ség­ve­téssel, minden idők legnagyobb tűzi­játékát készítik elő a nemzeti ünne­pen, ömlik a sikerpropaganda.

Augusztus

A Népszabadságban Antal László és munkatársa tollából elemzés jelent meg az angol–amerikai közgazdász, Kearney tanulmánya alapján. Az írás részletesen be­mu­tatja korunk globálista rendszerét, de számos esetben kritikátlan a Kearney tanul­mánnyal szemben.

Néhány idézet a cikkből és néhány megjegyzés.

1./ „… az elmúlt húsz évben a leggyorsabb ütemben globali­zálódó országok 30-50%-kal magasabb növekedési ütemet pro­dukáltak.”

Ezen országok csoportjában van Kína, Chile és – Ma­gyar­or­szág is. Nyilvánvaló, hogy Kína esetében első­sorban a reformokról van szó, melyek fokozatos átállást tet­tek lehetővé a szabályozott piaci gazdálkodás felé, növekvő bekapcsolódást a nem­zet­kö­zi gazdasági folyamatokba. Ma­gyar­or­szág esetében a vonatkozó rész a rend­szer­vál­tás előtti növekedéssel is összefügg annak kérdőjeleivel együtt. A glo­ba­li­zá­ció­ból eredő előnyök tehát az egyes országok vonatkozásában részlegesek, más ténye­zők is szerepet játszanak.

Kearney: „… a teljes világindex azt mutatja, hogy a szegény­ségben élők száma nagy­mértékben csökkent. 1980-ban a világ né­pességének 34%-a élt a Világbank által meg­határozott szegénységi küszöb alatt, 1990-re ez a felére apadt. Más szóval a glo­ba­li­zá­cióval összefüggő növekedés következtében 1.4 milliárd ember menekült ki az abszolút szegénységből.”

A szerzők mintegy 210 millióra becsülik azt a számot, ahány ember Kínában ki­ke­rült ebből a kategóriából az utóbbi 20 évben. Ez természetesen nemcsak a glo­ba­li­zá­ció javára írható. Vajon ez az 1.4 milliárd főre becsült szám milyen összetételben mu­tatkozik a különböző országcsoportokban?

2./ A közép- és kelet-európai rend­szer­vál­tások és a glo­ba­li­zá­ciós folyamat össze­füg­gé­seivel az elemzés alig foglalkozik. Nyilvánvaló, hogy ezekben az országokban a nem­zet­kö­zi pénz­ügyi szervezetek „receptjei” sematikusak voltak. A latin-amerikai pél­dákból indultak ki, ahol a magántulajdon volt végig a jellemző, ahol a privatizáció ke­vés­sé bírt jelentőséggel. Az IMF célpontja Közép-Kelet-Európában a költ­ség­ve­tés és a fizetési mérleg egyen­súlyának biztosítása volt, de nem fordítottak figyelmet olyan kér­désekre, mint a privatizáció legésszerűbb módja, az ebből elérhető be­vé­te­lek optimalizálása, az ezúton történő adósságcsökkentés.

3./ Az előzőkből is következik, hogy hiányoznak vagy igen gyérek az el­gon­do­lá­sok a glo­ba­li­zá­ciós folyamat vonatkozásában a „hozzá vezető út” másik, nem spon­tán oldaláról: a nem­zet­kö­zi szervezetek és az egyes államok, kormányzatok szere­pé­ről.

Mi a feladatuk a nem­zet­kö­zi gazdasági és pénzügyi szervezetek­nek? Milyen idő­ho­ri­zontokban gondolkodnak? Mire képesek a pia­ci tényezők és mire nem? A nem­zet­kö­zi pénzáramlás szabályozása terén mik a teendők? Mit tudnak tenni a leg­sze­gé­nyebb országok érdekében? Mik az egyes államok és kormányok feladatai?

A nemzeti önzés és az osztályérdek ma e szervezeteknél is döntő súllyal esik a latba. A cselekedetek messze nem állnak arányban a problémák nagyságával.

4./ A Ma­gyar­or­szágról írottak…

A Nyertesek és vesztesek fejezetben az 1990-98-as periódus­ban 246000 új lakás építése szerepel – jelentős eredményként. Bizonyára ezek általában nagyobb la­ká­sok, mint az 1990 előtt épültek, de a 70-es és 80-as években 60-80 ezer lakás épült évente.

„Elképzelni sem tudjuk, hogy miként mehetett volna végbe Ma­gyar­or­szágon a po­li­tikai és gazdasági rend­szer­vál­tás, a nem­zet­kö­zi eladósodottság csapdájából való ki­kec­mergés oly módon, hogy az ne járjon együtt a termelés számottevő vissza­esé­sé­vel, jelen­tős mun­ka­nél­kü­li­séggel és inflációval. Ha pedig mindez be­következik, akkor el­kerül­he­tet­len, hogy az ezekkel járó társadalmi terhek egyenlőtlenül oszoljanak meg: a fiatalabbak, a képzettebbek, a városlakók szük­ség­sze­rű­en előnybe kerülnek az idő­seb­bek­hez, a képzetlenekhez, a vidéken lakókhoz képest.”

Ezekről a sorokról a felvilágosodás korának híres gondolkodója jut eszébe az em­ber­nek (kissé pontatlan idézésben): Ez a világ minden világok legtökéletesebbje, hi­szen miért alkotott volna tökéletlent a Teremtő? Gondolom, a szerzőket is csak a len­dület vitte e mondatok leírására, hiszen bizonyára egyezik véleményünk abban, hogy a me­ző­gaz­da­ság kezelése, a privatizáció bonyolítása és más akciók lényegesen kisebb veszteséggel is történhettek volna.

Ezeket a megjegyzéseket elküldtem Antal Lászlónak, akivel az elmúlt idők során sok mindenben egyetértettünk. Ő telefonon vitatkozott néhány észrevétellel, az új­ság­ban azonban nem tértek rá vissza.

2001

Hogy is néz ki ez a mi világunk az ezredforduló idején? Százmilliók létbiztonságának hiánya, a jövedelmek szélsőségei, a biztonság romló helyzete, a korrupció, a társa­dal­mi korlátok, a rasszizmus még a fejlett országokban is, a többiekről nem is beszélve.

Az úgynevezett „létező szo­cia­liz­mus” súlyos fogyatékosságaival és hibáival együtt két­ségtelenül jelentős hatással volt a világra. Ez tükröződött a gyarmati országok füg­get­len­ségi mozgalmaiban, ha­tott a fejlett országok szociális törvényhozására is. A világ alapvető problémái azonban nem oldódtak meg. A glo­ba­li­zá­ció élesebbé tette a kont­rasztokat. A tőkemozgások alig szabályozott folyamata, a nemzeti gazdaságok érdekeit – esetenként súlyosan – sérti és a nagy nem­zet­kö­zi szervezetek befolyása ezekre a mozgásokra nem megoldott. Mindezzel összefüggésben merül fel ismételten a piac korlátainak kérdése, a nem­zet­kö­zi szervezetek és az államok szerepe a piac sza­bályozásában. A vezető hatalmaknak és nem­zet­kö­zi szervezetek nem nyúlnak hoz­zá kellő súllyal az alapvető problémákhoz. A felületen mozognak, a lényeg alig vál­tozik, és mindez fenyegető jelenségekben ölt testet.

És hazánk, Ma­gyar­or­szág?

A rend­szer­vál­tás nagy változásokkal járt, sok pozitívumot is hozott. Nyílttá vált a különböző vélemények, nézetek ütköztetése és ez új lehetőségeket csillogtatott meg. Sok új ember vált ki az is­meretlenség homályából, és sok fiatal tört előre. Szabadabbá vált az utazás más országokba, az ottani tapasztalatok elsajátítására. Javult az áru­el­látás, gyakorlatilag minden vásárolhatóvá vált – akinek volt miből. Hosszan lehetne sorolni a pozitív és negatív vonásokat.

Volt kollégáim szétszóródtak a politikai és társadalmi színkörön. Volt, aki dol­go­zott tovább, volt, aki inkább szerepet váltott, volt, aki külföldre ment, volt, aki meg­halt. Én nyugdíjba menetelem után az írást választottam. Ezt korom is indokolttá tette.

Január

Régi munkatársam, B. E. temetése. A szertartáson vagy száz-száz­ötven ember volt je­len. Előbb a Bazilika kanonoka beszélt, aztán én. Hogyan lett igazgató a Nemzeti Bank­ban egy falusi jegyző fiából a létező szo­cia­liz­mus évtizedeiben, hogyan vette si­mán az akadályokat, melyeket manapság oly leküzdhetetlennek vélnek jobboldalt – utólag.

Ahogy a kanonok beszédét hallgattam, eszembe jutottak ré­gebbi találkozások Czapik érsekkel és más egyházi vezetőkkel a PM-ben, a költ­ség­ve­tési támogatások nagy­ság­rend­jéről. Felvillant az emlékkép a kalocsai érseki palotában tartott ebédről, melyre családommal meghívtak, miután befejeződött az épület helyre­állatása. De La­ro­sier­rel, az IMF elnökével és feleségével jártunk Seregély érseknél Egerben. Eszter­gom, Pannonhalma-látogatások. Megértettük egymás álláspontját, komp­ro­misszu­mo­kat kötöttünk.

Az ország lakosságának nagyobbik része már a 20. század má­sodik felében szü­le­tett, a fiataloknak nincs tárgyilagos élményük a kádári korszakról, meglehetősen el­tor­zítva kezeli e kort még a közép­balnak nevezett sajtó is. Az uralkodó hangulat ha­tása alatt nem akarják a valóságot differenciáltan megírni és elmondani, még az MSZP sem, mert nem akarja időben „hátrafelé” szélesíteni a küzdőteret.

Így aztán téves kép alakul ki az új nemzedékben arról az időszakról, amely az 1956-ot követő megtorlások után másként alakult, mint ahogy most azt a köztudatba viszik, hiszen a hatva­nas évektől már inkább a reformok uralták a terepet, igaz, hogy akadályokkal, hullámvölgyekkel az adott kelet-európai környezet következtében.

Március

Visegrádi hétvégék. A szomszéd telken és fölöttünk nagy, új há­zak épültek. A helyi társadalom alaposan megváltozott az utóbbi évtizedben. Úgy tűnik, a szubkulturális örökségek nemzedékeken át megmaradtak és csak a felszíni alkalmazkodás hitette el azt, hogy mélyebb változás is történt. Néhány régebbi szomszéddal, iparosemberrel a kapcsolatunk megmaradt. Ők távol tartják ma­gukat a helyi politikától.

Egyébként a Dunakanyar kezd szórakozócentrummá válni. Múlt nyáron már 5-6 diszkó ontotta a hétvégeken a zenét. A Makovecz-stílusban épített üzletház viszont leégett. Mondanak ezt-azt…

Az utca képe – Budán, ahol lakunk – a rend­szer­vál­tás óta sokat változott. Előt­tünk 3-4 emeletes házak épültek. A közeli vendéglő délszláv csoportok találkozó­helye. Volt tulajdonosa, egy kissé kétes múltú egyén, az elmúlt évben-Horvát­or­szág­ban autóbaleset áldozata lett: két nagy kamion összepréselte a sztrádán. Mondják: túl sokat tudott. Balra tőlünk lakópark létesült, a luxuslakások egyelőre jórészt üresen állnak. Az utca szemközti oldalán, hosszú évek óta félkészen álló ház, hajléktalanok szálláshelye. Hangos jeleneteiket az egész környék élvezi. Az ön­kor­mány­zat semmit sem tett a rend érdekében. A domboldalakon sok új, nagy villa épül.

*

Változás a Nemzeti Bank vezetésében. Surányi – aki Demokratikus Charta egyik alá­írója – ment, Járai jött. A Parlament másfél évi vizsgálat után elfogadta az albizottság jelentését a CW-ről. Bécsi pénzintézetünk a rend­szer­vál­tásokig rentábilis volt. Főleg kelet- és nyugat-európai vállalatok közti ügyeket bonyolított és ebből tisztes nye­re­sé­get ért el. Az osztrák bankok némelyike irigyelte is ezért Korén kollegám szerint. A rend­szer­vál­tások után a kelet-európai vállalati partnerek közül sok csőd­be­ment, fel­szá­mo­lódott, priva­tizálták, eltűnt. A hiteleket nem fizették vissza. A CW vezetői és a fel­ügyeletet gyakorló MNB későn reagáltak. Ha előbb kapcsolnak, a veszteség kisebb lett volna.

Április

A Kádár-korszakban az egypártrendszer sokféle, néha élesen eltérő nézetet takart – Európa legszélesebb népfrontja volt ebben a pártban – mondta Marjai kollegám. Neveket is lehetne sorolni Komócsintól Pozsgaiig, de hát ezeket a neveket ma már kevéssé ismerik.

Most a szélsőséges hangok is nyílt teret kapnak, például a rá­dió Vasárnapi Új­ságában. Nemrég a cigánykérdéssel foglalkoztak a zámolyí kivándorlók francia or­szági befogadása alkalmából. Negyven értelmiségi levelet irt a francia minisz­ter­el­nök­nek ez ügyben. A probléma gyökere a mun­ka­nél­kü­li­ség. A Kádár-korszak utolsó két évtizedében ez valamelyest rendeződött, ha nem is kielégítően. Igaz, hogy volt „vállalaton belüli” mun­ka­nél­kü­li­ség, de az embereket mégiscsak nyolc órán át fog­lal­koz­tat­ták, kultu­rálisan is történt egy s más, és lakások is épültek számukra meg mun­kás­szál­lá­sok – persze nemcsak a cigányoknak.

Ma a cigányság jelentős része családi pótlékból, szociális segély­ből él. A mun­ka­nél­kü­li­ség természetesen nemcsak ezt a réteget sújtja. A 70-es években egy al­ka­lom­mal Kreisky későbbi osztrák kancellárral beszélgettem itt Budapesten. Ausztriában a fő gond – mondta –, a lehető legteljesebb foglalkoztatás. Ez az, ami az ál­talános lég­kör­re nyugtatólag hat, ez a közbiztonság alapfeltétele is, a többi probléma ezután következik.

Június

Egy évvel a választások előtt már javában dúl a harc. A Kisgazdapárt bomlása hó­na­pok óta tart. A közvélemény a Fidesz kezét vélte fel­fedezni a háttérben – gondolom, nem alaptalanul. Ugyanez zajlott le az előző választásoknál a Ke­resz­tény­de­mok­rata Párttal. Az MSZP-ben a Kovács-Medgyessy páros vissza­fogottan szerepel. Stra­té­giá­juk központjába néhány jól kiválasztott kérdést kellene állítani. Nagyobb súllyal kel­le­ne beszélni a me­ző­gaz­da­ságról és a hazai iparűzők érdekeiről, jövedelemelosztás visszás­ságairól.

*

A Pénzügykutató Intézet munkatársainak emlékkönyve: Lámpások az alagút­ban.

Az Intézetben egy tehetséges és progresszív társaság jött össze. Kikerült közülük – más-más oldalon – néhány miniszter és állam­titkár is. Annak idején a 80-as évek­ben a Fordulat és Reform című tanulmány részben nyitott kapukat döngetett, leg­alább­is az állami gazdaságirányítók többsége számára. A politikai szféra azonban félt az újabb „reform­konflik­tusoktól” a SZU vezetőivel.

A csoportból többen dolgoztak később a Nemzeti Bankban is: Ebben az időben a fő feladat az egyensúly javítása és a kétszintű bankrendszer előkészítése volt. Ez utób­bi munka jórészt az MNB-re hárult. Mi azt mondtuk: a monetáris szféra sze­re­pét úgy lehet erő­sen növelni, ha az államháztartás elvonó-juttató szerepe erőteljesen csök­ken. Ez persze ár- és bérreformot is feltételezett.

*

Az MSZP közgazdasági tagozata időszakos folyóiratának, a Dossziénak a szer­kesz­tő­je, R. T. járt nálam. Az utolsó számban meg­jelent kb. 20 oldalon az, amit a hetvenes évek elején jegyzeteltem, az új mechanizmus reform „leültetésének” időszakában.

A füzet néhány más cikket is tartalmaz, többek közt egy fiatal kutató cikkét a világgazdaság tendenciáiról. Az elmúlt években a – glo­ba­li­zá­ció környezetében – szignifikáns változások leginkább a volt Szo­vjet­unióban és Kelet-Európában ját­szód­tak le. A volt SZU-ból az elmúlt évtizedben óriási tőkekivonás történt-érről ma­nap­ság kevés szó esik. E tőkék nagy része Nyugatra vándorolt. Ugyancsak tőkekivonás tör­tént Délkelet-Ázsiából, ahol erős válságjelenségek megrendítették néhány ország gazdaságát.

A fizetőképes vásárlóerő csökkenése kihat az USA és Európa konjunktúrájára. Bush és Greenspan, a FED elnöke adó- és kamat­csök­ken­téssel igyekszik élénkíteni az amerikai gazdaságot.

Egy híres indián törzsfőnök mondotta volt egykor, hogy a Fehér Ember mindent meg tud termelni, amit akar, de nem tudja jól elosztani…

Július

Fock Jenő temetése Óbudán. Ott volt Nyers Rezső, Lázár, Marjai és még vagy 150 ember. A sajtóban rövidke hír. A Kormány ré­széről senki, hivatalosan az MSZP részéről sem. Fock hét évig volt miniszterelnök. Nehéz természetű ember volt, de okos, korrekt, bátor. Emlékszem néhány közös utunkra Moszkvába. Élesen tár­gyalt, Koszigin, a szovjet kormányfő, bizonyos mértékben tartott tőle, tisztelte. Különösen éles és határozott volt a csehszlovák eseményekkel kapcsolatban, mikor a politikai meg­oldások mellett érvelt. Gazdasági ügyekben erőteljesen képviselte érdekeinket. Zavidovoban, 1972-ben, amikor Brezsnyev bírálatot mondott a magyar „elhajlókról” első helyen Fockot nevezte meg Kádárnak.

A jobbközép kormány magatartásán nem csodálkozom. Nem értem viszont az MSZP részvétlenségét. Félnek minden olyantól, ami az „utódpárt” jellegre utalna. Pedig, aki a múlt pozitív voná­sait nem ismeri el, elveszítheti a jövőt. Miért nem vállaljuk – kellő kritikával – a magyar szövetkezeti rendszert? Miért nem vállaljuk hang­súlyosan az 1968-as piacorientált reformot? Miért nem vállal­juk Közép-Kelet-Euró­pa legliberálisabb kultúrpolitikáját? És ami rossz volt, azt nyíltan kell bírálni. Az 1956-ot követő megtorlásokat, a reformfolyamat leültetését a 70-es években, az egyen­súlyt nem tisztelő gaz­da­ság­po­li­ti­kai hibákat, a káderpolitika visszásságait.

Az MSZP tekintélye csak nőne ettől. Ez adna alapot a jobboldal erőteljesebb bí­rá­la­tára, az alapvonásokban rejlő hibák, a történe­lemhamisítás, a privatizáció mód­ja, a me­ző­gaz­da­ság szétverése, a jövedelemolló szélesedése és sok más tekin­te­té­ben.

Augusztus

A Magyar Nemzeti Bank története szerkesztőbizottságában vita a 111. Kötet szakaszairól.

1./ 1948-tól kb. 1963-ig. Ezt az időszakot a szovjet minta alkal­mazása jellemezte – bizonyos módosulásokkal. A Bank szerepe erősen adminisztratív jellegű volt, a népgazdasági terv kiszolgálása a jellemző. 1956 után néhány változás történt.

2./ 1963-tól kb. 1974-ig. A reform kidolgozása során háttérbe szorul a kétszintű bank­rendszer gondolata. „Ha minden mozog, legalább az MNB legyen stabil” – mond­ták néhányan. Bizonyos alkalmazkodás történt az új mechanizmushoz a be­ru­há­zá­sok finanszírozása és a forgóeszköz-hitelezés vonalán.

3./ 1974-től 1987-ig a kétszintű bankrendszer bevezetéséig. Nyersanyagár-rob­ba­nás, az egyensúly romlása, a reformfolyamat politikai indíttatású leültetése a gaz­da­ság­ban, nem­zet­kö­zi pénz­ügyi válság a 80-as évek elején, majd a bankreform elő­ké­szí­tése.

4./ A Banktörténet utolsó része a kétszintű bankrendszer beve­zetését követő idő­szakot tartalmazná. A Grósz-Németh-időszak végén és az Antall-Boros-kormányok ide­jén az ország eladósodása folytatódott. A privatizációból származó bevételek el­le­né­re az adósságállomány, 1995-ig másfélszeresére emelkedett. A bankok be­fa­gyott kintlevőségei több százmilliárd forintra nőttek. „Bank­konszolidáció”.

*

Miután a 70-es évek elején a gaz­da­ság­irá­nyí­tásii reform vezető gárdáját leváltották, én a Kormány Gazdasági Bizottságának éléről az MNB-be kerültem. 1988 közepéig vol­tam a Bank elnöke. Törekvésem az első naptól kezdve a pénzügyi egyensúly javítása, a nem­zet­kö­zi fizetési mérleg deficit-folyamatának megállítása volt. Ez ügyben tucat­nyi előterjesztést tettünk a PM-mel együtt a Gazdaságpolitikai Bizottságnak, a PB-nak, a Kormánynak. Az 1978-as rekord deficit után sikerült az eladósodási folya­ma­tot né­hány évig mérsékelni, átvészelni a nem­zet­kö­zi likviditási válságot.

Az 1983-as évben lényegében egyensúlyi helyzet állt elő. Ez azonban meg­ala­po­zat­lan törekvést élesztett a gazdaság élénkítésére. Az élénkítés híveinek tö­rek­vé­sei a politikai vezetésben is szimpátiá­ra leltek. Adósságállományunk ismét nö­ve­ke­dés­nek indult. Havasi, a gaz­da­ság­po­li­ti­kai titkár és Kádár, az „élénkítőkre” hallgatva jár­hatóbb útnak látta ezt, mint a szigorú pénzügyi politikát, ami népszerűtlen intéz­ke­désekkel is járt volna.

1983-84-ben ismét előtérbe került a kétszintű bankrendszer megvalósítása. Állás­pon­tunk az volt, hogy a hitelezésnek úgy kell nagyobb teret biztosítani, hogy az ál­lami költ­ség­ve­tés elvonó-juttató szerepét erőteljesen korlátozzák a vállalati szférában. Végül is a politikai döntés az volt, hogy a bankreformot 1987. január 1-ével be kell vezetni.

Az MNB-ben töltött éveim alatt létrejött a forint egységes árfo­lyama az eddigi két (áruforgalmi és turista) árfolyam helyett. A kelet-európai országok között ez az első ilyen reform volt. Ez az exportra ösztönzőleg, az importra mérséklőleg hatott. Ezek­ben az években néhány, kisebb bank is létrejött. Ilyen volt a Vállalkozási Bank, az Inno­vációs Intézet, a CIB, melyek jól prosperáltak és a szelektivitást erősítették a hitelezésben.

A beruházási hitelek terén sikerült szélesíteni két konstrukciót: az export­be­ru­há­zá­si keretet és a szerkezetjavítási hitelkeretet. Ezek hoztak is eredményeket, bár az össz­beruházáshoz képest nagyság­rendjük nem volt meghatározó, (Energia­racio­na­li­zá­lás, elektronika egyes vállalatai, vegyi- és gyógyszeripar, élelmiszeripari vertikum­fejlesztések termelőszövetkezeteknél stb.)

Szeptember

Eltelt a nyár – hosszú kánikulai időszakkal. Régi életrajzi jegyze­teimet rendezgettem.

Ifjúkorom története szorosan összefonódik Mohács, a kisváros életével. A pol­gá­ro­sodás, a család szétterülése az országban és a világban. Mit jelentett a környezet, az elemi iskola, a polgári, a gim­názium? A jeles érettségi után a gyár, Baja – ahol először hallottam egy József Attila nevű költőről –, majd Újpest, a szakszervezet, szociál­de­mok­raták és kommunisták. Minderről írtam a háború után, bár behatárolta az írot­takat a kor, amelyben írtam.

1945-től a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség munka­társaként, pár­hu­za­mo­san elvégeztem a jogi egyetemet, 1947-től 49-ig Friss István mellett dolgoztam, mint költ­ség­ve­tési referens és tanársegéd a Közgazdasági Egyetemen, ahol Friss előadásait Took és Fullarton teóriáival kezdte. Mikor a Pénz­ügy­mi­nisz­té­ri­umba kerültem már érez­hető volt a bizalmatlanság – balról. A káderek között volt néhány, aki úgy gon­dol­ta, egyedül ők a megbízható emberek, a többi csak útitárs. Ez a párton belüli ket­tős­ség sokáig érvényesült, a Rákosi-korszakban erősen, de később is, az 1956-ot követő években is.

Az én 1956-os magatartásom: figyelmeztettem a gazdasági anarchia veszélyeire, igye­keztem alátámasztani a Nagy-kormány célkitűzéseit – ez egy demokrata szocia­lista állásfoglalása volt. A revans éveiben ezért élesen támadtak a PM-ben, barátaimat is. Később, a 60-as években, mikor kezdett kialakulni a reform-kurzus, a helyzet változott, de a kettősség –ha lappangva is –, de élt tovább.

A csehszlovák események, a prágai tavasz után erősödtek a tá­madások a bal­szárny­ról. A szovjet követségen – Pavlov nagykövet ideje alatt – azon vitatkoztak, hogy a gazdasági vezetők között ki az ügynök és ki nem – ezt később tudtam meg a „ma­gyar pártiaktól”, mert ilyenek is voltak a követségen.

*

Megdöbbentő számomra sok ember változása, az, hogy több év­tized után hogyan tör felszínre a múlt, az altalaj és az érdek. Azt hittem, az elmúlt évtizedek mélyebb nyo­mokat hagytak azokban, akik végigélték ezeket az időket. Kiderült azonban sok eset­ben, hogy erősebb a régmúlt, a sérelmek, a Horthy-korszak mentalitása, a nem­ze­ties­kedő frázisok. Voltak éles fordulatok és voltak lassúak is. Igaz, az elmúlt év­ti­ze­dek­ben is ott lappangott a felszín alatt a régi környezetek hatása, de a változás sok eset­ben megdöbbentő. A fiatalabb generáció keresi a helyét, nagy vargabetűket és éles fordulatokat tesz. A legfiatalabb nemzedék pedig csak könyvek­ből és a médiából érte­sül arról, hogy milyenek is voltak az elmúlt évtizedek.

*

Terrortámadás New Yorkban és Washingtonban. Miközben a hatalmak az inter­kon­ti­nen­tális rakétákkal és légi védőhálóval foglalkoznak, Bin Laden emberei öngyilkos akciókat hajtanak végre késekkel hatalmukba kerített személyszállító repülőgépe­ken a Világ­kereskedelmi Központ és a Pentagon ellen. Több mint hatezer halott. Mi lesz az USA válaszlépése? Ha szétbombázzák Afganisztán sziklás hegyeit, hogyan fognak reagálni az arab or­szágok fundamentalistái?

Hogyan tűntek el a nagy birodalmak, hogyan merevedtek meg a nagy kultúrák? Ez lesz a sorsa a nyugati kultúrának is?

Október

Egy fiatalember járt nálam, aki a 70-es és 80-as évekről akar könyvet írni. Elolvasta 1998-ban kiadott kötetemet és egy sor kérdést adott fel. Nem ért sok mindent. Mi volt a mi jövőképünk az elmúlt évti­zedekben? Elmondtam, hogyan lehetett volna a több­szektorúság irányába fejleszteni a gazdaságot, továbbfejleszteni a szövetke­zeti rend­szert, lehetővé tenni több politikai platform működését. Beszéltem a jövedelem­el­osztás szélsőségeinek megakadályozásá­ról. Tévesek a képzetei a Kádár-korszak jö­ve­delmi viszonyairól. Úgy hiszi, hogy a vezetők – legalábbis egy részük nagy jöve­delmekre tettek szert. A történelemhamisítás megteszi a hatását.

*

Nemrégen voltunk a Rádió Márványtermében jubileumi esten, me­lyet a Rádió Szabó Éva barátunk tiszteletére rendezett. Színvonalas műsor volt, fellépett Gregor József, és mások is.

2002

Január

Választási előkészületek. A hang egyre durvább, a jobboldal részé­ről a rádióban, a köz­szolgálati TV-ben, a lapokban, a parlamentben. Az MSZP halovány. Alig szólnak azok­hoz a rétegekhez, akiknek jó része nem szokott szavazni. 600 000 az egy hek­tá­ron aluli törpe­gazdaságok száma. Ezeknek előnyt, haladást jelentene a modern be­szerző-értékesítő szövetkezés, de ezt a szót alig merik kiejteni. A munkáskeresetek az EU átlag ötödén állnak, bár azt semmi sem indokolja, hogy a legolcsóbbak legyünk Közép-Európában. Sok profit megy ki ellenőrizetlen. A munkanélküliek száma vál­to­zat­lanul magas. A leggazdagabb réteg ugyanolyan kulccsal adózik, mint az átlag­keresetűek.

Ki kellene végre dolgozni, hogy az adott helyzetben, tíz évvel a rend­szer­vál­tás után milyen stratégiai céljai vannak a szocialista pártnak. Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi körül­mények, és helyzet más követelményekkel jár, mint a régi megfogalmazások. És be­szélni kellene a költ­ség­ve­tési és a fizetési mérleg hiányáról, de erről sem a kor­mány­párt, sem az ellenzék nem hajlandó.

Március-április

Az elmúlt hetek-hónapok a választási csatározások közepette teltek el. Bizonyos ki­áb­rándulás tapasztalható a FIDESZ-Kisgazda-koalíció eltelt négy évéről. Az Orbán-Medgyessy között lezajlott TV-vitában érezhető volt Medgyessy nagyobb tájé­kozott­sága gazdasági kérdésekben.

Május

Lezajlottak a választások, és az MSZP-SZDSZ közösen alakít kormányt. Az Európai Unióba lépés előtt az új vezetésnek nagy feladatokkal kell szembenéznie. A küz­de­lem­ben háttérbe szorultak az ország legjelentősebb társadalmi-gazdasági kérdései. Hogyan alakul versenyhelyzetünk és a pénzügyi egyensúly? Túl sok volt mindkét oldalról az ígérgetés.

Rendbe kellene hozni a me­ző­gaz­da­ságot, növelni a foglalkoz­tatást, csökkenteni a jövedelem-eloszlás visszásságait, a keleti ke­reskedelmet élénkíteni, a korrupció ellen fellépni és demokratikus kormányzást érvényesíteni az autokrata tendenciák helyett.

Június-július

Tíznapos hollandiai utunk. Aachen katedrálisánál jobban tetszett a mastrichti közép­kori belváros és az ezeréves templom-erőd. Bonn bizonyos mértékig csalódást oko­zott, másképp képzeltem el a volt NSZK fővárost, igaz, hogy a kormányzati negye­det nem láttuk, rövid volt az idő. Liege nagy és francia város. E települések jelen­tették az európai középkor arany háromszögét: a kereskedelem, a hatalom és az egy­ház vonatkozásában. Jólesett a kikapcsolódás a kelet-európai környezetből. Itt nem volt török hódoltság, nem volt hosszú félgyarmati lét, viszont előbb kezdődött, és hosszabb ideje tart a polgárosodás, a kereskedelem, a hajózás, az iparfejlesztés. Sze­rencsésebb földrajzi fekvés? Nyilván nem csak az. A folyama­tosság tör­té­nel­mi szépségei több sikert hoztak, mint a folytonos újrakezdések a Kárpát-meden­cé­ben.

Szeptember-október

Eltelt a nyár. Visegrádon napi négy-öt óra a kertben, úszás, írás, néhány vendég, néhány kirándulás a környéken, könyvek.

Jegyzetek a rend­szer­vál­tások századáról, a Nemzeti Bank története harmadik kö­te­tének anyagaival kapcsolatosan. A 60-as években a reformok korszaka kezdődött meg. A me­ző­gaz­da­ság­ban a szövetkezetek fejlődése eltért a környező országokétól. A sajátos magyar vonások: háztáji gazdaság, kiegészítő üzemágak stb. egyre jelen­tő­sebb súlyt kaptak és az eredményeket nem­zet­kö­zileg is elismerték. Az iparban és a szolgáltatási ágazatokban az új irányítási rendszer lendületet adott a kez­de­mé­nye­zés­nek (gyógyszer- és vegyipar, Tungsram, Rába, feldolgozó élelmiszer­ipar, növényolaj, Bábolna). A lakásépítés és az infrastruktúra terén jelentős eredmények jöttek létre. A 70-es években évi 70-80 ezer lakás épült, metróvonalak stb.

Ugyanakkor a negatív tényezők is jelentősek voltak. A kelet-európai környezethez való alkalmazkodás, a centralizáltság nem tették lehetővé a gazdaság szerkezetének erőteljesebb átala­kítását, fékezték a műszaki haladást.

A csehszlovákiai bársonyos forradalmat követő évek során a reformfolyamatok leálltak, tendenciaváltozás következett be, az ellen­refor­máto­rok súlya növekedett.

A gazdasági egyensúly tiszteletben nem tartása fokozódó el­adósodottsághoz ve­ze­tett. Az életszínvonal stagnált. A lakosság és a káderek jelentős része egyre elé­ge­det­le­nebb volt a vezetéssel és Kádár utódaival is. Az 1990-es választások alapvető váltást eredményeztek, amely a polgári Ma­gyar­or­szág megvalósítását tűzte ki célul.

Jézusmária, győztünk! – írta a rendszerváltók egyike.

*

Az új vezetés ideológusai megállapították:

– 1945-ben nem volt felszabadulás, a mérsékeltebbek a fasizmus­tól történt „megszabadulásról” beszéltek, a jobboldali radikálisok megszállásról.

– A földreform, amelyik felszámolta a félfeudális nagybirtokot, elhibázott volt, a kolhozrendszert alapozta meg – állították. A szövetkezeti gazdálkodás nem jó, a családi birtokra kell venni az irányt.

– Az állam a legrosszabb gazdálkodó, privatizálni kell sürgősen az ipart, az állami me­ző­gaz­da­sági üzemeket, a szolgáltatókat, a kül- és belkereskedelmet. A volt szocia­lista országokkal szűkre kell vonni a szálakat politikai és gazdasági vonalon egyaránt.

– A kultúra terén az elmúlt évtizedek állami és párt-beavat­kozása elítélendő. Ha voltak eredmények, ezek ennek ellenére jöttek létre.

Összegezve: jó szinte semmi, rossz szinte minden.

Mint oly gyakran az elmúlt században, ismét lemondtunk, lemondtak a rend­szer­váltók a folyamatosság indokolt előnyeiről. Pedig ezeket kombinálni az alap­vető változ­ta­tá­sokkal az állam­vezetés művészete. Nem így történt.

November

Az ön­kor­mány­zati választásokon az MSZP-SZDSZ-koalíció győ­zelmet aratott. A Medgyessy elleni vádak lekerültek a napirendről, Bush fogadta őt Washingtonban. Azt gondolom, hogy a volt BM-es kapcsolatai nem jelentettek többet, mint hogy tájé­koz­tatta őket az IMF-Világbank ügyekről, ahol az ő szerepe csekély volt.

A választások előtt mindkét fél sokat ígért és ez az államháztar­tást erősen terheli, a deficit igen nagy. Az adóreform terén lényeges lépések nem történtek. A multik adó­kedvezményei állítólag a legmagasabbak Közép-Kelet-Európában, a személyi jöve­de­lem­adó­nál az átlagkereset ugyanolyan százalékkal adózik, mint a tízszeres nagy­ságú jövedelmek. A kiadások vonalán a N ATO-val kapcsolatos kiadások nőnek, bár a taszári repülőbázis rendelke­zésre bocsátása önmagában is jelentős tényező.

A forint erős árfolyama gátolja az exportot főleg a kis és közép­válla­latoknál és pre­ferálja az importot. A külföldi hitelezőknek fizetett kamat magasabb a kelleténél, és a többi volt szocialista ország gyakorlatánál is (lengyelek-csehek). A PM és az MNB lecövekelte magát, ki-ki a saját gyakorlata mellett, de hát kétféle gazdaság­politikát nem lehet egyszerre csinálni.

*

Kossuth születésének kétszázadik évfordulója alkalmából a PM emlékülést tartott, melyre Hetényi Istvánnal, Villányi Miklóssal, Szabó Ivánnal és több más volt pénz-ügy­miniszterrel együtt meg­hívtak. Glatz Ferenc akadémikus elnökölt, három előadás hangzott el Kossuth pénzügyi politikájáról, a katonai költ­ség­ve­tésről, a pénz­ki­bo­csá­tás­ról. Az egyik előadó érdekes epizódokat mesélt: Egyik ütközetben elfogyott az ágyú­golyó, a tüzérek vizes pokrócokkal szedték össze az osztrákok kilőtt golyóit.

A szünetben Glatzcal beszélgettem. Ő egy héttel korábban részt vett azon az ülé­sen, ahol az IMF-be történt belépésünk 20. évfor­dulójáról emlékeztek meg, és amelyikre engem és Marjait nem hívtak meg. De Larosiere, az IMF elnöke emlegetett bennünket felszólalásában.

*

A hetvenes évek elején történt.

Engem bíztak meg azzal, hogy az IMF-be és a Világbankba történő belé­pé­sünk­ről szovjet partneremmel, Leszecsko miniszter­elnök-helyettessel konzultáljak. Né­hány fős delegációval repültünk Moszkvába. Leszecsko jószándékú, nem politikus al­ka­tú ember volt. Miután elmondtam, hogy külgazdasági kapcsolataink erő­södését vár­juk a két intézménybe való belépéssel, ő úgy reagált, hogy náluk ezzel kap­cso­lat­ban nincs felsőszintű állásfoglalás. Említette, hogy a két intézmény alapításánál a Szo­vjet­unió is tag volt egy ideig, de aztán megszüntették a tagságot. Úgy vélte, hogy ez a lehetőség Ma­gyar­or­szág számára is fennáll. A továbbiakban kétoldalú ügyekről tár­gyaltunk.

Hazatérve a megbeszélésről – szokás szerint – jelentést adtam a kormányfőnek, Focknak és a párt gaz­da­ság­po­li­ti­kai titkárának. Néhány hét múlva Fock Jenővel is­mét Moszkvába utaztunk a nyitva levő kétoldalú kérdések megbeszélésére. A tár­gya­lások a Koszigin-vezette delegációval lezajlottak, majd a szokásos fogadás követ­ke­zett a Kremlben, melyen több tucat ember vett részt.

Fock és Koszigin a terem egyik oldalán beszélgettek tolmácsa­ikkal. Egy idő után engem is odahívtak.

– Mit mondott magának Leszecsko az IMF és Világbank belé­péssel kap­cso­lat­ban? – kérdezte Koszigin. A levegő meglehetősen fagyos volt. Igyekeztem pontosan vissza­adni a beszélgetés szöve­gét. – Leszecsko nem volt jól informálva. Mi úgy látjuk, hogy nem célszerű a KGST országainak részvétele ezekben a szervezetekben.

Fock még beszélt a kapcsolat előnyeiről, de a téma ezzel lezárult. Itthon az ügy­ben a Politikai Bizottság az informális kapcsolatok fenntartása mellett foglalt állást, a belépésről történő tárgyalás évekkel eltolódott.

Később, a hetvenes évek második felében, már mint az MNB elnöke rend­sze­re­sen konzultáltam az IMF különböző vezető­ivel és szakértőivel. De Larosiere két íz­ben is vendégem volt Ma­gyar­or­szágon. Marjainak jelentős szerepe volt Kádár meg­győ­zésében, és a Kormány részéről ő koordinálta az ügyet. A döntő momentum a belépést illetően a 80-as évek eleji nem­zet­kö­zi pénzügyi, likviditási válság volt. Az IMF tagság megkönnyítette számunkra, hogy ezt átvészeljük.

December közepén

Olvasmányok.

Esterházy Péter Harmonia Caelestis. Tetszett az a rész, ahol leírja édes­anyja és apja egyik korai találkozásának jelenetét a darázscsí­péssel. Ez még a háború előtt játszódik, aztán eltelik nyolc vagy tíz év, míg a fiatal arisztokrata feleségül veszi a lányt. Tetszett, amikor – még régebben –elmondta: a nemzetieskedés piros-fehér – zöld pattanásokat kelt a bőrén és az a kijelentése is, hogy: „földet vissza nem veszünk”. Persze a családi nosztalgia néhol átcsap az intellektuel feje fölött. Nem a régi történetekre gondolok, minden­kiben van nosztalgia az ősök iránt, ha ködbe vesznek is. Megértem a szülők tragédiáját. De hát ő maga azért sikeresen illeszkedett bele az elmúlt évtizedek társadalmába. Mikor megkérdezik tőle: miért is nem ment ki a család Ausztriába, a válasz: nem is tudom, vagy valami efféle. Azt hiszem, a második könyv jobb az. elsőnél. Emberközelbe hozza a történelmet.

McCourt könyve: Angyal a lépcsőn.

Mi a legrosszabb? – kérdi. – Szegénynek lenni. Annál csak az rosszabb, ha valaki rá­adásul ír nemzetiségű is. A legeslegrosszabb pedig, ha valaki szegény, ír és ráadásul katolikus is. A könyv többet mond Írországról, mint amit valaha is olvastam. Persze ma már a helyzet más. Írország az Európai Unió legkedvesebb gyermeke.

Kertész Imre Nobel-díja nagy port vert fel. Érdekes, hogy ő, aki a Kádár-rend­szer­rel szemben állt, nem elég jó a jobboldalnak – lé­vén zsidó­szár­ma­zású. Néhány hon­fi­társunk állítólag levelet írt a Nobel-díj bizottságnak, tiltakozván a döntésük ellen.

Koestler Arthur önéletrajzának három kötete érdekes mű a 20. század Euró­pá­járól és egy kalandorszellemű intellektuelről, aki mellesleg Budapesten született.

Szabó Magda: Für Elise – a könyvből kibontakozik egy, a 19. századból jött tiszántúli művelt református hölgy ifjúkorának képe. Drámáit, A meráni fiút és a Régimódi történetet nagyra tartom.

December végén

Vita Járai, az MNB elnöke és a közgazdászok nagy többsége között a magas kamat­ról és a felülértékelt forintról. Surányi és Békési is megszólaltak a Nép­sza­bad­ságban. A pénzügyi rendszer nem sze­reti, ha hirtelen lökéseket kap, ha rán­gat­ják. A forint túlértékelt, az exportot fékezi – főleg a magyar tulajdonú vállalatoknál – az importot serkenti. A kamat magas, lejjebb kellene menni. Sokba kerül ez az or­szág­nak.

A monetáris politikát nem lehet elszigetelten kezelni az általános pénzügyi és gaz­da­sági politikától, de a társadalmi problémáktól sem. A foglalkoztatottság, a mun­ka­nél­kü­li­ség ugyanolyan alapvető problémája a társadalomnak, mint az infláció.

A pénzügyi szférában az árfolyam és a kamat mellett nagy probléma a költ­ség­ve­tési deficit nagysága.

Az MNB vezetője és a PM eltérő gyakorlatot folytat.

2003

Január

A napok gyorsan telnek, a hetek és hónapok is. Hólapátolás, ekkora hó már régóta nem esett. Este televízió, melynek műsorai egyre gyengébbek. A „valóság show-k” nézhetetlenek, ízlésrombolók. Anti-valóság.

Járai írt egy cikket a Heti válasz című lapban az IMF évforduló kapcsán, ahol a Bank szerepét „tévesen” állítja be a múltat illetően. Marjai – akinek jelentős sze­repe volt belépésünk előkészítésében – felhívott a cikk kapcsán, fel van há­bo­rod­va.

Békési László, volt kollegám interjút adott a TV-ben a gazdaság­ról, a Nemzeti Bank­ról. Jól foglalt állást a fő kérdésekben. Bírálta egyesek – köztük Fekete J. – né­ze­teit is a költ­ség­ve­tési deficit növelhetőségét, az egyensúlyi problémák lebe­csü­lé­sét illetően.

Fekete tévedett az 1985-ös élénkítési törekvések támogatásában, de nem volt egye­dül. A politikusok természetesen kedvelik az olyan javaslatokat és megoldásokat, melyek nem járnak restrik­cióval, megszorításokkal, kellemetlen vitákkal és ütközé­sek­kel és inkább elfogadják az eladósodást. Ma is van erre példa.


Más.

Egyik napon délben félórás sétámat tettem a környéken. Az egyik mellékutcában megállt mellettem egy nagyobb kocsi, az ablakon kihajol egy tarfejű fiatalember.

– Jó napot szomszéd – mondja –, nem tudna váltani egy ötezrest? Telefonálni szeretnék.

– Nincs nálam pénz – mondom.

– Dehogy nincs – így ő –, nézze csak meg a zsebében. Benyúlok a zsebembe, közben a volánnál ülő kinyitja a kocsi ajtaját.

Előveszem a szemüvegemet meg a naptáramat.

– No, jó egészséget szomszéd – mondja és erős gázt ad.

– Rosszabbul is járhattál volna – mondják otthon.

Január végén

A múlt héten nagy zavar volt az MNB monetáris politikája körül.

A magas kamat idevonzotta a forró pénzeket. Többmilliárd euró jött be az or­szág­ba, tú­lerő­sítet­te a forintot, tovább gyengítette az exportlehetőségeket, nőtt az import és a kereskedelmi mérleg hiánya. Veszélyes helyzet állt elő. Járai ragaszkodott a hite­le­zők­nek fizetett magas kamathoz, aztán váratlanul kétszer is csökkentettek. Ezt már régebben meg kellett volna tenni. A helyzet azóta valamit javult, de ez még nem tűnik véglegesnek. Úgy látszik, hogy a Horn-kormány leckét akar adni a de­mok­ra­tiz­mus­ból, és közben kompromittálják magukat a hibás gyakorlat mellett. A mo­ne­tá­ris tanács egyik tagja lemondott.

Más rossz jelek is mutatkoznak: kisebb-nagyobb gyárbezárá­sok. Mindebben köz­re­játszik a dekonjunktúra Nyugaton, főleg Né­met­or­szágban. Külkereskedelmünk zö­mét velük bonyolítjuk, ez persze nem baj, de erősen elhanyagolták az elmúlt bő évtizedben Orosz­or­szágot, Kínát és más régi piacokat is és ez már baj.

Medgyessy keveset szerepel, keveset beszélnek a gaz­da­ság­po­li­ti­kai el­kép­ze­lé­sek­ről, annál többet az EU belépésről, de nagyrészt általánosságban.

Február

Két érdekes cikk az Ezredvég című folyóiratban. Artner Annamária a vál­ság­ról szól, amit a fejlett országok exportálnak a fejlődőkbe és Közép-Kelet-Európába is. A jelenség megmutatkozik Japán és Délkelet-Ázsia vonatkozásában, de Latin-Ame­rika viszonylatában is. Érdekes Krausz Tamás felszólalása egy firenzei kong­resszu­son. Szélesedik az új baloldali értelmiség, bár nem ér messzire a hangja.

Isegawa: Afrikai krónika. Megdöbbentő írás. Az angolok és az indiai kereskedők ki­űzése utáni anarchiát, Obote, és Amin uralmát írja meg. A szerző katolikus papi szemi­ná­rium­ban tanult, írásában fel-felbukkan a törzsi társadalom és gondolkodás is az európai műveltség felszíne alatt.

Más. Tasnádi Péter könyve – némi képet kap az ember a ma­gyarországi „al­világ­ról”. Sajnos ez a szféra elég magasra is elért az elmúlt évtizedben. Tigris Braun, a lon­doni rendőrfőnök jutott az eszembe a Koldusoperából, kedvenc szín­mű­vem­ből.

Március

A TV2. felvétele Vályi Péterrel kapcsolatos emlékeimről, akivel hosszú évekig dolgoztunk együtt. A riporternőt főleg a diósgyőri baleset, halála körülményei érdekelték. Ezekről akkori kísérője, egy kormányőr-tiszt elbeszéléséből tudok. Úgy tűnik, fel-felbukkan a hír, hogy szándékosság játszott szerepet, de ezt én nem hiszem. A tévések gyakran a szenzációra mennek és a média egyes mun­katársai különösen. Nyerset is megkeresték a témában, és még vagy 5-6 embert.

*

Más. Az iraki háború következményei kiszámíthatatlanok. 300 millió arab, egy­milliárd muzulmán él a világban. Hogyan fognak reagálni? Bush – úgy tűnik – a világ csendőrének posztjára tör. Ellene van a háborúnak Né­met­or­szág, Fran­cia­ország, Orosz­or­szág, Kína és az arab államok.

*

Közhelyek. Mi jó egy ember életében?

Az ismeretek szerzése, a tanulás, a szerelmek, az életpálya megválasztása és a harc, ami ezzel kapcsolatos, a párválasztás, az utazások, az étkezés szépségei, a barátok, a beszélgetések, az „al­kotás”. Persze mindezeknek megvan a negatív oldala, ha az ember nem elég bölcs, vagy ha pechje van. A lét mindenképpen jobb a nem­létnél (ha ép és egészséges az ember). Nem jó az, ha valaki a saját frusztrációit kizá­rólag a világ, a társadalom és az emberek okozta valaminek tekinti.

Április

Két nap múlva lesz a népszavazás az Európai Unióba lépés ügyében. A szélsőjobb és a zöldek ellenpropagandát fejtenek ki, pedig az erős Európa fontos abban is, hogy meg­akadályozza a világhatalom egypólusúvá válását. Hollai Imre szerint, aki magas funk­ciót viselt az Egyesült Nemzetek szervezetében: sok minden át fog rendeződni a vi­lágban. Az ENSZ tagállamok száma most háromszorosa annak, mint mikor a szer­ve­zet megalakult, és a vezető testületek összetétele nem tükrözi a változásokat.

A TV2-ben lejött a dokumentumfilm Vályi Péterről. Szerepelt Nyers Rezső, Pozsgay Imre, jómagam és a halálos balesetnél jelen­volt emberek. Egy-egy vil­la­násra feltűnt Fehér Lajos, Ajtai Miklós kollégám és mások. A tévések tárgyi­la­go­sak voltak, ami manapság nem mindig jellemző a médiára.

Május végén

Társasutazás Szlovéniába. A buszozás hosszú, de a táj a Bohinjl-tónál gyönyörű. Ha­jó­zás a tavon és séta a Szavica-deltánál, ahol tóba folyik. Köröskörül az Alpok déli, napos oldala.

Jó volt ismét itthon lenni az éppen ötven éve lakott otthonunkban, bár a szomszédban doboló diszkó tönkreteszi a környék nyugalmát.

Az Élet és Irodalomban hosszú interjút Kertész Imrével. Furcsa, ferde tükörben nézi az elmúlt évtizedeket.

Június-július

Két nap Baranyában Mihállyal.

Mohácson a régi szülői házban lévő MSZP-szervezet titkárával beszélgettem. 200 párttag van a városban, de jóval több a szimpatizáns – mondta. A Fideszes polgármesterrel jó az együttműködés. Hát bizony ez más város, mint ahol 19 évet éltem. Jártunk a temetőben, megnéztük a családi kriptákat, aztán a Duna-part, majd az öregek otthona, ahol Náni, akivel együtt gyerekeskedtünk, most lakik. Tiszta, rendes hely, bár kissé zajos a sok TV készüléktől.

Másnap Kistapolca. Új lakóház, meglepően sok a modern me­ző­gaz­da­sági gép, a 200 hektárt a család maga műveli meg. Fényképalbum. Gyula egyik dédapja bőr­gyáros volt Mohácson, a másik, anyai ágon református tiszteletes Nagy­harsányban.

Szép a baranyai vidék, még mindig itthon érzem itt magam, pedig már hatvan éve, hogy elszakadtam innen. Családom különböző ágai ezen a vidéken éltek. A leg­ré­gibb okmány, ami birtokomban van, tanúsítja, hogy apai nagyanyám családja az 1700-as években Himesházán lakott, egy Mohács közeli faluban, ahol gaz­dál­ko­dás­ból és kereskedésből éltek. Dédapámnak kilenc gyermeke volt, a legidősebbik Teréz nagy­anyám. A legfiatalabb fiú a faluban maradt, ő gazdálkodott a birtok megmaradt részén, miután az örökösödési ügyek lezajlottak. Diákkoromban több nyarat töl­töt­tem a faluban. A velem egykorú sváb fiúk között számos barátom és osztály­társam volt, én is elég jól beszéltem svábul. Apai nagyapám egy, a Mohács-sziget túlsó oldalán levő községből származott.

Anyám édesapja kereskedő volt Mohácson, az ő üzletét örökölte apám, aki hét év szibériai fogság után tért haza 1922-ben és nősült meg. Sok érzéke nem volt az üzlethez és a 30-as válság idején tönk­re is ment. Ettől kezdve a családfenntartó anyám lett, aki a helyi selyemgyárban volt tisztviselő. Anyám az első világháború alatt érettségizett, ez ritkaság volt akkoriban nőknél. Sokat olvasott, elő­fizetője volt a Nyugatnak, több nyelven beszélt. Anyai ágon Pécsről, a baranyai nagy­vá­ros­ból származott, nagyanyja bábaasszony volt, nagyapja pedig – úgy mondták – a leg­jobb dominójátékos Pécsett.

Sokszor gondolok a városra, a polgárokra, lateinerekre, ke­reskedőkre, iparosokra, a szép sokác menyecskékre tarka visele­tükben. Sok embert ismertünk. Apám jól beszélt svábul, sokáéul és az ismerősök gyakran fordultak hozzá tanácsért ügyes-bajos dolgaikban a ház előtti padon, ahol üldögélni szokott kabátban, csizmában. A hosszú szibériai hadifogság után igazában nem tudott felmelegedni soha.

Jól tanultam. Kedvenc tantárgyam volt a történelem, a magyar irodalom, a föld­rajz, a közgazdaságtan. Simon Vendel tanította a történelmet, Liely István az irodal­mat és a franciát. Sportoltam is, futballkapus voltam. Gimnáziumi éveim alatt mindig volt egy-két diák, akit instruáltam. Elemi iskolás koromban verset írtam szüleim szü­le­tés­napjára, később a gimnáziumban prózát.

1941-ben érettségiztem, majd Bajára kerültem „gyakor­noknak”, a bőrgyárba. Itt hallottam először József Attila nevét. Itt került kezembe Engels könyve: A család, állam, magántulajdon eredete.

Augusztus

Dekonjunktúra a fejlett országokban és ez kihat az egész világra.

Az USA a hadiipar és a kapcsolódó export útján akarja élénkíteni gazdaságát. Né­met­or­szág restrikcióval igyekszik az egyensúlyt javítani, de Schröder kancellár – néha szinte két­ség­be­esett­nek tűnő – pró­bál­ko­zásai nehezen találnak megértésre. A magyar és a többi közép-európai ország külkereskedelmének nagyobbik része Nyugat-Európával bonyolódik, és nehezen képzelhető el élénkülés a közeli jövőben.

Távol-Keleten Japán évek óta küzd a stagnálással: a vonzáskörébe tartozó dél­kelet-ázsiai országokba nyújtott hitelek nem mindig térülnek meg. Az újonnan fel­hú­zott vállalatok termékeinek nincs elegendő fizetőképes vevője. Kína szinte az egyet­len válságmentes terület, amit óriási belső piaca, viszonylag alacsony külkereskedel­mi függő­sége tesz lehetővé, és a meggondolt, fokozatos reformok, melyek elkerülhetővé teszik a megrázkódtatásokat.

Az utóbbi évtizedekben a spekulatív tőke a világban óriásira dagadt, néha szinte önálló életet él. Olyan méretű akciókat bonyo­lít, melyek egész országok gazdaságát döntik súlyos helyzetbe. A szellem kiszabadult a palackból és úgy tűnik, hogy a nagyobb ha­talmak alig képesek megbirkózni az elszabadult tőkemozgásokkal, az ezeket mozgató érdekekkel.

Szeptember

A Fidesz a mindennapos támadások taktikáját alkalmazza a kor­mánnyal szemben. „Nem lesz egy nyugodt percetek” – mondta a választás elvesztése után Orbán. Az elő­térbe tolt szereplők szinte naponta tálalnak új szenzációkat és botrányokat, akár van alapjuk, akár nincs. Érvényesül a régi jezsuita (?) mondás: dobáld meg sár­ral, a nyoma ott marad. Napirenden a sokmilliárdos bróker-ügy, a pénzügyi szervek állami felügyelőjének zavaros esete, főügyész „pártos” állásfoglalásai.

Az MSZP közgazdasági tagozatán Kovács László tartott tájékoz­tatót. Nem ért­hető, hogy miért nem a balközép koalíció az offenzív. Már régen elemezni kellett volna a Fidesz kormányzás négy évét, a rend­szer­vál­tás óta eltelt bő évtized tapasz­talatait és vázolni a koncepciót a jövő Ma­gyar­or­szágáról, meg hogy mit lehet tenni a következő években ennek érdekében. így válna világosabbá az emberek előtt, hogy mi különbözteti meg ezt az oldalt a másiktól. A Fidesz naponta tart sajtó­kon­fe­ren­ciákat – mondta Kovács –, és ezzel uralják a médiát, a balközép koalíció meg véde­ke­zik. Nyers Rezsővel beszélgettünk arról, hogy mit is csinál tulajdonképpen az MSZP központ és az apparátus.

Október

A Kádár-életrajzot olvasom Huszár Tibortól. Rendkívül széles for­rástömeget dol­go­zott fel, amiből kibontakozik Kádár Shakespeare-i drámája.

Az ifjúkori részeken túl igen érdekes 1956, ahol Huszár havi, heti, sőt napi rész­le­tes­séggel tárja fel a tépelődéseket, ellentmondá­sokat. Ezekről az átlagember annak idején nagyon keveset tudott, el voltunk foglalva szűkebb környezetünk történéseivel (PM).

Nevem a második kötetben szerepel néhányszor az 1968-as gaz­da­ság­irá­nyí­tásii reformmal kapcsolatban. 1972-ben, az „ellen­reformáció” korszakában, mikor Kádár kint járt Zavidovoban Brezsnyevnél, szovjet főnök öt nevet közölt vele, akik „el­faj­zás­ra hajlamosak”: Fock, Nyers, Fehér, Aczél és Tímár. Az említett öt főből négy politikai bizottsági tag volt, csak én nem. Úgy látszik, hogy a kormány Gazdasági Bizottságának elnökét, engem is ha­sonló elhajló személynek tekintettek.

Így váltottak tehát le bennünket 1973-75 között, vigyázva, hogy „puhára essünk”.

*

Az elmúlt héten járt nálam Roger Gough történész Angliából, aki szintén könyvet ír Kádárról és a korszakról. Volt már többek közt Nyersnél, Lázárnál, Pozsgaynál is. Három óra hosszat beszél­gettünk a korszak gaz­da­ság­po­li­ti­kai kérdéseiről. Könyve állítólag két év múlva jelenik meg, és ígért egy példányt.

Én is írhatnék egy kötetet a korszak gazdaságpolitikájáról, hi­szen 1962 végén let­tem a kormány tagja, mint pénzügyminiszter, 1967-től a kormány Gazdasági Bizott­sá­gá­nak elnöke voltam, utána pedig 1975-ben a Nemzeti Bank következett, ami akkor, a centrali­zált gazdaságban persze nem ugyanaz volt, mint ma. Ez huszonöt év. Igaz, hogy sok mindent megírtam a Szürke pénzügyek-ben és a Válság, váltás, változások című kötetben meg egyéb írásaimban is.

Aktivitásom azonban csökkenő.

Szinte hihetetlen számomra, hogy mikbe vágtam a fejszét ifjúkoromban, a háború idején, mikor lakás és munkalehetőség előzetes biztonsága nélkül feljöttem Újpestre dolgozni, beléptem a szakszervezetbe és a Szociáldemokrata Pártba. 1944 áprilisában hívtak be, decemberben pedig Komáromból „távoztam” a vasút­építő munkás­szá­zad­tól és illegalitásba mentem. Hol van már az az ifjú ember?

November

Meghívók: Közgazdasági munkaközösség és az egyetem pénzügyi tanszékének 50 éves évfordulója (melynek Antos István halála után egy ideig vezetője voltam). Ritka eset, hogy elmegyek valahova. A közgazdasági tagozat kevés újat ad, az újságok min­dent megírnak. A kormány el van merülve a napi problémákban, ahol is álláspont­ját prag­matikus tényezők határozzák meg, és gyakran alig teszik megkülönböztethetővé az ellenzéki állásponttól.

A sajtót változatlanul a botrányok uralják. A bróker-ügy tízmil­liárdja, a fő­ügyész jobb­oldali érzülete, Hegedűs tiszteletes úr anti­szemita kijelentései, amit az ellenzék ve­zető­jének is illene elítélnie. A németek ebben a kérdésben sokkal követ­ke­ze­te­seb­bek, a CDU kizárta egyik képviselőjét, és nyíltan fellépett ellene ilyen ügyben.

December

A közgazdasági tagozatban beszámoló a pártprogram gazdasági elképzeléseiről.

Az elmúlt évtized értékelése ismét elmaradt, pedig lenne mit mondani a priva­ti­zá­ció lebonyolításáról, amin jó néhány milliárd dollárt veszített az ország. Az elosztási viszonyokról volt szó, de az életképtelen törpegazdaságokról, a szövetkezés elő­nyei­ről nem. Nem szólt a beszámoló a beruházások szerkezetéről, arról, hogy kevés a ter­melő befektetés, sok a vásárlóközpont építés, nem szólva Orbánék presztízs-be­ru­há­zá­sai­ról. Néhány milliárdot sürgetőbb célokra is fel lehetett volna használni.

Medgyessy sok vállalati vezetővel együtt elment Pekingbe és Moszkvába. Éppen ideje, hogy e két országgal fellendüljön a kereskedelem, úgyis sokan megelőztek ben­nün­ket már, pedig ott helyzeti előnyökkel rendelkeztünk.

*

Az esténkénti televízió-műsorok sivárságában szinte véletlenül két kitűnő műsorra akadtunk. Az egyik: kik voltak a legkiválóbb németek a történelem során (ZDF). Ha jól emlékszem, kétmillió ember szavazata alapján alakult ki a százas névsor, majd az első tíz. Ezt a végső listát Adenauer vezette, a második Luther volt, a harmadik pedig érdekes módon Karl Marx. Ezek után követke­zett Willy Brandt, Bach, Gutenberg, Bismarck, a Scholl testvérek (antifasiszták), Einstein Goethe, az utóbbiak nem egé­szen ebben a sorrendben. Az egyes embereket tanárok, kutatók értékelték és bírálták. Érdekes lenne egy ilyen műsor Ma­gyar­or­szágon.

A másik sorozat angol: Yes Minister címmel. A választott vezetők és a min­den­ható Apparátus viszonyával foglalkozik különböző témákban és szituá­ciók­ban – kitűnően és kíméletlenül. Mutatis mutandis: akár magyar körülmények között is játszódhatna az egész, bár ezt a fanyar brit humort itt nálunk nem biztos, hogy honorálnák. Állítólag Mrs. Tatcher kedvenc sorozata volt.

Lezajlottak az ünnepek. Szenteste a családdal.

2004

Január

Hillary Clinton könyvét olvasom. A 60-as évek új generációjának életérzését jel­le­mez­ve öt tényezőről ír: a vietnami háborúelle­nesség, a két Kennedy meg­gyil­ko­lá­sa, a Luther King-gyilkosság következményei, a nők felszabadítása a pi­lu­lá­val és az új mo­dern zene. Érdekes felsorolás.

Az egészségügyi és társadalombiztosítási reformot nyolc év alatt nem sikerült meg­valósítaniuk, bár a kormány által kinevezett bizottság vezetője Hillary Clinton volt.

Február

A létező szo­cia­liz­mus 30-40 éve alaposan átrendezte a magyar társadalmat. Több száz­ezer munkás és parasztfiatal egyetemet, főiskolát végzett. Széles körben el­mo­sód­tak a származási különb­ségek a középrétegeken belül. Új rétegeződés van kialaku­ló­ban: a felső tízezer, a közép tarka színképe és a két-hárommillió sze­génységi körül­mények között élő.

*

A szoc-lib kormány ügyetlenkedik, nemcsak a kommunikációja rossz. A politikai béke, az árkok betemetése érdekében elvtelenül köt nem egy kompromisszumot. Az ellenzék demagóg, a hang durva. Szaporodnak azok a cikkek, melyek egyaránt elítélik a kormányt és ellenzéket, és felhányják, hogy az igazi problémák megoldása érde­ké­ben kevés történik. Furcsa perek is zajlanak, ahol nem látni tisztán. Mintha olyan érdekek is lennének mindkét oldalon, melyek az igazság felderítését nem akarják.

*

Az európai „néppártok” értekezletén javaslat született, hogy akik az elmúlt év­tize­dek­ben a „kommunista” államvezetést szol­gálták, ne tölthessenek be funkciót az Európa Parlamentben. Ez Ma­gyar­or­szágon persze mindkét oldalt érintené.

Eszembe jut a második világháború és a Szo­vjet­unió szerepe a fasizmus le­ve­ré­sé­ben. Vajon mi lett volna, ha Hitler győz? Hiszen az atombomba-versenyben ez talán nem is múlott sokon. Mi volt Hitler koncepciója a győzelem esetére? Sok országban per­sze ott voltak a náci Quislingek Európában, és meglehet másutt is. De hát mi lett vol­na az Egyesült Államokban? Mi lett volna az arab országokban a muszlim hittel? A Herrenvoik-elmélet hogyan ér­vényesült volna Közép-Európában, Ma­gyar­or­szá­gon?

Március

Február végén társasutazás keretében egy hetet Egyiptomban, Hurghadán töltöttünk, a Vörös-tenger partján. Jártunk Luxorban, a királysíroknál, megcsodáltuk a ko­losszá­lis méretű Karnakot, a templomvárost. A tengertől Luxorig az út fele sivatag és ho­mok­kő­hegy vonulat, a csúcsokon lőállásokkal, ahol a géppisztolyos katonák őrizték az utat és a busz-konvojt. Aztán egyszerre szinte smaragdzöld lett minden, ahogy elértük a Nílus övezetet. A kont­raszt óriási. A tengerparton nem­zet­kö­zi cégek szál­lo­dái­nak százai és luxusvillák, a me­ző­gaz­da­sági területen agyagból, vályogból épített házak. Befejezetlenek, mert a befejezésig nem kell adót fizetni. A szállodákban szinte kizárólag férfi munkaerők, kb. 200 eurónak megfelelő fizetéssel. A hét gyorsan telt el. Visszafelé egy sor ellenőrzésen mentünk át. A repülőút négy és fél óra. Itthon a télbe érkezünk vissza az egyiptomi nyárból. Hó, jeges fák. Egy heti hátralék az újság­olvasásban. Azt veszem észre, hogy szinte örülök azoknak az oldalaknak, melyeket át lehet lapozni. Túlpolitizált minden, és nem a valóban érdemi ügyekkel foglalkoznak.

Olvasom Hrabaltól a Házimurikat. Ő a kedvenc, a huszadik szá­zadi Eu­ró­pa egyik legnagyobbja. Sorra jelennek meg az új orosz szerzők Ulickaja, Dovlatov. Hosszú szünet után színházban is voltunk. Spiró Koccanás című darabja jól tükrözi a -t, akárcsak a Csirkefej.

Május

Ünnepségek Európában a tíz új tagország belépése alkalmából az EU-ba. A televízió és az újságok főleg ezzel foglalkoznak.

A magyar gazdaságban van némi haladás, de sok a probléma és a baklövés. Idő­sze­rű lenne a kormánypártoknak egy bizottságot felállítani, mint annak idején, a hat­va­nas években az új irányítási mechanizmust előkészítő volt, vagy tíz alárendelt csoporttal az egyes részterületeket feldolgozandó. Át kellene tekinteni az adó­rend­szert, az egészségügyet, a me­ző­gaz­da­ság-élelmiszeripar perspektíváját, a köz­igaz­ga­tást és még néhány témát.

Tizenöt év telt el a rend­szer­vál­tás óta – egy fél Kádár-korszak. Annak idején (1972-ig) több történt reformok terén, mint mostaná­ban – persze más viszonyok és lehetőségek között.

A feladatok tekintetében az ellentétes felek képviselői úgy tű­nik, hogy nem ké­pe­sek egy nemzeti minimumban megegyezni. E kérdéseket egyesek államháztartási re­form­ként kezelik, és annak nevezik, holott ez nem az, csak a költ­ség­ve­tésben csapó­dik le az egyes reformok hatása.

Az MSZP közgazdasági tagozatának ülésén a napirenden ismét a gaz­da­ság­po­li­ti­kai koncepció volt. Mivel az Akadémia képviselői is jelen voltak, az egész beszélgetés abban csúcsosodott ki, hogy a kutatás előirányzataiból elvettek másfél milliárdot.

*

Politikai téren a hangnem minden, csak nem kulturált. Két hét múlva lesznek az EU-választások. A küzdelem a 30-40% bizony­talan szavazatért folyik főleg az el­ma­ra­dot­tabb vidékeken, de a városokban is. Kiábrándultság tapasztalható az MSZP-SZDSZ-koalíció iránt, de a Fidesz-vezetők agresszivitása nem tudni milyen hatást vált ki. Ezt is meg lehet unni.

Olvasom Huszár Tibor-Nyers Rezső interjúkötetét. A könyv első fele nagyjából a szociál­demokrata párt háború alatti és utáni történetével foglalkozik. Új részleteket tartalmaz számomra az 1956 előtti és utáni években történtek tárgyalása. Nyerset 1960-ban, Antos István halála után nevezték ki pénzügyminiszterré, és akkortól vált szorossá köztünk a kapcsolat.

Július

Az EU választások a jobboldal előretörését hozták, ami várható volt. Az MSZP ál­ma­tag magatartása miatt sok baloldali ember nem ment el szavazni, a Fidesz viszont igen aktív politikát folytatott. A szocialista pártban megélénkültek a törekvések a ve­ze­tés megváltoztatására, ami az őszi kongresszuson lehetséges. A párt mindeddig nem tudott egy határozott koncepciót kialakítani, ami jelezné irányát és céljait. El­me­rül­nek a napi politika kérdéseiben, ahol a választóvonalak a jobb és baloldali politika között az embe­rek számára sokszor nem világosak. Hillert dicsérik, az egyetemen köz­kedvelt. Őt bízták meg a program kidolgozásával egy szakértői csoport élén.

Néhány napot a Börzsönyben töltöttünk Nagyirtáspusztán. Üdülőkomplexum. A tulajdonos magyar, de hogy ki is ő, azt nem árulták el. Nagybörzsöny községben a 800 éves gyönyörű kis templomot néztünk meg, ahol egy 6-8 főnyi – talán fiatal teo­lógusokból álló csoport rögtönzött hangversenyt adott régi, szép egyházi énekekből.

*

A Magyarok Világszövetsége konferenciáján, egy olasz professzor előadásában a székely rovásírás és az etruszk (!) írás rokon vonásait boncolgatta. Mostanában ismét divatba jött bizonyos körökben a távoli néprokonok keresése visszamenőleg egészen a sumérokig.

László Gyula professzor könyvét olvastam el ismét, a Kettős honfoglalást. Mi­csoda kavargása a népeknek! Türkök, onogurok, gepidák, szlávok… népcsoport töre­dékek, melyeket magukkal sodortak az erősebbek, a nagyobbak. Fehér és fekete ugorok. Vajon milyen nyelven beszéltek Árpád környezetében? Harc a legelőkért, népek összeolvadása és szétválása, háborúk, természeti katasztrófák.

*

Vajon ebben a huszonegyedik században lehet-e a spontán folya­matokat a tudat med­reibe terelni? A Picasso-festmény jut eszembe a párizsi UNESCO palota falán. Alul az ösztönök birodalma, ami­ből mintha igyekezne kiemelkedni a Tudat. De elbír-e ez a párezer (tízezer) éves tudat a sok százezer (millió) éves ösztönökkel?

Augusztus

Új Magyar Szociáldemokrácia című vitairat. Néhány észrevételem a Köz­gaz­da­sá­gi Tagozat részére.

1./ Hiányzik a rendszerkritika és az, hogy a jelenlegi vad­kapitalizmus és a volt „létező szo­cia­liz­mus” után mi legyen Ma­gyar­or­szágon a hosszabb távú program.

2./ Egy ilyen dokumentumban szükséges az elmúlt másfél évtized értékelése. El­osz­tási viszonyok alakulása, a privatizáció lebonyolítása, a me­ző­gaz­da­ság át­alakí­tása, a bürokrácia növeke­dése stb.

3./ Szinte szó sem esik a me­ző­gaz­da­ság jövőjéről. A szövetkezés szava talán elő sem fordul a tervezetben.

4./ A „jövőt megtartó fejlődés” részben kifejezésre kellene jut­tatni a pénzügyi stabilitás szükségességét, amiről a politikusok gyakran elfeledkeznek, és csak utólag döbbennek rá, hogyha baj van az egyensúllyal, ez a fejlődés gátja.

Szeptember

Kormányválság, Medgyessy lemondása, illetve lemondatása.

Medgyessy, a 80-as években részt vett a Nemzeti Bank elnök­ségi ülésein a PM részéről. Kellemes egyéniség, jól képzett köz­gazda, jó együttműködő. Az ellenzéki agresszi­vitással szemben megpróbált demokratikus eszközökkel küzdeni Ez indo­ko­lat­lan kompromisszumokhoz is vezetett. Furcsa volt a munkamegosztás: Kovács, mint az MSZP elnöke bizonyos értelemben felettese volt Medgyessynek, mint kül­ügy­miniszter pedig beosztottja. Fordítva talán jobb lett volna: Kovács, minisz­ter­elnök, Medgyessy pedig gaz­da­ság­po­li­ti­kai helyettes.

Az SZDSZ önálló arculatát bizonyítandó szembefordult Medgyessyvel. Az egész­ben volt valami át nem gondoltság, ami Kunczéra, az elnökre nem jellemző, de úgy látszik meghajolt a belső ellenzék előtt. A FIDESZ triumfál.

Október

Megtörtént a váltás. Gyurcsány miniszterelnök, Hiller az MSZP vezetője.

Az új kettős új stílust jelent és az induló néhány héten jól sze­repeltek. A moz­gás­tér meglehetősen szűk, de maga a tény, hogy nem az ellenzék támadásainak elhárítása a fő téma, hanem a bel- és gazdaságpolitika, jó irányú változás.

Gyurcsány közölte Brüsszelben, hogy a katonai költ­ség­ve­tést nem tudjuk emelni. Fellépett a Járai által vezetett MNB monetáris politikai hibáival szemben. Hang­súlyoz­zák mindketten, Hillerrel, hogy „merjünk baloldaliak lenni”. Az ellenzék mint­ha kissé csen­desebb lenne.

Először voltunk az előző kormány akarata szerint épített Nemzeti Színház épü­let­kolosszusában. Sárga liliom előadás – stí­luszavar.

November

Lezajlottak az USA-ban a választások, Bush maradt az elnök. A középső államok rá szavaztak, a fejlettebb keleti és a nyugati part Kerryre, de ez nem bizonyult elegen­dőnek. A „közép” jobban rezonált Bush frázisaira, mint az értelmiségi Kerryre. Ez az iraki háború folytatását is jelenti, soká fog tartani. Kezdetben terroris­tákról be­szél­tek, az utóbbi hetekben a sajtó már felkelőkről ír és ellenállókról.

A belpolitikában a kettős állampolgárság-javaslat okoz vihart. Orbán körbejárja a szomszéd országok magyarlakta vidékeit. Természetesen mindenki igazságtalannak tartja Trianont, de a kettős állampolgárság kérdésében nem lehet érzelmi alapon dön­teni, itt számolni kell nemcsak gazdasági, hanem bel és külpolitikai követ­kez­mé­nyek­kel is.

*

Régi kollegám, Szekér Gyula volt vegyipari miniszter, jól ismeri azt, ami a rend­szer­vál­tás után a vállalatoknál lezajlott a privatizáci­ós folyamatban. Elképesztő adatokat mondott arról, hogy a valódi érték töredékéért adtak el a vállalatokat a multiknak.

Vacsora az Akadémia éttermében. Egy asztalhoz kerültünk egy szegedi köz­gaz­dász-vállalkozó házaspárral. Adalékok a privati­zációról az üvegiparban és a cipő­gyártásban.

Szabó István új filmje:Csodálatos Júlia. Remek rendezés, opera­tőri munka és tartalmasabb, mint ahogy a Maugham-írás alapján az ember gondolná.

December

A népszavazáson a leadott szavazatok nem érték el a minimális szintet, ezért érvény­telen az aktus. Ha az „igen” szavazatok több­ségbe kerültek volna, az nyilván hosszú és értelmetlen konfliktust idéz elő Romániával és Szlovákiával is. A magyar köz­vé­le­mény érzékelte ezt, valamint a két kérdés zavaros voltát. Természetesen mindenki he­lyes­li az erdélyi, felvidéki, bácskai és kárpát-ukrajnai magyarság messzemenő tá­mo­ga­tását gazdaságilag és politikai­lag. Ezt az Országgyűlésnek és a Kormánynak kell biz­tosítania az új körülmények, az EU-tagsági viszonyok között. A zavaros kér­dés­fel­te­vé­sek alapján Gyurcsánynak, Hillernek, Kunczének nem volt könnyű dolga a viták­ban. A demagógiának könnyebb az érzelmekre apellálni. Arról megfeledkeztek a jobb­oldalon, hogy Fidesz-kormány négy éve alatt másképpen álltak ehhez a témához.

2005

Január

A világ nem vált jobbá az elmúlt évben sem.

Ma a világ lakosságának talán 10%-a annyi jövedelemmel rendelkezik évente, mint a többi 90% együttvéve. Ez táptalaja mindenféle funda­menta­liz­mus­nak, popu­liz­mus­nak és nem sok jel mutat arra, hogy a világ hatalmasai kellő erőfeszítéseket ten­nének az alapvető problémák enyhítésére.

Mire lesz képes az új nemzedék gondolkodó és haladó csapata?

Február

Mivel hazánkban az utóbbi néhány évben minden lehetőt szétosztogattak a külön­böző kormányok, a politikai és gazdasági játéktér beszűkült. Talán ezért is fordulnak a múlt feltárása felé, ami a különböző levéltárak anyagainak közzétételében nyilvánul meg. Sok vagon terjedelmű aktáról és dossziéról van szó, ami főleg az 50 feletti kor­osz­tályo­kat érinti, a fiatalok akkor még általános iskolába jártak. Nem hiszem, hogy mind­ez a lakosság millióit érdekelné, de arra alkalmas, hogy felkavarjon sok mindent és gyanítom, nem csak a baloldalon.

Némi mozgás tapasztalható érdemi kérdésekben is: adózás, me­ző­gaz­da­sági tá­mo­ga­tások (EU), kistérségi ügyek. Vajon a 2006-os választások előtt a kormány belevág-e lényeges intézke­désekbe, amelyek esetleg rontják választási esélyeit? A monetáris prob­lémák, a kamat és árfolyam terén Gyurcsány erőteljesen lépett fel (monetáris tanács bővítése), az egészségügyi rendszerben kis lépésekről van szó.

A negatív jelenségek száma változatlanul nagy. Budapesten a közlekedési helyzet, a környezeti problémák, a prioritások vitatha­tósága. Szerte az országban a munka­nél­kü­liek száma nem csökken. A bürokrácia nő lent és fent egyaránt.

A televíziós csatornák műsorai zömmel rossz irányba terelik a tömegízlést és kul­tú­rát. Reklámra a múlt évben állítólag 150 milliárd forintot költöttek a vállalatok és szer­vezetek.

*

Láttuk a Luther Márton életéről szóló filmet. Egyéb értékei mellett azt is világossá teszi, hogy az 1500-as évtizedekben Nyugat-Európa és a Pápaság mivel volt el­fog­lal­va, mialatt a török elfoglalta Ma­gyar­or­szág harmadát.

Április

Öt nap Bajorországban, Augsburgban, az ország legrégebbi városában, Fuggerek-ala­pí­totta szociális telep a középkorból. Bertold Brecht utca. A Lech mellékágai át­sze­lik az óvárost. Hajdan a manufaktúra üzemeket szolgálták ki, most pedig hatal­mas ka­jak­pályát építettek egyik ágában. Utolsó nap Münchenben, amelynek helyén a közép­korban csak egy falu állott, és a sókereskedelem tette aztán naggyá.

*

Itthon a pénzügyminiszter leváltása. Indoklás: a reformok nem haladnak kellő­kép­pen. Az elmúlt 15 évben 10 pénzügyminisztere volt az országnak. No comment… Draskovics két okát jelölte meg a váltásnak. Egyik: a Nemzeti Bank vezetésének nem együttműködő magatartása, a másik: a reform-koncepciók kidolgozatlansága.

A Nemzeti Bank vezetése évek óta magasan tartja a kamatlábat. Évek óta többet fizetünk a hitelezőknek, mint a többi közép-eu­rópai „sorstársunk”, Lengyelország, Szlovákia, Csehország és mások. Ez a többlet még most is lényeges, de 5-6% is volt. A teher, amit az ország és az államháztartás emiatt elvisel, százmilliárdos nagy­ság­ren­dű. A forint-árfolyam alakulása jelentős kiesést okozott az exportban, és ösztönözte az importot. Közgazdászaink és a kormány ezeket a tényeket szordínóban kezelik és tartózkodnak a számszerű megállapításoktól, becslésektől.

Ami a reformok késlekedését illeti, valóban nagy az elmaradás az elmúlt másfél év­tizedben. Miután az Orbán-kormány négy évében és az azt követő idő alatt min­den lehetőt szétosztottak, a választásig hátralevő másfél évben jelentősebb vál­to­zá­sok beve­zetése nem várható, de kidolgozni őket égetően szükséges közös nemzeti ügy. Ehhez persze olyan politikára lenne szükség kormány és ellenzék részéről, hogy egy minimumban megegyezzenek. Úgy tűnik, hogy ez csak tőlünk nyugatra lehet­sé­ges.

Gyurcsány leváltotta a me­ző­gaz­da­sági minisztert, aki rokon­szenves alakja volt a kor­mánynak, és a gazdatüntetést sikerrel vezette le. Utóda vállalkozó, aki a párt ve­ze­té­sé­ben is jelen van.

Úgy tűnik, hogy Gyurcsány ezt a típusú vezetőt részesíti előny­ben. Ilyen a gaz­da­sá­gi miniszter Kóka és Veres is, a pénzügyi tárca új vezetője. Vajon rájuk mennyire jel­lemző a szociális érzékenység?

Május

A II. világháború utáni Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség veterán­talál­ko­zó­ja a Vasas Székházban. Meglepően sokan voltunk. Az egyes emberek életútjai nagyon eltértek egymástól.

Irataim rendezése közben újra átolvastam a csomagot, melyet a háború utáni más­fél évtizedben írtam a német nemzetiszo­cia­liz­mus történetéről. Megdöbbentő pár­huzamok a mai jelenségek és a weimari köztársaság egyes vonásai között. El­kezd­tem javítani a szöveget, sokat húztam belőle. Annak idején, a 60-as években – Kar­dos Györgyöt, a Magvető igazgatóját kivéve – lebeszéltek arról, hogy kiadásra ke­rül­jön és én szót is fogadtam, hiszen akkor már pénzügyi pályám „magaslatain” jár­tam.

Június

Az MSZP-SZDSZ kormány meghirdette a száz lépés prog­ramját, ami az adott hely­zet­ben jó is lehet, hiszen látható, hogy a választásig nagy reformokat nem fognak végre­hajtani. A Fidesz erre úgy reagált, hogy inkább egy nagy lépést javasol. Gyurcsány lemondását. A legcsekélyebb együttműködésre sem látszik lehető­ség a kor­mány­koalíció és az ellenzék között. A Demokrata Fórum próbálkozik egy kon­zer­vatív, európaibb alternatíva kialakításával, egyelőre nem nagy sikerrel. A jobbfelé húzók kiléptek az MDF-ből, és csatlakoztak a Fideszhez.

A köztársasági elnökválasztáson az MSZP jelöltje, Szili Katalin nem jött be, az SZDSZ saját magának ártott a szavazástól való tartózkodással. A befutó Sólyom László, akit a civil szervezetek jelöltek, és a Fidesz támogatott.

Az EU meglehetősen kényes helyzetben. A francia népszavazás elvetette az alkot­mány­tervezetet, a holland szintén. A középtávú költ­ség­ve­tést nem fogadta el a köz­gyű­lés. Tony Blair nem hajlandó áldozatra a bővítés utáni teendők érdekében. Mind­ez persze az újonnan csatlakozott országokat, köztük hazánkat erősen érinti, a fel­zár­kó­zás távolabb kerül. Bush rigai beszédében revízió alá vette a történelmi Roosevelt-Sztálin-Churchill-egyezményt a kis nemzetek pártfogójának képében. Elutasította a javaslatot a legszegényebb államok pénzügyi megsegítése ügyében, csupán az adós­ságok törlésére hajlandó, amit ezek az országok úgysem tudnának visszafizetni.

Július

Az USA, bár a világ legerősebb gazdasága, növekvő költ­ség­ve­tési és fizetési mérleg de­ficitet mutat. A hiányt kötvénykibocsátások­kal fedezik, fejlesztik a hadiipart, nö­ve­lik a katonai kiadásokat. A legnagyobb USA-kötvényvásárlók: Kína és India. Az EU országai – elsősorban a legerősebb gazdasággal rendelkező Né­met­or­szág – más­kép­pen reagál saját egyensúlyi problémáira: jórészt megszorító intézkedésekkel. A német kancellár előrehozott választást akar. Vagy bizalmat kap reformjaihoz, vagy: hajtsa végre a szükséges változtatásokat a CDU kormány – gondolják. A németországi tör­ténések és az EU problémái Bushnak kedveznek. Schröder, Chirac, Putyin Königs­bergben tárgyaltak.

Kína ezalatt a világ legmagasabb fejlődési ütemét produkálja. Az USA egyik mi­nisz­terének felszólítására, hogy értékeljék fel a jüant, az import növelése érdekében, a kínai kormány minisztere azt üzente vissza: az amerikaiak a saját ügyeikkel foglal­koz­zanak.

Robbantás-sorozat Londonban. Több mint ötven halott.

Gyurcsány-Orbán számháború a TV-ben. Már az is eredmény, hogy leültek egy asztalhoz és kezet fogtak egymással. Azonosulni egyikükkel sem lehet, de a szolidabb és több realitás érzékkel bíró oldal a balközép.

Ami a gazdaságpolitikát illeti: sok minden vitatható, amit a koalíció tesz, nem tesz vagy tenni szándékozik. A személyi jö­vedelemadó terén a fokozott progresszió lenne indokolt, főleg a felső tizedbe tartozóknál. A közületi beruházásoknál még mindig nem tanultak meg rangsorolni, mérlegelni a prioritásokat. Erre jó példa a főváros. Többet kellene törődni a fenntartási, moderni­zálási ügyekkel, az apparátus csök­ken­té­sével, és kevesebb nagy beruházásba fogni.

Egy fiatal újságíró járt nálam. Könyve a Kádár-korszak évtize­deiről készül.

A korszak reformereinek szocialista jövőképéről kérdezett. Elmondtam: nem valamilyen utópiából indultunk ki. Fontos elem volt az elosztási rendszer, az alsó és felső tized közti különbségnek ésszerű keretek közti tartása, nem úgy, ahogy ez a rend­szer­vál­tást követően történt. A vezetőket a viselt felelősségnek megfelelően kell javadalmazni.

A tulajdonviszonyokat illetően úgy véltük, hogy a vállalati szférában meg­ha­tá­ro­zott körben meg kell tartani a közületi, álla­mi, ön­kor­mány­zati tulajdont. Ebben a kör­ben jól megválogatott szakértő felügyelőbizottságok ellenőriznék a vezetést. A vál­lalati szféra további részét fokozatosan más, tulajdonformákban lehetne mű­köd­tet­ni. így szélesedhet a belföldi középipar, szövetkezeti ipar, kisipar. Meghatározott kör­ben lehetővé kell tenni a külföldi, tőke bekapcsolódását, részvételét, ami fontos a mű­szaki fejlődés, a piac szélesztése tekintetében. Adminisztratív utasítások helyett a gaz­dasági szabályozók (verseny, adó, hitel stb.) biztosítanák a piacorientált működést.

Az 1968-ban bevezetett új mechanizmus tervezett második lépcsőjét a pénzügyi hidak, a költ­ség­ve­tési juttatások és elvonások lebontását, az ár- és bérreformot a 70-es évek elején azonban már nem lehetett végrehajtani. Akkor szorították háttérbe a reforme­reket. A 70-es években a fizetési mérleghiány uralta a terepet, a 80-as évek kö­zepétől az elhibázott élénkítés. A szabályozó és a bankrendszer fejlesztése még adott volna lehetőséget a szociális piacgazdaság ésszerűbb megvalósítására, de el­eresz­tették a gyep­lőt. Az elképzelés tehát nem a túlsúlyos liberalizmus volt, hanem a szabályozott szociális piacgazdaság.

A többpártrendszer az adott körülmények között nem szerepelt a javaslatokban, de a demokratikus formák szélesítése (például több képviselőjelölt, platformok) igen. Hogy ez új modell volt-e vagy csupán pragmatizmus? Erről nem szóltak az elkép­ze­lések – érthető okokból.

Augusztus

Iraki háború. A síita többségnek szorosak a kapcsolatai Iránnal, mely az atomhatalmi kü­szöbön áll, és a legjobb úton van arrafe­lé, hogy regionális nagyhatalommá nőjje ki ma­gát, hiszen síiták vannak másutt is a környező országokban. Ha Bush kivonul, ez a tömb erősödik, ha nem vonul ki, az ellenállás erősödik, hiszen fegyver és ember van bő­ven.

*

Orosz­or­szágnak a magas olaj- és gázárakból hatalmas bevételei vannak. Növelik de­vi­za­tartalékaikat. Az ipari szerkezetjavítás lassan halad, nehezen tudnak megbirkózni saját méreteikkel. A gazdasági modell még annyira sem alakult ki, mint a közép-euró­pai volt szocialista országokban. Az óriásvállalatok mellett a közép és kisvállalkozás – úgy tűnik – kevéssé fejlődik. Putyin pragmatizmusa a gazdaság szerkezetében még nem hozott ilyen eredményeket, a magas olajár-bevétel inkább.

Az olaj és gáztermelés jelentős része a kisebb finnugor népcso­portok területen folyik. Ezek az északi részeken két és félmillió négyzetkilométeren terülnek el. Kár, hogy nincs közös határunk a komi, mari és más rokonokkal.

Szeptember

A politikusok nyári szabadsága véget ért. Orbán a „nemzeti baloldal” szükséges­sé­gé­ről beszél. Pozsgay, Szűrös felzárkóztak mögötte. Orbán az állami tulajdon meg­őr­zé­sé­nek szük­séges­ségét hangsúlyozza, ami most már viszonylag szűk kör. Alvezérei a kor­mány­koalíciónak szinte minden lépését elítélik a különböző fórumokon. Kóka, a gazdasági miniszter a további liberalizálás híve. A szolidaritás, a szegénységi küszö­bön élők felzárkóztatása a rangsorban csak hátul szerepel. A jobb és baloldaliság szá­lai össze­ku­szá­lód­nak, és mindez a jövő évi választási kampány küszöbén. A bal­oldal és nemzet össze­függé­sében Fejtő Ferenc is állást foglalt a Nép­szabad­ságban.

*

Egy hetet töltöttünk Rogoznicán, egy dalmát halászfaluban. A prospektus szerint, melyet még a nyolcvanas években adtak ki, a község lakossága 800 fő, jelenleg már a tíz­szerese ennek. A régi falut övező hegyek oldalán sokszáz két-háromszintes üdülő épült, általában tetszetős stílusban. Imponáló a 700 kilométeres sztráda, amit a polgár­háború befejezése után építettek, éspedig nem a girbegurba tengerparton, ha­nem a hegyek között. Kapella, Velebit – ismerősen hangzó nevek még a régmúlt föld­rajz­órák­ról. A régi faluban laktunk egy halászember házában. Bár utószezon volt, sok a vendég, a vitorláshajó, jók az éttermek. Horvátország igen gyorsan fejlődik az idegen­forga­lomból, és talán abból is, hogy a volt Jugoszlávia költ­ség­ve­tésébe nem kell befizetéseket eszközölnie.

Október

Vitacikk-sorozat a Népszabadságban. Tamás Gáspár Miklós a rend­szer­vál­tás siker­telen­ségeit elemzi. Ostorozza az amerikai kapitalizmus-mintát és annak minden vele­járóját. Cikke végén még az a szó is megjelenik: forradalom. Kis János reagálása ha­sonló terjedelemben védelmébe veszi a globalista társadalmat. Törvényszerűnek tartja mindazt, ami a világban történik. Voltaire és Candide jutott eszembe ismét: ez a világ minden világok legjobbika. A harmadik cikk Krausz Tamásé. Tulajdonképpen a demokratikus szo­cia­liz­must vázolja, és bő terjedelmet szentel egy fejlettebb ön­igaz­gatás eszméjének.

Azt gondolom, hogy a harmadik út gyakori hangoztatása manapság nem más, mint egy emberibb, szélsőségektől mentes szociális és demokratikus variáció, ami nem hasonló a „létezett szo­cia­liz­mus” modelljéhez, de nem fogadja el a jelenlegi globa­lizmus változatlan végzetszerűségét és szabályozatlanságát sem.

November

Éles viták a nemzetgazdaság állapotáról. Az ellenzék minden alkalmat megragad, hogy minél sötétebb képet fessen. Az állam­háztar­tási hiány valódi nagyságát illetően Brüsszelben ők emelték ki a problémát, amit a kormány egyébként írásban is nyil­vá­nos­ságra hozott.

Surányi előadást tartott a Közgazdasági tagozatban. Beszélt arról, hogy a gaz­da­ság­ban közvetlen veszélyek nem fenyegetnek, de a tavaszi választásokat követően az új kormánynak hozzá kell kezdenie a nagyobb strukturális kérdések megoldásához. Kritikával és kétkedéssel említett egy sor intézkedést és hibát, amit az elmúlt években a kormányok elkövettek.

*

A magyar ipar alaposan átrendeződött az elmúlt 15 évben. Visszafejlődött a bá­nyá­szat, kohászat, a nehézgépipar, a könnyűipar, az élelmiszeripar – utóbbiak nem elég­gé indokoltan. Hatalmasat nőtt a számítástechnika, az autóipar, és a lista koránt­sem teljes. Ugyanakkor a társadalom szerkezete negatívan alakult. Félmillió munkanélküli, két-három­milliónyian a szegénységi küszöbön, a másik végleten a felső tízezer. A fejlődés üteme lassú, az egyensúly ingatag.

Né­met­or­szágban minimális többséggel ugyan, de győzött a CDU-CSU. Mivel a másik óriással nem bírtak, megalakult a szociáldemokratákkal a nagykoalíció. Nálunk ez lehetetlen. Itt a kapcsolat a két oldal között annyira elmérgesedett, hogy alig állnak egymással szóba. A politikai kultúra a németeknél sokkalta magasabb színvonalú, mint a mi hazaárulózó, mindent támadó fiatal honatyáinknál.

December

Pulai Miklós 80 éves. Lengyel László írt róla a Népszabadságban, melyben említést tesz az 1968-as gaz­da­ság­irá­nyí­tási reform állami főtisztviselőiről: Ajtay, Kiss Árpád, Tímár és Vályi, „akik nélkül a reform nem jöhetett volna létre”. A mai gene­ráció erről alig tud valamit, holott a viszonylag sima rend­szer­vál­tás ennek is kö­szön­hető, eltérően más volt szocialista országtól.

Az első reform bizottságot 1957-ben hozták létre Antossal és a pártonkívüli Varga Istvánnal, azután hosszú szünet következett, majd a 60-as években megindult az új kezdeményezés. Az világos volt, hogy decentralizálni kell, növelni a vállalatok önállóságát, fokozni az anyagi érdekeltséget és felváltani az adminisztratív irányítást, a terv­lebontást a köz­gazdasági szabályozással. Ebben segítséget nyújtott a jugoszláv tapasztalatok megismerése, konzul­tációm Belgrádban 1964-ben Kiró Gligorov pénz­ügy­miniszterrel, a lengyel és csehszlovák közgazdászok tanulmányai.

A Nyers Rezső által felügyelt 12 bizottság két-három éven át szinte emberfeletti munkát végzett, míg a magyar modell 1967-68-ban bevezetésre került. Aztán a „saj­ná­latos csehszlovákiai esemé­nyek” miatt a tervezett második lépcső elmaradt. A 70-es évek elején nem jöhetett létre az ár- és bérreform, a pénzügyi hidak, a túlzott do­tációk és elvonások továbbra is működtek. Helyette szép szavak, stagnálás, az ötven „történelmi” nagyüzem külön kezelése, Komócsin, Gáspár „kiigazítási” követelései.

Mindez eszembe jutott a cikk kapcsán, no meg az is, hogyan szóródott szét a régi reformgárda és mit is csinálnak azok, akik ma a vezető politikai réteget jelentik.

*

Egy ismerősömmel közel négyórás életút-filmet készítettünk. Olyan dolgok is szóba kerültek, amelyek az eddigi hasonló műfa­jokban (pl. Mérő Katalinnal) talán kevésbé. Ahogy a filmet utóbb több részletben végignéztem, megelevenedett a múlt. Mohács, a család, az iskolák, a gyár, a háború, az újrakezdés, az ötvenes évek, a négy évtizedes pénzügyi-gazdasági pálya és néhány „általános kérdés” az életről.

A háború befejezése óta eltelt több mint hat évtized. 1945-ben egy szál ma­gam­ban álltam a világban. A következő évben ismer­tem meg egy tizenhat éves zuglói lányt, akivel nem egész egy év után házasságot kötöttünk. Ez volt számomra a kon­szo­li­dá­ció. Együtt vagyunk már 64 éve.

2006

Január

Kornai János: A gondolat erejével című kötete. A háború utáni években pá­lyánk egy ideig párhuzamosan futott: én a Pénz­ügy­mi­nisz­té­ri­umban, ő a Nép­sza­bad­ság gaz­da­ság­po­li­ti­kai rovatánál dolgozott. 1956 után szakított addigi né­ze­tei­vel és a marxizmussal.

A közgazdaságtudomány képviselői között ma is erősen eltérő­ek a nézetek Marx megítélésében. Kornai azt mondja, Marx téves utakra lépett a magántulajdon és a piaci viszonyok megítélésében. A magántulajdonon és a piaci viszonyokon épülő társadalom a reális – mondja –azaz a tőkés társadalmi rend.

Mi, amikor 1967-68-ban a gaz­da­ság­irá­nyí­tásii reformokat be­vezettük, a piac sze­re­pének nagyobb érvényesülése, a többszek­torú tulajdonviszonyok irányába léptünk. Nem éreztük, hogy ez szemben áll a marxizmus történelemszemléletével, inkább azt gon­doltuk, hogy a centralizált állami gaz­da­ság­irá­nyí­tási és tulaj­don mechanikusan át­vett szovjet modelljéből lépünk arrafelé, ami a folyamatokat a történelmileg indokolt irányba tereli. Nem hiszem, hogy ez hibás lett volna. Inkább hiszem azt, hogy a „klasszikus” liberális recept mechanikus elfogadása hibás.

Marx nem adott előírást a szocialista modellhez. Tény hogy a kisajátítók ki­sa­já­tí­tá­sá­ról ír, de hogy az új tulajdonforma kizárólag az állami tulajdon lehet, ezt, úgy tu­dom, nem mondja. A tapasztalat mutatja, hogy más formák is létezhetnek: szö­vet­ke­ze­tek, önigaz­gatás, dolgozói részvény, gazdasági társulás stb.

A másik dolog. A marxizmust nem lehet jellemezni az elosztási viszonyok nélkül. A marxi mű alapgondolata a kizsákmányolás megszüntetése (a szótól is félnek ma­nap­ság) és az igazságosabb elosztás megvalósítása.

A gaz­da­ság­irá­nyí­tási 1968 évi reformja – fogyatékosságaival együtt – a történelmi fej­lődés vonalából és a modern világ köve­telményeiből indult ki, és ha hagyják, talán egy jobb, közép-euró­pai modellhez vezetett volna el, mint ami a rend­szer­vál­tás után kö­vetkezett: vegyes tulajdonformák, erősödő piaci viszonyok, mérsékelt állami sza­bá­lyozás, a jövedelemelosztás ésszerű módja, szélsőségektől mentes politikai de­mok­rá­cia…

Nem így történt.

A váltás megint elölről akart kezdeni mindent az elkapkodott privatizációval, a me­ző­gaz­da­sági szövetkezetek szétverésével, a keleti kereskedelem leállításával.

*

Kornai írásait persze nemcsak az elhatárolódás jellemzi. Érdeme, hogy először adott alapos analízist a tervutasításos, tervlebontási rendszerről. Ez sok embert el­gon­dol­koz­tatott itthon és más orszá­gokban is és hozzájárult a reform­gon­dol­ko­dás­hoz. A hiányról írott könyv és az, amit a puha költ­ség­ve­tési korlátról írt, sok te­kintetben találkozott a reformerek akkori gondolataival, bár mi nem az elmé­leti oldalról közelítettük meg a problémákat, hanem megkíséreltük – és nem is eredménytelenül – enyhíteni vagy megoldani őket az adott nem­zet­kö­zi és hazai lehetőségek korlátái között. Egy ízben beszélgettünk ezekről a dolgokról Kornaival, ő meglehetősen tar­tózkodó volt. Ez a 70-es évek elején lehetett. – Mégis mit csinálnál a helyünkben? – kérdeztem. – Talán a beruházásoknál lehetne valamit tenni – mondta.

A rend­szer­vál­tással kapcsolatban írottaknál az elkövetett hibák konkrét, gya­kor­la­ti­as állásfoglalásra késztetik Kornait. A privati­záció módszereit határozottan bírálja. A gradualitást, a fokoza­tosságot kéri számon és ebben nézeteink közel állnak egy­más­hoz.

Az első rendszerváltó kormány bukásával ismét a „kiigazítás” évei következnek és Kornai itt részt vesz a Bokros és Surányi ne­veivel jelzett időszak monetáris taná­csá­ban több éven át.

Távol áll tőlem egy tudóssal elméleti vitát folytatni. Mindez csak egy volt pénz­ügyi főtisztviselő megállapításait jelenti. Tiszteletre méltó, hogy először vetett papírra konkrét elemzések alapján kritikai nézeteket az uralkodó centralizált rendszerrel szemben. Többször hivatkozik Péter Györggyel, a KSH elnökével való kap­csolatára, konzultációira. Péter tagja volt a Nyers Rezső-vezette „apostolok gyülekezetének”, amely az 1968-as gaz­da­ság­irá­nyí­tásii reform legfontosabb kérdéseivel foglalkozott.

Február

Moldova György Kádárról ír könyvet, és nálam is járt, miután Nyerssel, Lázárral, Marjaival, Katona I.-nal és másokkal is beszélt már.

Hosszú, többórást beszélgetést folytattunk Kádár életútjáról, már amennyire én azt ismerem. Közelebbről a 60-as években ke­rültünk kapcsolatba, amikor én 1962 végén a kormány tagja lettem, mint pénzügyminiszter. Ez a nyitás ideje volt már Nyu­gat-Európa és a nem­zet­kö­zi fórumokban való részvétel felé.

Az 50-es években, miután Kádár kiszabadult a börtönből, egy ízben a Kútvölgyi kór­ház halijában találkoztunk. – Magának nem volt igaza, mikor annakidején a költ­ség­ve­tési tárgyaláson a BM-et túlzott kiadásokkal vádolta – mondta. – Ahol én most pár évet töltöttem, szó sem volt költekezésről. – Egyébként érdeklődésemre, hogyan ítéli meg a helyzetet, ez a cikkcakk-politika éveiben volt, talán 1955-ben, azt vá­la­szol­ta, hogy a pártvezetésen belüli vitákat ki kellene vinni az emberek, a tagság elé, és nem szűk körben vitatkozni.

A 60-as években néhány esetben részt vett a kormány ülésein, engem pedig a költ­ség­ve­tési ügyek tárgyalásánál meghívtak a Politikai Bizottság ülésére. Később a 60-as évek közepén, mikor a Központi Bizottság tagja lettem, természetesen sokszor hallottam beszélni, hozzászólni a soronlevő témához KB-üléseken és más alkal­mak­kor is.

Moldova érdeklődésére, hogy mennyire értett a gazdasági témákhoz, elmondtam, hogy ugyan nem volt közgazdasági szak­tudása, de intelligenciája hozzásegítette, hogy re­álisan és józanul foglaljon állást ilyen kérdésekben is. Az 1968-ban bevezetett gaz­da­ság­irá­nyí­tásii reformot az ő támogatása nélkül nem lehetett volna megvalósítani. Tény viszont, hogy a csehszlovák intervenció után, egy-két év múltán leblokkolt a re­for­mok továbbvitele ügyében, és bár szóban hangoztatta ennek szükségességét, va­ló­já­ban az 1972-es Brezsnyev-kritika utáni években, ahogy erről Huszár Tibor ír (Krjucs­kov emlékiratai alapján) leváltotta Nyerset, Fockot, Fehért, és engem, bár én nem voltam tagja a PB-nek, mint a többiek, de a Kormány Gazdasági Bizottságát ve­zet­tem.

Az 1973-tól ismét romló gazdasági egyensúly kérdésében sajnos rossz tanácsokra hall­gatott, aminek aztán az eladósodás növekedé­se lett a következménye. Ez a poli­tikai vezetés számára – legalábbis átmenetileg – simább útnak látszott, mint a további reformok és az egyensúlyt prioritásként kezelő gaz­da­ság­irá­nyí­tási.

Egyébként Moldova Kádárt mint a 20. század legkiemelkedőbb magyar politi­ku­sát jellemezte, talán Bethlen István volt képessé­gekre nézve hasonló – mor­fon­dí­ro­zott.

Arról is kérdezett, hogy a rendelkezésre álló káderek közül ki jöhetett volna szá­mí­tásba utódként? Kádárt rossz káderpolitikus­nak tartja – ebben sok az igazság – és az esetleges utódot illetően nagyon nehéz választ adni. Az biztos, hogy a balra húzó Grósz és a vitatható alkatú Németh Miklós nem volt jó utód. Nyers ebben az időben – a 80-as években – talán még szóba jöhetett volna, bár az eltelt évtized alatt veszített dinamizmusából. A legbölcsebb „ellenzéki” az öreg Donáth Ferenc volt. Ha egy olyan politikai bi­zottság jön létre, amelyikben a reform­szárny van többségben, talán másként alakulhattak volna a dolgok, és sikerült volna egy szabá­lyozott szociális piac­gazdaságot megvalósítani Ma­gyar­or­szágon.

Március

Az ügynök ügyek körül egyre nagyobbak a hullámok. Az Élet és Irodalom Szabó Istvánnal foglalkozik, aki 1956 után néhány jelen­tést irt az állam­védelemnek a Szín­művészeti Főiskoláról. Paskai bíboros érseket is kikezdték.

Szabót, az Oscar-díjast tisztelem és nagyra becsülöm. Érthetetlen számomra, hogy éppen a magát baloldalinak valló hetilap miért kavar vitát és botrányt az 50 év előtti, nem jelentősnek tűnő ügy­ből. A Paskai elleni támadást sem értem. Nyil­ván­való, hogy mint egyházfő az akkori viszonyoknak megfelelően kapcsolata volt az ál­la­mi szervekkel, az Egyházügyi Hivatallal. Mikor Esterházy Péter könyvét olvastam édes­apja múltjának „sötét” pontjairól, azt tapasztaltam, hogy jelentéseinek lényeges tar­talma nemigen volt.

Az ilyen ügyek főleg arra alkalmasak, hogy a fiatalabb kor­osztályokba tartozókat, akiknek személyes élményei a 20. század második feléről igen hézagosak, még inkább félreorientálják az 1956 óta eltelt évtizedek valóságos helyzetét illetően.

Ez gazdasági kérdésekben sem történik másképpen. Arról, hogy a GDP terén 15 év­vel a rend­szer­vál­tás után alig vagyunk előbbre, mint a 80-as években, nem esik szó. Ar­ról, hogy a munkaerő-foglal­koztatás akkor – hibáit sem feledve – szinte teljes volt, ugyan­csak nem esik szó. A metróépítés, az atomerőmű létrehozása, az évi 70 000 la­kás építése, a nyugati irodalom kiadása, a magyar me­ző­gaz­da­ság nem­zet­kö­zileg el­is­mert eredményei, az olaj és gázipar, a nehézvegyipar, a gyógyszeripar… az ered­mé­nyek­re manapság nem emlékezik senki.

A média, a politikusok progresszív része is fél az elmúlt kor­szak pozitívumainak említésétől. Pedig: ha a múltat nem látják és kezelik helyesen, az a jelenre és a jövőre is kihat.

*

Botrányok a médiában a 15-i kitüntetések körül. Ki kivel fogott kezet és kivel nem? A sajtó azóta is csámcsog a témán. Miért java­solták őket most, 16 évvel a rend­szer­vál­tás után? A folyamatossá­got akarták érzékeltetni? Marjai és Fekete eltérő állás­pon­ton voltak a 80-as években az alapvető egyensúlyi feladatokat illetően. A vezető gaz­da­ság­po­li­ti­ku­sok és közgazdászok –köztük Marjai – az egyensúlyt prioritásnak tekintették, míg egy-két ágazati miniszter saját területének vélt érdekéből indult ki. Fekete a hitelfelvételi lehetőségekkel biztatta Havasit. Mosonyi (a dunakanyari be­ru­há­zás tervezője), néhai Antall József feleségével, sógornőjével üzent Né­met­or­szág­ból, hogy majd májusban eljön a kitüntetésért.

*

A választási harc teljes erővel dúl. A durva hang a jobboldalról erősödik. Sajnos a gaz­da­ság problémáiról, a pénzügyi mérlegek­ről, a sürgető feladatokról egyik fél sem beszél, mert ez rontaná a népszerűségüket. Orbán ugyanarra a napra hívott össze gyűlést, a Parlament előtti térre, amely napra előző héten Gyurcsány már meghirdette a gyűlést a Hősök terére. Ismerve jobboldal agresszi­vitását, nem lehet kizárni, hogy erő­szakosságba torkollik mindez. Az MSZP – okosan – utólag módosította a gyűlés idő­pontját.

Április

Lezajlottak az országgyűlési választások.

– Győztünk – mondta Gyurcsány mosolyogva a TV-ben.

Ilyen fölényes, több mint harminc mandátumos többségre senki sem számított. A Fidesz a politikailag kevésbé tájékozott rétegekre építette választási hadjáratát falun és városban. A populista szóla­mok azonban nem váltak be. A Család, Munka, Nemzet jel­szavakkal az emberek egyetértenek, a tetszetős köntösbe öltöztetett általános ígéretek azonban nem hatottak meggyőzően. A közvélemény állan­dó izga­lom­ban tartása egyre kevésbé rokonszenves. Az emberek nyugodt körülmények között akarnak élni.

A Fidesz vezérkara az egyetem elvégzése után azonnal hivatásos politikussá vált, nincs élettapasztalatuk, a gyakorlati munkára nem volt számukra elég idő, meg­szok­ták a hivatásszerű politizálást.

A baloldali koalíció választási megnyilvánulásai – bár az álta­lánosságokat ők sem ke­rülték el – konkrétabbak, nyugodtabbak voltak. Gyurcsány éleseszű, „európaibb” han­got megütő ember, mint ellenfelei. Blair és Putyin és a többi külföldi partner fel­is­mer­ték, hogy ez a koalíció kedvezőbb megoldás számukra is, mint a populista jobb­oldal.

Gyurcsány „baloldali polgárnak” definiálta önmagát, és ez őszinte beszéd. Az MSZP egységesnek tűnt. A pártnak az a szár­nya, melyet szorosabb szálak fűznek a szo­cialista gondolatvilág­hoz, támogatta a miniszterelnök jelöltet. Jól szerepelt Kun­cze az SZDSZ élén, és bejutott a parlamentbe egy nyugat-európai stílusú konzer­vatív párt magva is.

Most a dolog nehezebb része következik. Csökkenteni kell az államháztartás és a fizetési mérleg hiányát. A különböző közgaz­dász csoportok sorban készítik az intézkedési terveket, melyekben sok a jó gondolat és sok a túlzás is. Remélem az új kormány jól fog szelektálni a teendők között.

Június

A weimari köztársaság és a hitleri birodalom rövid történetéről szóló a kis kötetet – régebbi írásaim alapján – befejeztem. Hogyan tolódik egyre inkább jobbfelé egy li­be­rá­lis rendszer és ad teret szélsőséges irányzatoknak. A tárggyal a háború utáni év­tized­ben kezdtem el foglalkozni, igen sok anyagot olvastam el, de aztán a pénzügyi pálya félretétette velem mindezt. Néhány évvel ezelőtt újra elővettem az összegyűlt anyagot és lényegesen lerövidítve újra­szer­kesz­tet­tem. Írói néven jelenik meg. Úgy gondolom, hogy ez helyes, mert a „hivatásosok” biztosan sok megjegyzést tennének egy ilyen outsider íráshoz.

A másik könyv-ügy a Nemzeti Bank történetének harmadik kötete, amit Bo­tos János írt meg. Az MNB elnöke a kész köteteket lerakatta és nem egészen is­mert okokból nem engedi forgalomba hozni. A kiadócég perelte az MNB-t, a tár­gya­lást májusban megtartották, és engem is meghallgattak tanúként. Meglehetősen fur­csa az ügy. Nemrég véletlenül találkoztam Járai helyettesével, Szapáryval, aki nem tu­dott magyarázatot adni. Ő egyébként szintén tagja volt a szerkesztőbizottságnak.

Július

Az európai szociáldemokrácia problémája: egyrészt a szociális kötelezettségek – már a párt nevéből és hagyományaiból is – más­részt a globális és a helyi tőke követel­mé­nyei és néha fenyegetései.

A hazai média és a lakosság nem jelentéktelen része egyre in­kább kéri számon a vá­lasz­tási ígéreteket, és azt, hogy a választási hadjáratban a megszorító intéz­ke­dé­sek­ről, melyek reáljövedelem­csökkentést jelentenek, nemigen esett szó. – Hazudott Gyur­csány – mondják a jobboldalon – hazudott az MSZP és az SZDSZ ugyan­csak. Nyil­vánosságra került az öszödi beszéd, melyben Gyurcsány nyers hangon és sok­szor nem illő kifejezésekkel beszélt az ön­álta­tásról és a hazug­ságok­ról.

Sajnos a kormány nem választja szét az egyensúlyi problémát a valódi reform­in­téz­kedésektől (egészségügy, adó, közigazgatás) túl sok frontot nyit egyidőben, te­téz­ve még néhány olyan üggyel, melyeket nem kellett volna felvetni. A liberálisok által támogatott néhány akció (a „melegek” felvonulása, tehénszobrok) még inkább felszít érzelmeket és indulatokat.

*

A tőkés társadalmi-gazdasági rendszer központjában, az USA-ban koncentrálódnak túl­nyomórészt a finánctőke és a globális vállalatok központjai. Fokozódó mértékben te­lepítik ki a termelő üzemeket a fejlődő országokba. Ennek kétségtelenül vannak ott po­zitív vonásai: iparosítás, infrastruktúra, iskolahálózat bővülése stb. Ugyanakkor a kí­sérő­jelenségek: a társadalom polarizálódása, a korrupció, a bűnözés terjedése, a drog, a környezeti ártalmak erősödnek. A másik modell, a „létezett szo­cia­liz­mus” fel­bom­lott. Orosz­or­szágban és a többi volt szovjet köztársaságban, Közép-Európában vad­kapitalizmus alakult ki, a glo­ba­li­zá­ció áldásaival és átkaival együtt. Van-e alterna­tí­va?

A szo­cia­liz­mus alapgondolata: az elosztási viszonyok igazsá­gosabbá tétele, a nyo­mor megszüntetése, a jövedelmek ésszerű keretek között tartása. Tény, hogy ennek megfelelő formáit még sehol sem találták meg. Kísérleteztek már az utópisták is, Marx sohasem adott receptet, Leninnek nem volt ideje rá. (Churchill valakinek, aki a század legnagyobb bajának azt tartotta, hogy Lenin megszületett, azt válaszolta: inkább az, hogy meghalt.) Sztálin a cári Orosz­or­szág történelmi hagyatékát próbálta a saját maga által elképzelt „szocialista” kötelékek közé szorítani. A közép-európai álla­mokra rányomta bélyegét a sztálinizmus centralizáltsága, bürokratizmusa, önkénye.

Kína próbálkozik az erős központi hatalom szabályozó szere­pét összehangolni a piac­gazdaság előnyeivel. Ez valami újfajta „ázsiai felvilágosult abszolutizmus”. Ér­de­kes, ami újabban Latin-Amerikában történik. Egymás után törnek előre a baloldali pár­tok, baloldali kormányok alakulnak. Az ásványi kincseket állami kezelésbe veszik, és igazságosabb jövedelemelosztást ígérnek Venezuelában, Bolíviában és másutt is.

Orosz­or­szág és Közép-Európa sem tudja elfelejteni azt, amit évtizedeken át a szo­ciális igazságról, teljes foglalkoztatottságról mondtak. Mélyen beleivódott ez Putyin korosztályába is. A törté­nelem most kitérőt tesz. Vajon mikor fog kialakulni a piaci folya­matok és az állami szabályozás jobb összehangolása? Lehet, hogy ehhez év­tizedekre lesz szükség, de ha a modern emberiség nem tud jobbat kialakítani annál, ami most uralkodó, akkor a történelem szörnyűségei továbbra is érvényesülhetnek.

Augusztus

Átlapoztam az 1989-ben, nyugdíjba menetelem után írt Szürke pénzügyeket és az 1998-ban kiadott Válság, váltás, változások-at. Bár egyik könyv sem kel­tett visszhangot a rend­szer­vál­tás éveinek légkörében, jól tükrözik egyrészt a Kádár-rend­szer évtizedeinek pénzügyi-gazdasági vitáit, az eltérő nézeteket, a kialakult hibás ál­láspontokat, másrészt a rend­szer­vál­tást követően elkövetett súlyos hibákat, melyeknek eredője a mai Ma­gyar­or­szág gazdasága. Azok a felszólalások, melyeket a Központi Bizottságban elmondtam 1978-ban és más alkalmakkor (Szürke pénzügyek, 1989), és azok az előter­jesztések, melyeket több alkalommal Hetényi Istvánnal, illet­ve a pénz­ügy­mi­nisz­té­ri­ummal tettünk a vezető szervekhez, megállják az idők bí­rá­la­tát. Ugyanígy a zürichi egyetemen tartott előadásom, melyen a svájci bankok és ipar­vállalatok vezetői vettek részt.

*

Az országgyűlési választások előtt sem a kormánykoalíció képviselői, sem a Fidesz nem vállalkoztak arra, hogy az újonnan választandó kormány előtt álló súlyos prob­lé­mákat a kampány során megvitassák. Volt szó ikerdeficitről, mégis adócsökkentés­ről beszélt mind a két fél. így aztán a választás után a győztesek nyakába szakadt minden.

Nem fog fájni – mondta Gyurcsány a megszorító intézkedésekre utalva, és ezt nem kellett volna mondania. Az öszödi beszédről szól a média.

Minden féligkész elképzelés kiszivárog. Naponta tömik az emberek fejét az EU konvergencia program részleteivel, az egész­ségügyi reformmal. A kommunikációban a lényeges nem válik el a lényegtelentől. Az emberek idegesek.

A nagy költ­ség­ve­tési deficit okai – a régebbieken túl: a 2000-2004-es időszak kor­má­nyainak, majd az új kormánynak a túlkölte­kezése. Indokolt, de kellő fedezettel nem rendelkező béremelések, adócsökkentések, presztízsépítkezések, az útépítések visszás­ságai, a külföldi kölcsönök után éveken át fizetett magas kamatok. Mindez száz­milliárdokra rúg.

Ráadásul a bajokra: az augusztus 20-ai ünnepség szerencsétlen kimenetele, a vihar, öt ember életébe került Budapesten.

Szeptember

Tüntetés a Parlamentnél, összecsapás a televízió székházánál, égő autók, behatolás az épületbe, polgárháborús hangulat a Szabadság téren. A kemény mag – talán párszáz ember – irányít a háttérből, és követik őket a futballpályák huligánjai meg a hozzájuk csapódok. A jobboldali Hír TV szerint tízezres tömeg. A rendőr­séget fel­ké­szü­letlenül érte a tömeg nagysága, az agresszió a TV bejáratánál. Az összecsapás hajnalig tartott, és másnap folytatódott.

Az eseményekre reagált a köztársasági elnök, a pártok. Bizonyos félelem tapasz­tal­ható a jobboldal egy részénél is. A weimari köz­társaságra emlékeztetnek az ese­mények.

A „kiváltó ok” a még májusban Gyurcsány által elmondott „öszödi beszéd” az MSZP vezetőségi ülésén, melyben nem éppen szalonképes kifejezésekkel illette mind­azt, amit a politikai elit – bal- és jobboldal – az elmúlt 15 évben végzett: a hazudozást, az önbecsa­pást, a félelmet a modernizációs reformoktól. Vajon ki ter­jesz­tette el az intem és spontán beszédet? Gyurcsány célja kétségtelenül az volt, hogy tudatára ébressze saját pártját: cselekedni kell.

A benyomás az, hogy a beszédet az ellenzék vezetői már hó­napok óta ismerték. Orbán egy pillanatra sem nyugodott bele a választási vereségbe, amely már másod­szor érte. – „Nem lesz egy nyugodt percetek.”

Október

1956 ötvenéves évfordulóját nem sikerült nemzeti ünnepként megrendezni. Tüntetés tüntetést követett, és a Parlament előtti teret két héten át a demonstráció uralta. Valóságos sátortábort ütöttek fel a tüntetők. Árpádsávos zászlók lobogtak, a színpadi ácsolatokon szinte folyamatosan hangzottak el beszédek a jobboldali skála minden hangján. Egy Satu Ferdinánd nevű ötvenes férfiú – hosszú botra tűzött totemállattal – a tér parancsnokává nevezte ki magát. Nemzeti Bizottság is alakult és különféle szervezetek egymásnak adták át a színpadi emelvényeket.

A legnagyobb ellenzéki párt közel két héten át vonultatta fel szónokait, akik na­pon­ta tartottak beszédeket a tömegnek, ahol elkeveredett a szélsőséges jobboldal a Fidesz híveivel és az ér­deklődőkkel. A politika a parlamenten kívülre került. Mindez betorkollott a 2.3-i ünneplésekbe. A hivatalos megemlékezéseken a Fidesz csak minimális mértékben vett részt, és 23-án az Astoria-kereszteződésben, a város talán leg­forgalmasabb pontján tartotta nagygyűlését.

A nem túl távoli utcákban összegyűlt szélsőséges elemeket a rendőrség – most már okulva a Szabadság téri kudarcból – eltorla­szolta és igyekezett feloszlatni, de egy jelentős részük a nagygyűlés színhelye felé tartott, különböző helyeken összecsapott a rendőri sorfalakkal. Vér szerencsére nem folyt, a könnygáz-gránátok és a vízágyúk eredményesek voltak.

A külföldi sajtó és a politikusok nagy többségben a magyar kormány mellett fog­lal­tak állást, a jelenlegi vezetésben látják inkább biztosítékát a reformpolitika foly­ta­tá­sá­nak. A parlamenti szavazáson Gyurcsány bizalmat kapott.

Az úgynevezett megszorító csomag a lakosság életszínvonalá­ban 4-5%-os vissza­esést fog okozni a jövő évben.

November

Az 1956. november 4-ei szovjet beavatkozás és az ennek nyomán kialakult fegyveres harcok emlékére szervezett tüntetések és ünne­pi aktusok feszültté tették a főváros életét. Az események azonban nem voltak olyan méretűek, ahogy a jobboldal várta. Bár mintegy harminc demonstrációt jelentettek be, ezek „normális” keretek között bonyolódtak és a különböző jelentések szerint a legnagyobb tömeg sem tett ki többet néhány száz főnél. A rendőrségnek sehol sem kellett beavatkoznia.

A sajtó, a televízió és a rádió hírei az elmúlt hetekben erősen „tematizáltak” vol­tak. A média munkatársai a szenzációkra va­dásztak, és a szerkesztők sokszor nem ta­lál­ták meg, nem érezték a helyes arányt az ország többségének hangulata és vé­le­mé­nye és a blikkfangos témák között. A rendőrségről inkább a negatív részleteket kö­zöl­ték. A szélsőséges alakok sok esetben nagy teret kaptak a szereplésre.

A budapesti rendőrfőkapitányt, Gergényit és embereit támadják, ahelyett, hogy a negatív szereplőket és a háttérből mozgatókat lepleznék le. Vizsgálatok folynak a rend­őrségi túlkapások miatt, de semmit sem lehet tudni arról, hogy ki volt az, aki doronggal támadt rájuk a TV ostrománál.

Mivel erőszakkal nem sikerült megbuktatni a kormányt, az ellenzék módszert vál­toz­tatott.

Parlamenti obstrukció: minden Gyurcsány-felszólalásnál kivo­nulnak, csak a frak­ció­vezető marad a teremben. Önkormányzati nagygyűlést tartottak 1800 meg­hí­vot­tal, amiből azonban 800-an nem jöttek el.

December

A taktikai „habozás” időszaka az ellenzék részéről. Néhány kérdésben felvetették a nép­szavazás ügyét. Ezek többségét az Alkotmánybíróság elutasította, mivel a már jóvá­hagyott költ­ség­ve­tés tételeit nem lehet népszavazásra bocsájtani. A jobboldal az obstruk­cióval saját magának állított csapdát. Ha továbbra is ezt folytatják, fennmarad a feszült légkör. Az emberek általában nem szeretik ezt, a nagy többség nyugod­tab­ban szeretne élni. Ha meg­próbálnak békésebb húrokat pengetni, ez a jobboldal bázi­sában presztízsveszteséget jelent.

A december egyébként csendes, ebben szerepet játszanak az ünnepek, a szabad­sá­golások. Az üzletek, a bevásárlóközpontok zsúfolásig telve vannak, a megszorító pénz­ügyi intézkedések hatása inkább csak a médiában érezhető.

*

Churchill könyvét olvasom újra a második világháború tör­ténetéről. Volt egy év Fran­cia­ország kapitulációja után, mikor Anglia egyedül vívta a háborút az iszonyatos hitleri hadigépezet­tel szemben. A szövetség a Szo­vjet­unióval, az ős-ellenfél „kom­mu­niz­mus­sal”, fordulópontot jelentett a háborúban. Imponáló, ahogy szö­vet­sé­ge­sei­ről ír, ahogy szervezi a személyes találkozó­kat Sztálinnal és Roose­velt­tel. A szinte ba­rá­ti hangnak az olasz fegyverletételi tárgyalások idején vége sza­kadt. A szovjet ve­ze­tés attól tartott, hogy átteszik a déli, olaszországi hadsereget a ke­le­ti frontra. Érdekes, hogy míg Lengyel­országról, Cseh­szlová­kiáról, Jugo­szláviá­ról meg­le­he­tő­sen sokat ír, Ma­gyar­or­szágról úgyszólván alig esik szó.

A könyv utolsó részében már a vérig sértett Churchill szól, akit még a háború tel­jes befejezése előtt nem választottak újra hazájában.

2007

Január

Kádárról egyre több könyv jelenik meg. Egy-két évvel ezelőtt Huszár Tiboré, most Moldova Györgyé, Roger Gaugh könyve, az amerikai Gátié és a sor még folytatódik. Moldova már másodszor szerepel ezzel kapcsolatosan a televízióban, legutóbb a magyar származású osztrák újságíró Paul Lendvaival. Ez a vita teljesen kilátástalan volt, szöges ellentétben vannak a két ember nézetei. Moldova kiállása a jelen körül­mények között kétségtelenül bátor, hangsúlyozza Kádár érdemeit, de nem hallgatja el pályájának el­lentmondásait és buktatóit sem 1956-ban és az azt követő években. Nagy Imre megítélésében több mint vitatható az álláspontja. A kötet egyes részletei anek­dota­szerűek.

Február

A szaporodó Kádár-életrajzok olvasása nyomán néhány epizód ötlik fel vele kap­cso­la­tosan.

Valamikor a 60-as évek első felében látogatást tett a Pénz­ügy­mi­nisz­té­ri­umban. Vele jött a gaz­da­ság­po­li­ti­kai osztály vezetője, és jelen voltak helyetteseim is. Meg­kér­dez­tem, hogy a tár­gyalóasztalhoz üljünk-e vagy a kisebb asztalt övező karos­szé­kek­be? – Mindegy – mondta –, a lényeg az, hogy fal legyen a hátam mögött.

Emlékszem, mikor Hruscsov leváltása után külföldről haza­térve a pártvezetők és a kormány tagjai a pályaudvaron várták. A váróteremben rövid beszédet mondott. En­nek lényege az volt, hogy ő változatlanul nagyra értékeli Hruscsov reform­tö­rek­vé­seit, a váltás a SZU belügye. Ez a nyilatkozat az új szovjet vezetésnek nem tetszett…

A csehszlovák intervenció előtt Dubcseknél tartózkodott Szlovákiában, akit próbált meggyőzni a kompromisszumok szükségességéről. Az intervenciót követő KB-ülésen a történtekről és a maga szerepéről úgy számolt be, hogy Komáromban azzal várták: utazzon azonnal Varsóba, ahol a többi tagállam vezetői már tárgyalnak. Oda­érve közölték, hogy a többiek – Románia kivételével – már elhatározták a ka­to­nai beavatkozást. – Én akkor azt gondoltam – mondta –, hogy a csehszlovák ügy mel­lé nem kell egy magyar ügy is és beleegyeztem, hogy a mi csapataink is részt ve­gye­nek az intervencióban.

Emlékezetemben maradt néhány más megjegyzése a KB-ülésein. – Itt mindent el lehet mondani, itt semmiféle véleménykorlátozás nincs – hangsúlyozta a 70-es évek­ben. Más alkalommal pedig: – Ne mondjuk azt, hogy kommunizmust építünk, hagy­juk ezt meg más­nak. Mi egy fejlett szocialista állam létesítését tűzzük magunk elé!

Csaucsescu diktatórikus rendszerével kapcsolatosan egy alka­lommal megjegyezte: én nem csak magyar nem szeretnék lenni az ő uralma alatt, de román sem.

Felejthetetlenek számomra Fehér Lajos, a nagy agrárius szavai, melyeket egy íz­ben keserűen mondott nekem: – Tudod, az világos volt mindig, hogy a PB-ben két szárny van, a reformerek és a balo­sok. Azt azonban csak egy idő múlva éreztem, hogy mindkettőnek Kádár a vezetője.

Március

A Gyurcsány-kormány igyekszik a pénzügyi egyensúlyt javí­tani és a szükséges refor­mo­kat megvalósítani, de közben sok az átgondolatlan lépés. Az ellenzék mindent kritizál – jót-rosszat egy­aránt. A Fidesz vezetőivel lebontják az Országház körüli kor­dont, segítséget nyújtva a szélsőséges elemeknek, akik egyre nyíltabban hangoztatják néze­teiket. Az sem állítható, hogy a média támogat­ná a kormányt. A pozitív dol­gok­kal alig foglalkoznak, a negatív jelenségekkel annál többet.

Az intézkedések közt a legnagyobb vitát az egészségügyi, tár­sadalombiztosítási reform váltja ki. Sorban vezetik be a részintéz­kedéseket, és nem eléggé látni az össze­füg­géseket a végcéllal. Az egészségügyi miniszter elszánt embernek tűnik, követ­ke­ze­te­sen viszi elképzeléseit, de a közhangulatot nem tudták a reform mellé állítani, és má­sok sem segítették ebben. Jelenleg minden egyes kórházi átszervezést tüntetések kísér­nek. Március 15-e közeledtével gyakoribbak szélsőséges megnyilvánulások is, és a „mondjon le” általános lózunggá vált. A lakosság zöme nyugalmat szeretne, de a jobb­oldal militánsai hangosabbak, meghatározzák a politikai légkört.

*

B. I., aki a rend­szer­vál­tás előtti évtizedben a Nemzeti Bank arbitrázs osztályának ve­ze­tője volt, majd Torgyán minisztere lett, hosszú cikket írt a Nép­sza­bad­ságban az elmúlt húsz év hibás gazdaságpolitikájáról. Azt állítja, hogy az elmúlt év­tizedekben a tudatos inflációs politika irányította a gazdaságot, és minden hibás volt, ami történt talán, kivéve azokat az éveket – 1998-tól 2000-ig, mikor ő miniszter volt.

A valóság azonban más. A politika valóban meghatározza a gazdaságot, de nem az inflációs törekvés ebben az elsődleges az elmúlt időszakban.

A cikk a rend­szer­vál­tást követő bő másfél évtizedre összpon­tosít, és bár nem em­líti név szerint a Bokros-Surányi-párost, félreérthetetlenül inflációs célkitűzéssel vá­dol­ja őket. Az igazság az, hogy az Antall-Boros-kormányok átgondolatlan gazdasági in­tézkedésekkel, a koncepciótlan privatizációval növelték a deficitet a költ­ség­ve­tés­ben és a fizetési mérlegben, de nem az inflációs cél vezette őket sem, az „csak” kö­vet­kezmény volt.

*

A 15-i nemzeti ünnep kisebb-nagyobb tüntetésekbe torkollott, bár a Fidesz nagy­gyű­lése békésen zajlott le a támadó hangú beszéd ellenére. Gyurcsány a Művészetek Pa­lo­tá­jában az „össze­tartozást” hangsúlyozta. A szélsőségesek egyes csoportjai sze­me­tes­kukákat gyújtottak fel, kővel dobálóztak, de a rendőrség feloszlatta őket. Árpád­sávos zászló kevesebb volt az októberinél.

Még a hónap elején érdekes interjú jelent meg a Mozgó Világ című folyó­irat­ban. Rádai Eszter nevű újságíró beszélgetett Stumpf Istvánnal, aki a Fidesz-kor­mány kancellária­minisztere volt. Stumpf azt igyekezett magyarázni, hogy a kor­mány­ko­alí­ció köszönettel tartozik a Fidesznek, mert az, amikor jobbfelé gesztusokat tesz, tu­lajdon­képpen „megszelídíti” a szélsőségeseket, maga felé húzza őket. Rádai jól irá­nyí­totta a beszélgetést, és nyilvánvaló volt, hogy amit Stumpf állít, abszurd, és a fordítottja igaz.

Május

Az irodalom „inga-effektusa”.

A háborút követő évtizedekben az inga balra lengett, elért egy pontot, és aztán a hat­vanas években lassan visszafelé lendült. A rend­szer­vál­tással a leleplező irodalom szé­les teret nyert. Az új nemzedékek előtt főleg ez a kép jelenik meg.

Fokozott mértékben mutatkozik meg ez a médiában. A terepet egyre inkább azok az írások jellemzik, melyek teljes egészében negatívan állítják be a múltat. A populista hangok hatására a média középső tömbjében is megindul a helyezkedés jobbfelé. A te­matizálás, a figyelem féloldalas irányítása egyre jelentősebb. Az állami tv csator­ná­kon is észlelhető ez a tendencia, sőt a híradókban is, egyes bemondók test­be­szé­dé­ben, arcjátékában, mellyel a hírt eltérítik valódi tartalmától.

Június

Az 1987. évi bankreform húszéves évfordulója alkalmából a Bankszövetség konfe­ren­ciát rendezett.

A Tudományos Akadémia nagytermében négy húszperces beszéd hangzott el. Gyur­csány óvatosan szólt arról, hogy a keres­kedelmi bankok több figyelmet kell, hogy szenteljenek a társada­lom problémái iránt, hogy talán túl magas a profitráta Nyu­gat-Európához képest. A hangnemből kicsengtek az erőviszonyok a kormány és a nagyrészt nem­zet­kö­zi tulajdonú intézetek között.

Ma­gyar­or­szágon tőkés társadalmi rend van, világos, hogy a kormánykoalíció és az MSZP ebben a közegben dolgozik, és remélhetően lehetőségeihez képest igyekszik a de­mokrácia szoci­ális, szolidaritási oldalát is érvényesíteni, bár a jelen periódusban, amikor a gazdasági egyensúly helyreállítása van napirenden, ez alig érezhető. Jelenleg egy kellő lelkiismeretességgel és felelős­séggel bíró jobbközép kormány sem folytat­hat­na alapvetően más gazdaságpolitikát.

Gyurcsány után a pénzügyminiszter és a Nemzeti Bank új el­nöke, Simor beszélt, majd Surányi következett, aki az időközben eltávozott miniszterelnök felvetéseit – hang­fogósan ugyan – de bírálta, mondván, hogy a bankhálózat fejlesztésekhez kell a pénz.

Július

Néhány változás a kormányban és környékén. A rendészeti vonalon is személy­cserék. A köztársasági elnök bírálja a kormányt és elnökét, nem járult hozzá Horn Gyula állami kitüntetéséhez. Horn életútjában kétségtelenül vannak kifogásolható és vitatható periódusok és magatartások. Kétségtelen azonban az is, hogy a későbbi tevé­kenysége változott és négyéves kormányzása javarészt pozitív volt. Több nyugati állam részesítette magas kitüntetésben.

A köztársasági elnököt egyoldalú befolyások érik.

A koalíció és az ellenzék közti viszony változatlan. Szomorú, hogy két tehetséges politikus, Orbán és Gyurcsány ennyire szemben áll egymással, és Orbán meg­nyi­lat­ko­zásai folyamatosan rontják is a minimális együttműködés lehetőségét, pedig ez lenne az ország érdeke. A választások még messze vannak, és a Fidesz nép­sza­va­zá­so­kat erőltető témáival csak az ideges hangulatot fo­kozza. A sorozatban érkező privát nép­szavazási javaslatokkal az egész intézmény kezd abszurddá válni.

Augusztus

Nyári szélcsend a politikában, amit a nemzeti ünnepen menet­rendszerűen megérkező rossz idő és vihar sem zavart meg az idén. Pótolta a belpolitikai csendet pár nappal később a Magyar Gárda fekete egyenruhás árpádsávos avató ünnepsége a Várban, amelyet az Antall-kormány volt honvédelmi minisztere, Für Lajos dirigált. A kép kísértetiesen emlékeztetett a weimari köztársaságra és az SA-ra, bár egyenruhájuk felerészben a népi táncosok öltözékére is „hajazott”. Jelentős a bírálat és tiltakozás nemcsak belföldön, de a legjelentősebb nyugati lapokban is.

A kormány népszerűsége semmit sem javult. A gazdasági egyensúlyt erősítő intéz­kedések keverednek nem elsőrendűen fontos ügyekkel. Az új kormányzati negyed tervezése – érthető­en –nem járt pozitív fogadtatással a lakosság körében. Az adott gazdasági helyzetben súlyos baklövés a kérdés felvetése is. Az egészségügyi reform terén a kapkodás némileg csökkent, de a koncepció nem világos.

Az új generáció még nem tanulta meg a vezetés művészetét (nem mintha a régi ezt megfelelően gyakorolta volna). A reform­koncepciók nem kellően kidolgozottak, költségkihatásaik sem és a lakosság különböző rétegeinek érintettsége is csak menet­közben derül ki. Nem rangsorolnak a feladatokban. A rend­szer­vál­tás óta eltelt tizen­hét évben elhatározott, részben megvalósult fejlesztések – tekintettel a pénzügyi hatá­sokra – egyáltalán nem biztos, hogy optimális rangsorban és ütemben alakulnak (vadász­repülőgépek, az új Nemzeti Színház, az útépítések vitatható szakaszai és kivite­lezése, a kormányzati negyed, egyes ön­kor­mány­zati presztízsbe­ruházások, a metró új vonala stb.).

A kommunikáció pedig csapnivaló – tisztelet néhány kivétel­nek. A szolid újság­írás és hírközlés messze van a témák érdemi, valóságos súlyától.

Ibn Fadlan könyvét olvasom, akit körülbelül ezer évvel ezelőtt Bagdadból egy de­le­gációval a volgai bolgár fejedelemhez küldtek azzal a céllal, hogy kiderítse a kali­fá­tus alternatív kereskedelmi útvonalát Bizánc felé: hogyan lehet biztosítani azt a köz­be­ékelt kazár-ország megkerülésével, mert ezek túl nagy vámot szedtek a tranzitált árukból.

A küldöttség Bagdadból északnak indult a sztyeppéi népek földjein keresztül s így ke­rültek érintkezésbe a következetesen tör­köknek nevezett ugor-magyar törzsekkel is, akiknek életmódjáról, szokásairól sajnos kevés jót ír a szerző. Végül is észak­nyu­gat­nak fordulva elérték a volgai bolgár fejedelmi székhelyet, ahol a tárgya­lások le­foly­tak. A hosszú út után hazatérve Ibn Fadlan megírta úti jelentését a kalifának (ez való­szí­nű­leg elveszett, mondja a magyar kommentár), de fennmaradt a művelt bagdadi ér­telmiségnek írott kivonat, ami számos, érdekes információt ad a 21. századi olvasó­nak.

Szeptember

Megkezdődött az őszi politikai szezon. Parlamenti ülés, Sólyom elnök úr az igazság­osz­tó szerepében. Beszéde után távozott az ülésteremből, majd kivonult a jobbközép is.

Nyugat-Európa a koalíciós kormánynak szorít. Sárközy francia elnök lá­to­ga­tá­sá­ból ez világosan kiderült, de Merkel kancellár­asszony megnyilvánulásaiból is.

Helmuth Schmidtet ünnepelték valamilyen évforduló alkal­mából. Véletlenül egyik német TV csatornán elfogtuk egyórás beszédét, egy bölcs öreg ember gondolatait a világról. Kár, hogy a magyar televízió nem adja le, volna mit tanulni belőle.

Itt viszont ezzel ellenkező gondolatok dominálták a tavalyi „öszödi beszéd” meg­kreált évfordulóján.

Október

Az 56-os évforduló megünneplése is békétlenre alakult. Bár a múlt évihez képest a jobb­oldali tüntetések jóval szerényebbre sikerültek, de azért volt némi gyújtogatás, autók felfordítása, sőt néhány Molotov-koktél is. A rendőrség helytállt, bár elég so­kan kritizálták őket: a köztársasági elnök, a Fidesz szónoka és mások.

Sajnos a jobboldal izgalomkeltő akciói nem kedveznek annak, hogy a kormány az ország, a gazdaság ügyeire összpontosítson. Erejét leköti az állandó védekezés, a mind­két oldalt érintő kor­rupciós ügyek, a belharcok. A pénzügyi egyensúly javul ugyan, de a javulás a legszegényebb rétegek életében nem érzékelhető, a megszorító intézkedések inkább.

November

Nyers Rezső volt nálunk látogatóban. Többek közt arról beszél­gettünk, hogy a rend­szer­vál­tás óta eltelt közel húsz év kormány­zása alatt furcsa szereposztás alakult ki a jobb- és baloldal között.

Az Antall-Boros-kormány alapelve a politikában és a gazdaság­ban a vissza­fordít­ha­tat­lanság biztosítása volt, szinte tekintet nélkül az intézkedések pénzügyi oldalára. Utá­na a szocialista többségű új kormányra hárult a feladat 1994-től, hogy az állam­cső­döt meggátló, megszorító intézkedéseket vezessen be (Békési-Bokros). A nép azon­ban a kormánytól azt várta, hogy pozitív intézkedéseket hoz­zon az életszínvonal eme­lésére. A Horn-kormány, amelyik okkal alapvetőnek tekintette a gazdaság egyen­súlyának helyreállítását, elvesztette az 1998-as választást.

Jött ismét a jobbközép, amelyik megörökölte a stabilizált állam­háztartást és fize­tési mérleget. Elvárható volt, hogy a szükséges nagyobb reformintézkedésekhez hoz­zá­kezdjenek. Tettek néhány látványos intézkedést (Országimázs, Terror-háza, Grip­pen-légiflotta-beszerzés, Széchenyi-terv, lakástámogatás, stb.). Mindez sokba került. A legfontosabb strukturális kérdésekhez azonban nem nyúltak (társadalombiztosítás, egészségügy, adóreform, a me­ző­gaz­da­ság problémái). A ciklus utolsó évében az ígéret-lavina a szélesebb rétegek felé újabb ígéreteket és deficiteket generált.

Az államháztartás és a nem­zet­kö­zi fizetési mérleg növekvő deficitjét a 2002-ben meg­választott szoc-lib kormánynak kellett ismét csökkentenie, és emellett végre­haj­ta­ni a strukturális refor­mokat, melyekkel a jobbközép kormány nem foglalkozott. Me­gint a jobboldal „adott” (legalábbis látványt) és a baloldalra hárult a megszorító sze­rep. Ez nem tett jót a balközép népszerűségének. Az új választást 2006-ban meg­nyerték ugyan, de az egyensúly helyre­állítását célzó intézkedések, a kellően ki nem vitatott egészségügyi, társadalombiztosítási reform (közel másfél évtized kevés volt az előkészítésre), néhány hibás intézkedés a közhangulatot megvál­toztatta. Ha most lennének választások, furcsa lenne az eredmény.

*

A gazdaság valóságos helyzete azonban nem olyan borús, ahogy azt az ellenzék beállítja. Az ipar szerkezete javult. Leépültek a versenyképtelen ágazatok és válla­la­tok. Nőtt a számítástechnika, a távközlés, az autóipar, a gyógyszer és vegyipar, az olaj és gázipar. Remélhetően a magyar tulajdonú kis- és középüzemek lendületet kapnak az EU-forrásokból is.

A me­ző­gaz­da­ságban azonban a szövetkezeti rendszer szétesése után a 600 000 törpe­gazdaság termelése lényegében az önellátásra és a kispiacokra zsugorodott. Hiány­zik az integráló erő (például a volt bábolnai és nádudvari rendszergazdák), amelyek ezeknek a nagypiaci termelésbe történő bevonását megvalósítják. A „létező szo­cia­liz­musban” a háztáji és a kisgazdaságok ellátása vetőmaggal, műtrágyával, növény­védő­szerrel, a keletkezett áruk felvásárlása szervezetten biztosítva volt, és a termelés nem lebecsülhető téte­lekkel növelte a belföldi és export árualapot. Ez most hiányzik.

Az utóbbi néhány évben növekvő súlyt kaptak a külgazdaság­ban a keleti piacok, Orosz­or­szág, Kína és mások. Remélhetőleg a jövőben a kisebb cégek és az élel­mi­szer­gaz­daság is élnek e lehetőségekkel. Nagy kérdés, hogy a külföldi tőke részvétele a fej­lesztésekben hogyan fog alakulni. Az ország éles politikai meg­osztott­sága nem ked­vez a tőkebeáramlásnak.

December

Gyurcsány megítélése romlott az elmúlt évben. Sokat szerepel, néha túlságosan is sokat. Tanult az öszödi fiaskóból és meggondoltabban fejezi ki magát.

Nem világos, hogy a koalíció elmúlt öt-hat évében elkövetett hibáiban Gyurcsány mennyiben részes, hogy mennyiben hatottak ezekre az MSZP-n belüli erőviszonyok és torzsalkodások, és milyen mértékben a szabad­demokra­tákkal fennálló koalíció meg­őrzésére történő kompromisszumok. Kuncze távozása az SZDSZ vezetésé­ből nem könnyíti meg a helyzetet.

Felmerül az is, hogy mennyiben képes Gyurcsány a hagyomá­nyos szocialista cé­lo­kat érvényesíteni a jövőben, mennyiben köti meg őt a koalíció két pártjában levő erők és érdekek nyomása. Mit jelent az MSZP három betűjében manapság és a kö­zel­jövőben az SZ?

Sok a zátony a sziklák között.

III. RÉSZ
VÁLSÁGOS IDŐK

2008

Január

Elmúltak az ünnepek. Családi körben ebédek, vacsorák, beszél­getések, olvasmányok.

Günter Grass műve, a Hal, harminc éve jelent meg az NSZK-ban, vala­hogy akkor kimaradt olvasmányaimból. Szülővárosa, Danzig, a Visztula-delta vidék, a kasubok népének története, de fél-Európa „mesés” története is. Poroszok, len­gye­lek, gótok svédek igázták le a kasubokat, akik más-más korszakban, más női- és fér­fi­ala­kokban mindezt átélték, és új alakokban feltűntek megint. Hatszázezer pél­dány­ban jelent meg a mű az első évben.

Az ír McCourttól a Tanárembert olvastam, Ulickájától a Surikot és az Ezredvég latin-amerikai számát.

Vincével beszélgetés a történelemről és a mai világról. Hogy is volt 1943-ban, ami­kor én voltam húszéves? Hittem-e hogy túl­élem a háborút? Persze, hogy hittem. Azt azonban nem, hogy a fasizmus ilyen öldöklésre képes. A politikai paletta árnya­la­tai­ról is esett szó. Mi mindent értettek és értenek a szo­cia­liz­mus szó alatt a törté­ne­lem folyamán.

*

Az USA gazdasága súlyos válság előjeleit mutatja. A nagy jelzá­loghitelező pénz­inté­ze­tek több tízmilliárd dolláros veszteségeket könyveltek el az elmúlt évben. A keres­ke­delmi mérleg mínusza egyre nagyobb, az államháztartás is deficites. A katonai jel­legű kiadások a választások után talán csökkennek, ami a deficiteket csökkentheti. A fejlett országok közgazdászai, pénzügyi vezetői az elmúlt évtizedekben is gyakorolták a válságok bizonyos mértékű kezelését, bár ezek „régiós” jellegű krízisek voltak. A Nyu­gat-és Közép-Európában kialakult nagy integráció, az Európai Unió, az USA-hoz hasonló jelenségeket mutat. Ilyen a helyzet a Távol-Keleten, Japán vonzási régió­jában. Lehetséges, hogy egy USA-válság nem „gyűrűzik be” azonos erővel az EU és a Távol-Kelet integrációiba. A dollár sem az egyetlen világvaluta, mint volt az 1930-as krízis idején.

Ezekről a kérdésekről vitatkoztak a nagyok a Davosi Konferencián is, de sokra nem jutottak. Az alapvető kérdés a tőkés társadalom „relatív túltermelési” problé­má­ja, a felhaszná­lás, a vásárlóerő eloszlásának helyzete. Ennek valamelyest egyes fel­szó­la­lók is hangot adtak (Bill Gates, Soros és mások).

Február

A 20. század második felében egyre erősebben mutatkoztak egy új történelmi korszak vonásai.

A fejlett országok vállalatainak, pénzintézeteinek csápjai, nyúlványai mind távo­labb­ra érnek, és nem csak a volt gyarmati országokban. A multinacionális cégek és bankok tevékenysége világméretűvé vált. Különösen látható lett ez a „létező szo­cia­liz­mus” országainak rend­szer­vál­tása után. A globális tendenciák több origóból ala­kul­tak ki: az USA-ból, az Európai Unióból és a távol-keleti régióból. Az új korszak jel­lemzői közé tartozik az em­beri tevékenység kiterjesztése Földünkön kívül: a rakéta­technika, az űrrepülés. A termelés, a technika, a pénz, az információáramlás globálissá válása a társadalom és az ember életét is megváltoztat­ta. A hétvégi ház és a kert művelése mellett az utazás, a tömeges turizmus lett jellemző.

*

A Paksi Atomerőmű első blokkja üzembe helyezésének évfor­dulója. A jelenlegi veze­tők meghívtak ötünket ez alkalomból egy ebédre a Kút utcai vendégházba. Ott volt Lázár, Marjai, Szekér, Simon és jómagam. Vetítettképes ismertetőt tartottak a vál­la­lat­ról, amelyik a legolcsóbb áramot adja az országban. A meghívás gesztus volt, ami ma­napság nem szokásos.

Március

„Ügydöntő” népszavazás az egészségügy néhány, nem alapvető kérdéséről. Amint az borí­tékolható volt, a jobboldal győzött. Az emberek nem szeretik, ha többet kell fi­zet­niük egyes szolgáltatá­sokért, mint eddig. Az alapvető probléma azonban az volt, hogy a rend­szer­vál­tás óta eltelt közel húsz év kormányai az egészségügyi reform kér­dé­sében szinte semmit sem tettek.

Nyilvánvaló, hogy a munkát végzők arányának csökkenése, a nyugdíjasok szá­má­nak növekedése olyan mértékű deficitet eredményezett a társadalombiztosítás költ­ség­ve­tésében, amit az államháztartás nem győz dotációval. Ez Európa sok orszá­gá­ban és az USA-ban is ismert jelenség. Ehhez járult az egészségügyi szervezet elavult­sá­ga, az orvosok és a személyzet bérének meg­oldatlansága, a hálapénz rendszer, a kór­házi szervezet korsze­rűsítésének elmaradása, a tulajdonviszonyok perspek­tí­vá­já­nak tisztázatlansága stb., stb.

Az ésszerű az lett volna, hogy a parlamenti pártok már rég megállapodjanak egy „nemzeti minimumban”, hiszen ezek a problémák átívelnek egy-egy választási cikluson. Ehelyett az ügy politikai, hatalmi játékká vált. Nem a vizitdíj és a kórházi napidíj a reform fő kérdése, hanem az említettek. Ezt sem a politikusok, sem a média nem magyarázta meg az embereknek.

Kétségtelen, hogy a rend­szer­vál­tás nehéz örökséggel indult, de az eltelt közel húsz év az elkapkodott és elhibázott döntések sorával dicsekedhet. Más, okosabb államvezetés tőlünk nyugatra képes a két oldal némi egymást megértésére, együtt­műkö­désére, mi több, néha koalícióra is. Nálunk a harc a hatalomért elvonja az erőt a kormányzástól.

Április

Gyurcsány tisztáldozatot hozott, leváltotta az egészségügyi minisztert. A liberálisok – akiknek úgyis száz belső baja van – felmondták a koalíciót. A jobboldal vissza­fo­got­tan triumfál. Úgy tűnik, hogy félnek az előrehozott választásoktól, mert akkor szem­be­sülnek azzal, hogy nekik kell megoldani – a jórészt általuk is gerjesztett – felgyűlt problémákat. Persze ezekben a szoc-lib kormány hibázásainak is jelentős a szerepe.

A gazdasági helyzet nem olyan tragikus, ahogy ezt beállatják. Az ipar növekedése a múlt évben 6-7% volt, ami nem lebecsülendő. A GDP alacsony növekedését rész­ben a rossz me­ző­gaz­da­sági termés okozta (mínusz 15% körül az előző évhez viszo­nyít­va) és az építő­ipari termelés visszaesése, ami szinte világjelenség, és összefügg a nem­zet­kö­zi ingatlanhitelezési problémákkal. Persze mindez nem vigasz. Az egyen­súlyt javítandó megszorító intézkedések követ­keztében az előző évben, széles réte­gek életszínvonala csökkent.

*

Esterházy új színdarabja: Rubens és a nem euklideszi asszonyok. Zsúfolt néző­tér, főleg a középső korosztályok értelmisége és hoz­zátartozóik. A darab úgy tűnik: kísérlet az új történelmi korszak drámájának műfajában. Van némi aggályom, hogy a televízió, a számítógép korszakában lehet-e a színházban, valami minőségileg mást, újat adni például Brechttel szemben? A rendezés, a színészek játéka, a Rubens dísz­letek jók. A szerző tiszteletreméltó európai.

Május

A kormánykoalíció felbomlását követően a látszólagos csend mögött politikai át­ren­de­zés folyik. Az MSZP-ben új programok készülnek, a liberálisok próbálják rendezni soraikat, a jobboldal figyel és készülődik arra, hogy előbb utóbb átvegye a kormányt.

A lehetőségeket mérlegelve a jelenlegi kisebbségi kormánynak az egyensúlyi hely­zet javítása mellett három kérdéscsoportra kel­lene összpontosítania tevé­keny­sé­gét.

1./ A me­ző­gaz­da­sági ágazat. A világ élelmiszerszükségletei növekednek. A ma­gyar agrárium tartalékai jelentősek. Meg kellene oldani a félmillió törpegazdaság in­teg­rálását a vetőmag-, műtrá­gya- és növényvédőszer-ellátás terén, a szövetkezeti fel­vá­sárlást és árusítást, a vertikumokban rejlő lehetőségek megvalósítását. Ennek je­len­tős hatása lenne az elmaradottabb területeken a foglalkozta­tásra, a mun­ka­nél­kü­li­ség csök­kentésére, a jövedelmek növelésére. Ide tartozik az is, hogy közel egymillió hek­tár tulajdonviszonyai tisztázatlanok.

2./ Egy nagyon meggondolt és átvitatott adóreform előkészítése és fokozatos meg­valósítása. A tisztánlátás növelése és a burkolt jövedelem-kivonás csökkentése min­den tulajdonosi szektorban és foglalkozási ágban. A kis- és középipar lehető­sé­gei.

3./ A közületi kiadások szelektív csökkentése. Az ismert irraci­onalitások fel­szá­mo­lása az igazgatásban, az ön­kor­mány­zatoknál. Pártfinanszírozás rendezése. Kor­rup­ció elleni fellépés. A kormány­nak offenzívén kellene dolgoznia, és nem átengedni a kezdemé­nyezést az ellenzék általánosságokban mozgó „programjainak”.

Június

Külföldi vendéget vártunk Ferihegyen. Benyomásaink: a gép­kocsiforgalom óriási. Az út mentén a leépült – főleg volt könnyű­ipari – üzemek látványa nem hat valami lel­ke­sí­tően az érkezőre. Rám sem.

A Nyugati pályaudvar rendetlensége fokozza ezt a hatást, és nem túl kedvező ké­pet nyújt a magyar vasutakról. A pályaudvar és a bevásárlóközpont közötti hatal­mas ala­gút tele árusokkal, ami némi balkáni hatást kelt. – Mi az oka annak, hogy Szlo­vákia jobb eredményeket ért el, mint Ma­gyar­or­szág? – kérdik. – Magyarázom az elmúlt év­ti­zedek eltérő fejlődését, és azt, hogy az előző szlovák kormány néhány olyan re­for­mot hajtott végre, ami nálunk nem ment. Igaz, hogy Dzurinda miniszter­elnök bele is bukott, de rende­zett viszonyokat hagyott az utódra, aki a jobbszéllel is össze­fogott.

*

Az ellenzék szívósan hangoztatja: Ma­gyar­or­szágon, gazdasági és szociális válság van, amit a kormány nem tudott és nem tud ke­zelni. Ezt sugározza a média – sokszor talán akarata ellenére is – a negatív hírek, a védekező megnyilvánulások túlnyomó arányával.

A szociális problémák valóban súlyosak, különösen az ország egyes vidékein.

A válság hangulatban jelentős a szerepe annak, hogy a kor­mány hármas szo­rí­tás­ban működik. Közrejátszanak az MSZP belső problémái, a liberálisokkal való komp­ro­misszum-kényszer és a nem-konstruktív ellenzék. Mindez lefékezi a kor­mány­zást, amely­nek kommunikációja is rossz. Meg sem említik a gazdasági prob­lé­mák okai kö­zött azt a hibasorozatot, amit a rend­szer­vál­tás utáni és később a Fidesz-kor­mány el­kö­ve­tett. A me­ző­gaz­da­ság­ban a volt nagyüzemek épületeinek, ül­tet­vé­nyei­nek pusz­tu­lása, a munka­lehető­ségek csökkenése folytatódott. A tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tás és egész­ség­ügy sürgető reformjához hozzá sem nyúltak. A la­kás­tá­mo­ga­tá­si rend­szer nem a nagyon is rászorulók lakáshoz jutását segítette, vi­szont súlyosan ter­hel­te a büd­zsét. A 2002-es válasz­tások köze­led­tével egy fe­de­zet­tel nem bíró bér­eme­lést in­du­kál­tak.

A szoc-lib kormány az első években növelte a juttatásokat, nőtt a deficit az állam­ház­tartásban. Amikor Medgyessyt Gyurcsány váltotta fel, és elmondta híres-hírhedt öszödi beszédét, amelyben a valós tényeket tárta fel és a fő problémákkal való szem­be­né­zés­re sarkallt, az ellenzék mindebből csak a hazugság szót ragadta ki és visszá­jára fordította az egész beszéd lényegét.

Július

A belpolitikai indulatok némiképp csökkennek. Ebben közre­játszik a nyári szezon, de lényeges az, hogy az elmúlt időszakban az emberek nagy része elundorodott a po­li­tikától. Ez persze nem jelent teljes szélcsendet. Itt-ott megeresztenek egy-egy éle­sebb cikket Orbán erdélyi útjának céljáról, az autokrata törekvésekről, a Gyur­csány-kor­mány gyenge eredményeiről, a meggondolatlan ki­jelentésekről. Érdekes módon gyak­rabban kerül említésre a Horn-kormány időszaka. Az idősöknek adott nyug­díj­ked­vez­mények és ingyenes közjármű-igénybevétel, a fiatalok kötelező katonai szol­gá­la­tának megszüntetése, a gazdaság egyensúlyi helyzetének javulása, a külkapcsolatok erő­södése stb.

Az elmúlt időkkel kapcsolatban a tévében egy dokumentumfilm­sorozatot vetí­tet­tek –persze lehetetlen időpontban – Olaj, olaj, olaj… címmel. Végigkíséri a magyar olaj-, földgáz- és vegyipar történetét a kezdetektől a rendszerválásig. Im­po­ná­ló sorozat, mely a kora­beli szereplők, szakemberek kommentálásával mutatja be, hogy milyen fejlődés volt az „átkos” évtizedekben. Szekér Gy-nak, aki felhívta figyel­me­met a sorozatra, mondtam, hogy érdemes lenne a Műegyetemen a jövő mérnö­keinek levetíteni ezt a dokumentumot.

*

A sajtót már hosszú hetek óta uralja az orosz-grúz konfliktus. A Bush-kormányzat, melynek zsigeri ellenszenv diktálja, hogy Orosz­or­szágot támaszpontokkal vegye körül, Grúziát katonai bázissá építette ki. A grúz elnök – talán felhasználva az alkal­mat, hogy a világ figyelme a pekingi olimpiára összpontosult –, a két elszakadt tar­to­mányt, Abháziét és Dél-Oszétiát annektálni igyekezett. Az oroszok túlnyomó ellen­csa­pással válaszoltak. A konfliktusra az EU rendkívül óvatosan reagált, hiszen alap­vető érdekei szólnak az oroszokkal való együttműködés mellett, és eszük ágában sincs élezni a viszályt, inkább enyhe verbális intel­mek hangzanak el.

Augusztus

Greenspan könyve: A zűrzavar kora.

Tizennyolc évig volt az USA jegybankjának elnöke, talán hosszabb ideig, mint bár­ki más. Elődjével, Paul Volkerrel, többször is tárgyaltam New Yorkban, Bázelben és néhány napig vendégem volt Budapesten is.

Greenspan évtizedeken át egy nagy tanácsadó cég vezetője volt, számos multi­na­cio­nális vállalat igazgatósági tagja, az USA elnökeinek egyik tanácsadója, óriási ta­pasz­talatok birtokában levő közgazdász. Feltétlen híve a liberális piacgazdaságnak, sokszor idézi Adam Smith-t – a „láthatatlan kéz” rendező szerepét.

A glo­ba­li­zá­ció és a reguláció, a szabályozások vonatkozásában természetesen a mi­ni­mális beavatkozás híve. Az Egyesült Államok szempontjából ez érthető, az USA mul­ti­nacionális vállalatai terjesz­kedésének az felel meg, ha a „befogadó” országok libera­lizmusa nem gördít akadályt, nem állít semmiféle kritériumot, feladatot a foglal­koz­tatás, a környezetvédelem, a profitfelhasználás vonatko­zásában a terjeszkedő elé.

A nem­zet­kö­zi szervezetek (IMF – Világbank – az ENSZ és szer­vei) feladatait a glo­ba­li­zá­ció befogadói oldaláról Greenspan alig érinti, az egyes kormányok sza­bá­lyo­zá­si feladatait sem, pedig a glo­ba­li­zá­ció feltartóztathatatlan áramlata szükségessé teszi ezt. Mi itt Közép-Európában talán jobban tudjuk ezt, mint másutt.

Kiemelt fejezeteket szentel egyes országoknak és országcsoportoknak jelenlegi és jövő­beni szerepüket illetően. Különösen nagy súlyt tulajdonít a kínai gazdaságnak, melyet há­rom évtizedes perspektívában az USA fő riválisának tart. Érdekes, hogy India jelentős, de általa mérsékeltnek tartott eredményeit, a hajdani gyarmattartó or­szág, Nagy Britannia fábiánus elveinek átvételében látja, és az alapító Nehrut hibáz­tatja a szocialista elemekért.

A jövő évtizedeket illetően bizonyos mértékben tart Orosz­or­szág „hegyes kö­nyö­ké­től” főleg nyersanyag gazdagsága és az utóbbi években elért eredményei miatt. Bí­rál­ja viszont a holland beteg­ségnek elkeresztelt jelenségért: hogy a nyersanyag boom mel­lett a többi iparág, a kis- és középipar fejlődése alig érvényesül.

Az Európai Unióról, mint potenciális riválisról keveset ír. Hosszan foglalkozik a főként latin-amerikainak tulajdonított po­pulista gaz­da­ság­po­li­ti­kai felfogással. Az arab országokról a jövő energia problémáinak fejezetében ír. A legszegényebb kontinens, Afrika, kevés figyelmet kap.

*

Greenspan sok helyütt szól a GDP felhasználási oldaláról. A kínai, indiai és hasonló olcsó munkaerő beáramlásával a fejlettebb piacokra, az általános bérszínvonal stag­ná­lását vetíti előre. Ez sze­rinte nem érinti a magasan kvalifikált rétegeket és termé­sze­tesen a felsőbb vezetők körét sem, viszont az inflációs ráták mérséklése irányában hat az olcsó tömegmunkaerő.

Nem sok jót tartalmaznak előrejelzései a nyugdíjak terén. A korfa változása, az idősek számának növekedése, a munkában állók csökkenő aránya (új technikák) felborítják a nyugdíjkasszák egyensúlyát a következő évtizedekben – mondja.

Az oktatási kiadásokkal szinte kizárólag a vállalatok, intézmé­nyek szempontjából foglalkozik, az általános műveltség kérdé­seivel szinte egyáltalán nem. Saját kulturális érdeklődéséről alig tudni valamit a hatalmas kötetből – kivéve az ifjúkorról írottakat.

Az USA irdatlan nagyságú katonai kiadásairól, ezek hatásáról nemigen esik szó.

A könyv olvastán felmerül a kérdés: egy ilyen nagy tudású, széles látókörű ember­nél a gazdaság társadalmi-politikai vonatko­zásai miért nem jelentkeznek erő­tel­je­seb­ben? Az USA-centrikusság a „nemzeti önzés” nem engedi, hogy szélesebb kö­vet­kez­te­té­se­ket vonjon le az elosztási viszonyokról, az elmaradt országok és népcso­portok helyzetéről, a fegyverkezési kiadásokról, a profitfelhasz­nálás szerkezetéről, az infrastruktúrákról és a nagy nem­zet­kö­zi szervezetek ismét és újra felmerülő sze­re­pé­ről a globális problémák kezelésében.

Szeptember

Az Eszmélet című folyóirat több cikkben foglalkozik a világgaz­daság kér­dé­sei­vel. A szerzők nagy része nyugat-európai egyetemi tanár, kutató, angolok, franciák, ola­szok. A tanulmányok gazdag forrás és adatanyaggal dolgoznak, álláspontjuk több­nyire modern baloldali álláspont. Bár ezek a cikkek Greenspan könyvére direkt nem utalnak, következtetéseik a legfőbb kérdésekben persze eltérnek az amerikaiétól. A tárgykör ezeknél is a szabadpiac, a szabályozások lehetőségei és szükségessége körül forog, és arra vall, hogy a nyugati értelmiségben erősödik az az álláspont, ami a 21. század kihívásainak jobban megfelel, mint a neoliberális recept.

Egyik tanulmány az IMF szerepét boncolja és bírálja azt. Az utóbbi húsz évben a sajtóból tudom nyomon követni a Nemzetközi Monetáris Alap tevékenységét. Az idők során ez a szerep változik. Hogy e változások mennyiben felelnek meg korunk követelménye­inek, ez bizony erősen vitatható.

Belépésünk idején, a 80-as évek elején, taggá válásunk segített elkerülni a fizetés­kép­telen­séget, a gyors gazdasági visszaesést a termelés, a felhasználás, a fogyasztás terén, ami a körülöttünk levő KGST-tagoknak többnyire nem sikerült. Ugyanakkor emlékszem arra is, hogy az IMF szakértői stábjának sűrű itteni látogatásai során milyen keserves volt megértetni velük, hogy az egyensúlyi törekvések mellett a társa­dalmi problémákat is figyelembe kell ven­ni, hogy a társadalom ki­egyen­súlyo­zott­sá­ga leg­alább­is olyan fontos, mint a pénzügyi mérlegeké. Az IMF későbbi ve­ze­tő­je, a francia de Larosiere – akivel igen őszinte kapcsolatot tudtam kiépíteni –volt az, aki sokkal inkább megértette szempontjainkat, mint a sokszor rendkívül merev és egyoldalú szakértői küldöttek.

Az Eszmélet-cikk joggal sorolja fel az IMF jelenlegi, globalizmus korabeli fogya­tékosságait. Úgy vélem, hogy Közép-és Kelet-Európa „átmeneti gazdaságait”, azoknak specifikus problémáit (széleskörű privatizáció stb.) nem tudták megfelelő súllyal kezelni, igaz, hogy az átmenet kormányai sem. Célszerű lenne egy utólagos leltár és értékelés az Alap ajánlásainak pozitív és negatív oldaláról. Ma, a globalizmus általánossá válása idején felül kell vizsgálni az Alap célkitűzéseit, a döntést hozó testületek összetételét is.

*

Az őszi politikai szezon megkezdődött. Gyurcsány hat oldalon foglalta össze prog­ram­ját, azt, hogy a hátralevő másfél évben ho­gyan akarja kihozni az országot a hul­lám­völgyből, amibe a harcias ellenzék, saját szövetségesei és hibái vitték.

A kormányfő programja nem mentes az elméleti gondolatme­netektől sem. A brit és a skandináv modellről elmélkedik, amelyek persze más körülmények között jöttek létre. A hat újságoldalnyi írás túlságosan sok témát ölel fel.

Az országban az utóbbi húsz évben a fogyasztás, a bérek nö­vekedése a „ma­ga­sak” között szerepel az EU-ban. A viszonylag magas bérnövekedés azonban főleg Bu­da­pesten és az öt-hat nagyváros körzetében igaz. Jelentősek a leszakadt területek észak­keleten és másutt is, például a Tisza mentén. Ez a leszakadás szorosan össze­függ a me­ző­gaz­da­ság helyzetével. Ha egy ilyen programban az elmaradt területek fel­ho­zása, a félmilliónál több kisgazdaság problémája, a regionális szervezet erősítése egyes kistérségek fejlesztése érdekében és az ön­kor­mány­zati apparátusok csök­ken­tése adná meg a cselekvési terv jellegét, bizonyára nagyobb érdeklődést váltana ki, mint a modellek tárgyalása, amiről másutt kellene beszélni.

Október

A nem­zet­kö­zi porondot uralja az USA-ban elemi erővel kitört súlyos pénzügyi vál­ság. A nagy beruházási bankok csődje a kor­mányt és a Fed-et arra kényszeríti, hogy tőke­injekciókkal, 700 milliárd dollárral próbálják stabilizálni a pénzpiacot, nehogy olyan krízis alakuljon ki, mint 1929-30-ban volt. A piac önmaga nem képes meg­ol­dani a helyzetet, és előtérbe kerültek a pénzintézetek szabályozásának kérdései, a bank- és biztosításfelügyelet megerő­sítése, a reguláció, amit Greenspan olyannyira elítél – általában.

Mindez az USA elnökválasztási kampányának közepén folyik. Mindkét jelölt, MacCaine és Obama letette a voksot a szabályozá­sok erősítése, a reguláció mellett. Európa vezető körei is a krízisre figyelnek, bár ennek hullámai egyelőre tompítva gyűrűztek át az óceánon, de földrészünk és a világ nem marad érintetlen mindattól, ami az USA-ban, világ legerősebb gazdaságában történik.

A tőkeinjekciók az állam fokozott részvételét igénylik a pénz­intézetek veze­té­sé­ben. Az USA egyes politikusai államosításról beszélnek, olyasmi is elhangzott, hogy „csúszás a szo­cia­liz­mus felé”. Persze nem erről van szó, de a korlátlan piaci li­be­ra­liz­mus kora valószínűleg a múlté – ez meglehetősen általános vélemény. Greenspan ön­kritikát gyakorol.

A krízis hatásainak fékezése az amerikai elnökválasztásnak központi kérdésévé vált.

A válság természetesen hazánkat is érinti. Az emberek meg­takarításaikat féltik, a kormány aktív, úgy tűnik, hogy lépést tart az eseményekkel, de hát a sok függ a világ­helyzet alakulásától. Gyurcsány a pártok vezetőit, az állami és gazdasági vezetőket, a társadalmi szervek képviselőit tanácskozásra hívta össze.

*

A válságelemzések általában kétfélék.

Egy részük a krízis lefolyását írja le, az USA nagy befektetési intézeteinek felelőt­len­ségét a több éven át nyújtott – nem kellő fedezettel bíró – tömeges lakás- és egyéb hitelek hatását a bank­rendszerre, a tőzsdére, az egész gazdaságra. Mások az utób­bi húsz év banktechnikáinak alakulását elemzik. Ezek szinte lehe­tetlenné tették a tisz­tán­lá­tást, az áttekinthetőséget (némi éllel: a glasznosztyot) a pénzintézetek hely­ze­tét illetően.

A legkevesebbet a válság legmélyebb okairól írnak: a globális kapitalizmus alap­ve­tő problémájáról, arról, hogy a termelés és az elosztás illetve felhasználás ki­egyen­sú­lyo­zott­sá­ga, területi arányai torzak, áttekinthetetlenek, akárcsak a pénzügyi rendszer.

A korlátlan szabad piac modern apologétái évtizedek óta hangoztatják, hogy a piac önmaga elrendez mindent, „the market knows the best”. A hitelezés alig ismert határokat. A termelési kapacitások nőttek, a lakosság és a közületek egyre inkább eladó­sodtak az USA-ban és egy sor más államban is. Egyre világosabbá válik, hogy szükség van állami beavatkozásra a kellő mértékben, hogy szükség van a nem­zet­kö­zi szervek koordináló és felügyeleti tevékenységére, szervezeti reformjára, hogy a termelés és a felhasz­nálás nagy köreinek összhangja, arányainak alakulása a kellő pénzügyi felügyelet biztosítása nemcsak a gazdaság főszereplőinek, de az egész em­be­ri­ség­nek érdeke.

*

A mai súlyos helyzetben megkülönböztetett figyelem fordul néhány olyan ország felé, amelyek nagy devizatartalékokkal ren­delkeznek, közöttük elsősorban a Kínai Nép­köztársaság irányába. Kína tartalékai a kétezer milliárd dollár körül járnak. En­nek egy ré­szét USA államkötvényekbe fektették, jelentős hányadát Nyugaton, Afriká­ban és másutt vállalatok vásárlására fordították. Az otthoni fejlesztéseket némileg vissza­fogják, a gazdaság túlfűtöttségéről beszélnek. A GDP növekedés közel tíz szá­za­lék. A kínai vezetés –úgy tűnik – attól tart, hogy ez a magas fejlődési ütem nem várt problémákat okozhat, inflációt, export-elhelyezési nehézségeket.

Ha a tartalékból többet használnak fel otthon az ország el­maradt területeinek fejlesztésére, a fogyasztási iparágakat és a me­ző­gaz­da­ságot jobban fejlesztik, akkor a növekedő jövedelmek és a többlet árualapok összhangba hozása bizonyára csökkenti az inflációs veszélyt. A kínai vegyes típusú gaz­da­ság­irá­nyí­tásii rendszer lehetőséget ad kellő arányok alakítására a kontinensnyi országban, ahol erős a központi szabályozás, és szélesedik a piac. Persze a 10% körüli növekedési ütem érthetően nagy óva­tos­sá­got és fokozatosságot igényel.

November

Egy kis visszapillantás.

Hazánkban a hatvanas évekig az adminisztratív, központilag szigorúan irányított rend érvényesült. A terveket minisztériumok­ra, iparágakra, vállalatokra bontották. A „tervalku” érvényesült a szabályozások helyett. A hatvanas években kidolgozott irá­nyí­tási reform, az „új mechanizmus” volt az első kezdeményezés a KGST országai közül, amelyik megszüntette az adminisztratív tervlebontást és adó, hitel, ár és bér­sza­bá­lyo­zá­sok­kal igyekezett a gazdaságot a makró elképzeléseknek megfelelő irányba te­relni, növekvő teret engedve a piaci viszonyoknak. A történetet ismerjük: a politikai té­nyezők és körülmények behatárolták a lehetőségeket és a kibontakozást. Távol áll tő­lem, hogy Ma­gyar­or­szág szerepét felnagyítsam, de kétségtelen, hogy itt egy folya­mat indult meg a szabályozott piaci gazdálkodás felé.

Most a válság miatt a legfejlettebb országokból indult meg a vál­toztatási szándék: a piaci gazdaság regulációja vonatkozásában. A lehetőségek skálája széles. Hol van az optimuma a szabályozás és a piac kombinációjának? A nemzeti- és a csoport­érdek és a közös érdekek szembenállása miatt a világ képes-e egy jobb rendet kialakí­tani? A szociális érdekek milyen mértékben érvényesíthetők?

December

Miután Obamát választották elnökké az USA-ban, jelentős változások várhatók, ha nem is viharos sebességgel. Remélhető, amikor a jövő év elején átveszi az elnökséget, lépéseket tesz az iraki háború befejezése, a katonai kiadások csökkentése irányában és a pénzügyi rendszer szabályozásának érdekében.

Jelenleg a válságmenedzselés uralja a kormányok tevékenysé­gét mindenütt, így Ma­gyar­or­szágon is. Úgy tűnik, hogy az IMF készenléti hitele után a kormány ezt kielé­gítően végzi. Sajnos az országot a világgazdasági krízis közben az elmúlt két év­tized­ben saját pártjai által gerjesztett problémák is gyötrik: a me­ző­gaz­da­ság alacsony színvonala, az olcsón privatizált közvagyonnal össze­függő fizetési mérleg problémák, a keleti piacok feladása hosszú éveken át. Egy kis példa: a tízezer vagonos – főleg Orosz­or­szág felé irányuló – almaexport töredéke a 80-as évekének.

*

A véletlen folytán egy ismerős családi gazdaság tulajdonosa mesélte a napokban, hogy Baranyában abólyi gazdaság hónapok óta nem fizeti ki azokat, akiktől a ter­mé­nye­ket átvette, a kukorica, a szója árát. Nincs, akinél panaszt tehetnének a gazdák – mond­ja. Ha ez így megy az ország egyik legerősebb gazdaságánál, miért csodál­koz­nak a „kör­be­tar­to­zá­so­kon” az építőiparban, a kis- és középvállalatoknál? Az átlagos fi­ze­tési idő hat hónap, ezalatt ka­matmentesen finanszírozzák vállalkozásaikat a na­gyok, és a sor végén állók csak várnak a pénzükre.

*

Megjelent Csernok Attila,A komáromi pontonhídon című könyve.

Több mint tíz évig volt munkatársam, előbb a kormány gazda­sági bizottságában, majd a Nemzeti Bankban. Sohasem olvastam el a „káderanyagát”, nem volt szo­ká­som azoknál, akiket személyesen ismertem. Meglepett családjának múltja. Re­for­má­tus prédikátorok, magyarok, tótok, cipszerek, katonatisztek, polgárok. Élesen bírálja a történelmi uralkodó osztályt, akár a török hódítás előzményeiről és kö­vet­kez­mé­nyei­ről, akár az 1700-as évekről, az 1848-as szabad­ságharc időszakáról, akár az 1918-19-es forradalmak idejéről, vagy a Horthy-korszakról van szó. Kádárt – ne­ga­tí­vu­mai­val együtt – a 20. század nagy magyar politikusának tartja. Csernok e kérdések­ben nagy szenvedéllyel foglal állást, ha néha túlzásokba is esik.

*

A szentendrei szigetcsúcson. Napsütés, gyönyörű téli táj.

Ma­gyar­or­szág legszebb hegyszorosa. Beszélgetés-foszlányok. – Globális válság?… Az üzletek és a bevásárlóközpontok zsúfoltak…

A húsz év előttihez képest rengetegen utaznak külföldre. A személygépkocsik száma hárommillió… A korrupció, az állami meg az ön­kor­mány­zati be­szer­zé­sek­nél… A kormány és az ellenzék egymást tépkedi, és közben folyik, ami folyik…

Az emberek elundorodtak a politikától. Az „állóképet”, a napi eseményeket fi­gye­lik – ez érthető – és hiába mondják, hogy ami itt most látható, az az elmúlt húsz év ter­méke (no meg az örökségé), hajlamosak mindent, ami rossz a jelenlegi vezetők szám­lájára írni. Pedig a dolgokat csak úgy lehet megérteni, ha figyelembe vesszük az elmúlt két évtizedet, a különböző színű négy-öt kormány tevé­kenységét, az el­kö­ve­tett és elnézett több mint bűnöket, hibákat.

2009

Január

Meglehetősen sokat nézzük az Astra műhold német tv csator­náit. Az állami és tar­to­má­nyi adók színvonala jóval fölötte áll a mieinknél. Sok a dokumentumfilm. A har­minc­éves háború vallási töltetű harcai, a Habsburgok a lutheránus fejedelmek ellen. Köz­ben a török megszállva tartotta Ma­gyar­or­szágot, de ezzel nem volt ereje, ideje foglalkozni az uralkodó­háznak és a pápának sem.

Érdekes a Sharon életéről készült film, melynek különös aktua­litást ad a Gázai öve­zetben folyó háború. Gázából Sharon minisz­terelnöksége idején vonultak ki az izra­eliek, de a kívánt enyhülés elmaradt, a terület a szélsőségesek irányítása alá került. A filmben megszólalt Joschka Fischer volt német külügyminiszter és számos más nyu­gati politikus is.

Felmerül a kérdés, hogy a magyar televízió vezetői nem nézik a német és más kül­föl­di csatornákat? Tanulhatnának belőlük, át is vehetnénk sok mindent.

Friderikusz könyve a piac egyik érdekessége. Legutóbbi TV-sorozata kitűnő, és a mi agyonpolitizált országunkban üdítően hatott.

Szomorú esemény Hetényi István halála. Hosszú évtizedeken át dolgoztunk együtt. Ő a Tervhivatal szürke eminenciásaként, végül, mint pénzügyminiszter. Ki­vá­ló közgazdász volt, egyike a legjobbaknak és művelt ember. A magyar-NDK gaz­da­sá­gi vegyesbizottságban helyettesem volt. Később a bankreform során volt szoros a kap­csolatunk.

Február

Az USA új elnökét milliós tömeg jelenlétében iktatták hivata­lába. A várakozások fel­fo­kozottak, túlzottak. Az USA válságának és a világkrízisnek megfékezése rövid távon lehetetlen. A nem­zet­kö­zi politikában megoldatlan éles problémák: Irán, Izrael és Gáza, Afganisztán nemcsak a fejlett államoknak jelentenek súlyos gondokat.

A világsajtóban naponta jelennek meg nagy elemzések és ja­vaslatok

Helmuth Schmidt, a bölcs, öreg német pontokba foglalta össze a teendőket a vi­lág pénzügyeinek területén. Nemzetközi bankfel­ügyelet létesítése, tőkerendezés, a mér­le­ge­ken kívüli műveletek betiltása, a kétes alapú pénzügyi „termékek” ke­res­ke­dé­sé­nek megtiltása, az adóparadicsomok korlátozása. Felveti, hogy ezekben az ügyek­ben az Európai Unió járhatna elől, kevésbé bízik az USA ilyen irányú aktivitásában. – Hosszú menetelés lesz – mondja.

Cikksorozatban Soros György, a tőzsdeguru ír arról, hogy mi az, ami várható a kö­vetkező években, évtizedben. Egyenlőbb jövedelem-eloszlás nem­zet­kö­zi téren és az egyes országokban, a szociális szolgáltatások és az oktatás javulása, az energia­politika intenzívebbé válása, a katonai kiadások csökkenése. A fejlődő országokban gyorsuló növekedést vár az olcsó munkaerő alapján. Orosz­or­szágról és vezetéséről nem éppen baráti szavakkal ír. Kína gazdasági szerepét a jövő világban igen nagyra tartja. A válságért elsősorban az USA-t és Angliát teszi felelőssé.

*

A kormány igyekszik lépést tartani a válságkezelő intézkedé­sekkel, melyek Európát jel­lemzik. Gyurcsány újabb programmal állt elő. A tervezett lépések gazdaság­élén­kí­tő, munka­hely­meg­tartó jellegűek: adók átcsoportosítása, az EU-pénzekkel össze­füg­gő fej­lesztések intenzívebbé tétele, az igazgatási kiadások csökkentése. A legerősebb ellen­zéki párt továbbra sem hajlandó a minimális együttműködésre sem, saját prog­ram­ját, – mely vagy van, vagy nincs –, nem közli. Egyre több kritika éri a bank­rend­szert. A jegy­banki kamat még mindig magas. A forint árfolyama erősen romlott, az euro 300 Ft körül mozog.

A fizetési mérleg és a költ­ség­ve­tés egyenlege némi javuló ten­denciát mutat, az inflációs ráta ugyancsak, nem utolsósorban az alacsony olajárak miatt. A termelés azonban csökken, az elbocsájtások – melyeket a sajtó kirúgásnak nevez – nőnek. Az adósságterhek változatlanul nyomasztóak.

*

A cigányproblémának nevezett ügy egyre nagyobb teret kap a médiában. Ez első­sor­ban a mun­ka­nél­kü­li­ség, a foglalkoztatás kérdése. A Kádár-korszakban az úgynevezett átlagbér-szabályozás valamelyest megoldást jelentett. A vállalatoknak érdekükben állt alacsony bérűek foglalkoztatása, mert ez tette lehetővé a képzettebb kategóriákban a magasabb béreket. Ma ez természetesen így nem alkalmazható, de az elmúlt húsz év kormányai nem tettek kellő erőfeszítéseket, hogy megoldást találjanak.

A másik véglet a szélsőségesen magas és az eltitkolt jövedelmek. A köz­han­gu­lat­ban uralkodik az, hogy a megszorító intézkedések csak a szegényebb rétegeket sújt­ják, és nem korlátozzák a gazda­gok jövedelmét.

*

Egy évforduló alkalmából hosszabb sétát tettünk Zuglóban. Itt éltem 1946-tól 53-ig. A Hungária körút képe alaposan megváltozott. Régen a környéket meghatározta a Ke­repesi út keresz­tező­désé­nél lévő piac, a postatelep a zöld kocsikkal, lovakkal, az úton végig­dübör­gő sörös­hordós tár­szekerek, a kovács­műhely, a Telefon­gyár, a Víz­to­rony.

Most csak a Százados-úti művésztelep a régi. A piacot modern háztömbökkel épí­tették be, a postatelepet szintén, a Hungária út foghíjas telkein irodaházak, bank­fió­kok, új hivatali épületek emel­kednek és töméntelen az autó a kiszélesített úttesten. A Hermina úton viszont a régi Ifjúsági-ház, és az Erzsébet nőiskola hatalmas tömbje változatlan…

Március

A világgazdasági válság, az országos politikai válság uralja a médiát.

Javaslatok a kilábalásra, a Reformszövetség terve, Bokros-terv, Gyurcsány javas­la­tai. A legnagyobb ellenzéki párt előrehozott választásokat követel, akkor fog előjönni vál­ság­ke­ze­lő programjá­val, mely elsősorban a növekedésre épül, és a kedvezőbb hitel- és kamatfeltételekre, mondják.

A G-20-ak, a fejlett országok és társaik jelentős döntéseket hoztak, amelyek irá­nyuk­ban egyeznek a Helmuth Schmidt által összefoglaltakkal. IMF tőkeemelés, in­jek­ciók, a pénzintézetek és rokonszervezetek nem­zet­kö­zi felügyelete, az adó­pa­ra­di­cso­mok megregulázása stb. Úgy tűnik, ellentétben a 29-30-as válsággal, a nagy­ha­tal­mak igyekeznek valamelyest összefogni a krízisből való kilábalás érdekében.

*

Itthon – ezt már Gyurcsány lemondása és Bajnai jelölését kö­vetően írom – újabb kísér­let arra, hogy a kormány válságkezelő programja megvalósuljon.

Gyurcsány bukásának okai: az ellenzék gátló, megengedhetetlen eszközöket is fel­hasz­náló, negatív hozzáállása a reformokhoz, a li­berálisok követelményei és takti­ká­zá­sa, a rosszul előkészített egész­ségügyi reform, a szocialista párt belső nézeteltérései, Gyurcsány naivitása több kérdésben és – a világgazdasági válság. Kár, hogy az elmúlt évek során nem tudott olyan eredményt felmutatni, ami megszilárdította volna a magyar demokrácia gazdasági és politikai alapjait. Nem rajta múlott elsősorban.

Április-május

A tavasz hirtelen köszöntött be. A kert gyorsan váltott át szür­kéből zöldre. El­virág­zottak a gyümölcsfák. Sövényvágás, ásás, ültetések.

Emellett a bürokrácia követelményeit is ki kell, hogy elégítse az ember. Meg kell fejteni a közületi számlák rejtélyeit, a gázszámlá­kat, melyek mérnöki ismereteket feltételeznek, a villanyszámlákat, a bank néha talányos üzeneteit a „lehetőségekről”.

Bürokrácia mindig is volt kis hazánkban, de ami az elmúlt két évtizedben kiépült, az minden fantáziát felülmúl. Hiába akarják csökkenteni az apparátusokat, a ren­de­le­tek és előírások óriási feladattömeget rónak a hivatalokra. Itt kezdődik a dolog.

A személyi jövedelemadó útmutatója több mint ötven oldal. Érthető örömöt oko­zott számomra a közlés, hogy egyszerűsített bevallásra van lehetőség és ezt meg­fe­lelő formában kértem is. Megdöbbenéssel vettem tudomásul – több mint két hó­nap el­teltével –, hogy nem élhetek az egyszerűsített sémával, jóllehet, az „útmutató” ezt kétségtelenül lehetővé tette volna. Végül is az igazoló papírokkal felvértezve a kissé távoleső APEH ügyfélszol­gálatra kellett kiutaznom, ahol együttérzéssel elin­téz­ték az ügyet, elismerve, hogy a tájékoztató hibás és félreérthető.

*

Az új kormányfő, Bajnai, igyekszik haladást elérni a gazdasági problémák rend­be­té­te­lé­vel. Nehéz dolga van, amit nem könnyít meg az ellenzék, a média, no meg egyes szak­szervezeti vezetők, akik alig 600 résztvevővel képesek egy napig akadályozni a vasúti közlekedést éppen, amikor az érettségi vizsgák esedékesek és sok diák utazni kényszerül.

Erre mondta volt szegény József Attila: az ám, hazám…

*

Mi a jobb és mi a baloldal manapság? Érvényes-e a 21. század elején ez a ka­te­go­ri­zá­lás? Mi a haladó és mi a visszahúzó erő?

A haladás kritériumait talán a következőkben lehet összegezni a belső ügyekben.

1./ A jövedelem-eloszlás szélsőségeinek fokozatos, de erőteljes csökkentése, az alsó rétegek felhozása, a gazdagok jövedelmeinek megregulázása. A mun­ka­nél­kü­li­ség csökkentése, mint fő feladat.

2./ A politikai demokrácia biztosítása, de nem a liberalizmus túltengése irányá­ban, ugyanakkor fellépés az autokrata törekvé­sek ellen.

3./ A gazdaságban a többszektorúság biztosítása. A piaci önszabályozó mecha­niz­musok és az állami szabályozás kellő összehangolása a társadalmi célok érde­ké­ben. Kemény fellépés a korrupció ellen.

4./ Széleskörű egészségügyi reform. A valódi kultúra terjedé­sének elősegítése.

5./ Erőteljes fellépés mindenféle kirekesztés és rasszizmus ellen. Közbiztonság.

Úgy vélem: ezeket lehet a haladás és a baloldaliság alapértéke­inek tekinteni. Azon el lehet gondolkodni, hogy ezek az értékek mennyire vannak jelen manapság Ma­gyar­or­szág két „nagy” párt­jában, lehámozva a válság rendkívüli intézkedéseinek vonásait.

Június

Két életút.

Orbán a hírneves Bibó-kollégiumban kezdte politikai pályáját. Sokan hitték azt, hogy a Fiatal Demokraták Szövetsége tulajdon­képpen a liberálisok ifjúsági szer­ve­ze­te. Orbán a csoport karizma­tikus embere, jó csapatépítő. A rend­szer­vál­tás utáni évek­ben –látva az MDF vezette koalíció gyengülését – csapatával fokozatosan be­nyo­mult a jobbközépre, majd a 90-es évek közepén ennek meg­határozó erejévé vált. Kormányra került 98-ban szövetségben a Kisgazdapárttal. Négy év alatt azonban nem tudta a lakosságot meggyőzni arról, hogy rendbeteszik az ország gazdaságát, vég­re­hajtják a szükséges reformokat. Hiába ígértek a 2002-es választás előtt fűt-fát, hiába licitáltak egymásra Medgyessyvel, a választás ismét a balközép javára dőlt el. Orbán vezető szerepét azonban ez nem érintette a jobbközépen.

Gyurcsány a rend­szer­vál­táskor a KISZ-nek volt egyik vezetője. Elve az alka­lom­mal részt vett a privatizációban, ez tehertételnek bizonyult politikai pályáján. 2002-ben a Medgyessy-kormány sportminisztere, két évvel később a Kormány elnöke.

A gazdaságot súlyos kettős deficit terhelte: államháztartási és külső pénzügyi. A 2006-os választási hadjáratban azonban egyik fél sem vállalta fel kellő súllyal ezt a té­mát. Az öszödi beszédben Gyurcsány megpróbálta mozgósítani az MSZP-t az egyen­súly érdekében teendőkre és a reformokra, néhol furcsa hangnemben. Az egyen­súly terén némi eredmény mutatkozott, a reformok: az egészségügyi, a köz­igaz­ga­tási és az adóreform azonban nem ha­ladt. A világválság tovább súlyosbította a hely­zetét. A megszorító intézkedések a baloldal szavazóbázisát sújtották, véde­ke­zés­be szorult. Az állandó támadások, tüntetések, a politikai háttér bizonytalansága, a sikertelenségek sora lemondásához vezetett.

*

Az Európai Uniós képviselők választása a jobboldal elsöprő győzelmét hozza. Igaz, hogy a szavazásra jogosultaknak csupán 30-40%-a ment el az urnákhoz, azonban a Fidesz 56%-ot, az MSZP alig 20-at kapott, viszont közel ennyit a szélső jobboldal, amelyik minden problémára megadja a maga primitív receptjét, és sokan el is hiszik, amit mond. Ilyen gyors, felívelő pályára senki sem számított.

Július

Bajnai, aki egy évre vállalta a kormányzást, mérsékelt refor­mokat hajt végre. Az adó­re­formot és a szociális intézkedéseket az Országgyűlés elfogadta. Ezek valamit javí­ta­nak a helyzeten, de a mun­ka­nél­kü­li­ség, a foglalkoztatás továbbra is a társadalom leg­ége­tőbb problémája marad. Ezen nem változtat az sem, hogy másutt is hasonló a hely­zet környékünkön, Európában. A világkrí­zis még nem érte el a mélypontot, de ez a magyar belpolitikában és a közéletben alig kap hangot.

A szélsőjobb aktivitása nem csökken. Bár a bíróság feloszlatta a Magyar Gárdát, de nem szűntek meg és tevékenységükkel – úgy tűnik – tesztelik a rendőrséget: mennyire mer fellépni velük szem­ben. A helyzet egyre jobban emlékeztet a weimari köz­társaságra. A szocialista és a liberális párt saját belső válságával küzd, a jobboldal vezető pártja most nem sürgeti a választásokat, nem határolódik el a szélsőjobbtól és folytatja a mindent ellenző politikáját, jóllehet a megtett kormányintézkedések megkímélik őket a későbbi nép­szerűtlen feladatok egy részétől.

Balsors, akit régen tép… – mondja a Himnusz költője. Nos, a balsorsból bőven kijutott Ma­gyar­or­szágnak a 20. században is. Az emberveszteségek szörnyűek voltak. A századelőn másfélmillió emberünk tántorgott ki Amerikába. Az első világháború halottjai megszámlálhatatlanok. A forradalmak utáni emigráció… Trianon követ­kez­mé­nyei… A második világháborúban a Don-kanyar több­száz­ezer áldozata… A zsidó­törvények és Auschwitz… A háború utáni emigráció. 1956-ot követően közel kétszázezer ember hagyta el az országot.

Hány tehetséges és vállalkozó szellemű honfitársunk tűnt el, esett el?!

*

Orbán a szokásos évi erdélyi, tusnádi beszédében azt mondja: kiürült a baloldal. Ami pozitív volt a programjában, azt a jobb­közép átvette. Már csak a pontot kell rátenni az i-betűre – ezek szerint. Basescuval, a román elnökkel beszélt egy emelvényen-ez persze nem baj.

Vajon melyik énje fog érvényesülni, amikor hatalomra jut? Az-e, amit a Bibó-kol­lé­giumban tanult a demokráciáról, vagy az autokratikus? Vajon mit fog tenni kor­má­nya a gazdaságban? Most az állam szerepének erősítéséről beszél, de ennek tartalmi ré­szé­ről nem. A szükséges reformok megvalósítására vállalkozik-e? És a jobboldali szél­ső­sé­gek­kel szemben fel fog-e lépni? Avagy lépünk-e egyet hátra a történelemben?

Augusztus

A „cigány-ügy”.

Titokzatos fekete terepjáróról néhány helységben lövik a faluvé­gi házak lakóit. A gyilkos­ságsorozat már hat-nyolc áldozatnál tart és a tettesek nincsenek meg. Húsz év kor­mányai alatt csak romlott a helyzete a magyar romáknak. A szélsőjobb a maga esz­közeivel akarja megfélemlíteni a faluvég lakóit, pedig a megoldás egész máshol van: a foglalkoztatás és az életszínvonal növelésében, a me­ző­gaz­da­ság és a vidék ipa­rá­nak erősítésében. Nem kellett volna szétverni a szövetkezeteket, a mellék­üzem­ága­kat. És persze nem ilyen bársonyos kézzel kell bánni a rasszistákkal, akiknek szer­ve­zett­sége nő.

Szeptember

A közhangulatot, a médiát uralják a korrupciós ügyek. A fővárosi közlekedési vállalat humánpolitikai vezetője (azelőtt személyzetis) százmillió forintot vett fel vég­kielé­gí­tés­ként. Az utólagos vizsgálatok szerint három év alatt három milliárd forint folyt ki a vállalatnál ilyen célokra és ugyancsak nagy összegek szakértői díjakra is. A fő­pol­gár­mes­ter és helyettese erről mit sem tudott, a pártközi felügyelőbizottság sem. A köz­vé­lemény felhá­borodott. A korrupció persze már régóta nagy méreteket öltött. Antall József annakidején beperelte Lengyel Lászlót, aki akkor cikket mert erről írni.

Sajnos a széleskörű és minden pártot érintő ügyek miatti jogos felháborodás el­fedi, háttérbe szorítja a Bajnai-kormány intézke­déseit, amelyek hoznak bizonyos ered­ményeket, de hát a válság változatlanul dúl világszerte és nem tudni, túl vagyunk-e a nehe­zén. Sokan – és nemcsak a jobboldalon – kétségbe vonják, hogy egyáltalán van-e világválság. Hajlandóak a gazdasági bajokat a széleskörű korrupciónak, bankok mohó­ságának tulajdonítani, de hát itt azért mégis az egész tőkés, globalista rendszer alapvető problémájáról van szó.

A közhangulat mindenesetre mélyponton van, és ezen az sem változtat, hogy különböző nem­zet­kö­zi szervezetek javulónak ítélik meg a magyar gazdaságot.

*

Egyik volt kollegámmal szóba kerültek Csernok Attila köny­vének azon részei, me­lyek Grósz Károlyról szólnak. Felidéződött egy emlékem vele kapcsolatosan. Őt „ba­los” nézetűnek ítéltük a hatvanas-hetvenes években. A pártközpont egyik osztály­ve­ze­tői állásából Kádár leváltotta és Borsodba küldték megyei titkárnak. A világ és orszá­gunk változásai nyomán az ő nézetei is változtak, tudomásul vette a reformokat és a megyében levő vállalati és banki vezetők együtt tudtak működni vele. A hetvenes években hívott, hogy jöjjek le egy beszélgetésre és látogassunk meg néhány nagy­üzemet. Egyik munkatársammal leutaztunk, és hosszú, többórás beszélgetést folytattunk. Bizonygatta, hogy ő híve az új gaz­da­ság­irá­nyí­tásii rendszernek, de mi – azaz a reformerek – annak idején hibát követtünk el azzal, hogy előzetesen nem tárgyaltunk szovjet partnereinkkel, mert a szovjet-magyar viszony romlásának ez volt egyik fő oka. Azt válaszoltam, hogy ha mi erről az akkori partne­rekkel tárgyalni kezdünk, az egész reformból semmi sem lett volna.

Október

Lassan már minden a fél év múlva esedékes választásokról szól. Az ellenzék fő tézise: a balközép kormány nyolc év alatt semmit sem csinált, az ország presztízse a mély­pontra süllyedt. – A fő fele­lősség Gyurcsányt terheli – mondják. Hogy is folyt le ez az időszak?

2002-ben az MSZP megnyerte a jobbközép kormány négy évének intéz­ke­dé­sei­ből kiábrándult emberek szavazataival a választásokat. A hadjárat során kevés szó esett az ország súlyos gazdasági problémáiról, melyet a választási ígéretek valóra vál­tása csak fokozott. Az ésszerű az lett volna, ha a vezető politikai erők tevékenysége az egyensúlyi helyzet javítására, a szükséges refor­mok megvalósítására irányul. Nem ez történt. A kettős állampol­gárságról tartandó népszavazás növelte a feszültségeket. Mindez a liberálisok nyomásával együtt 2004-ben Medgyessy leváltásához és Gyur­csány kormányfői kinevezéséhez vezetett. A nép azt remél­te, hogy egy nyugodtabb periódus következik, mikor is a vezető politikai erők az ország valós problémáival fognak foglalkozni. Ehelyett azonban az állandó támadás és a védekezés évei jöttek, és mindez végül is tüntetés-sorozattal és a TV-épületgyújtogatással érte el a csúcs­pontot 2006 őszén.

Gyurcsány kormányának nem sikerült a reformelképzeléseket előbbre vinni. Az egész­ségügyi reform elbukott, nem volt jól elő­készítve. A konstruktív ellenzék hiánya, a szövetséges liberálisok magatartása, az MSZP belső ellentétei ezt az ered­ményt hozták. Közben a szélsőjobboldal látványosan megerősödött. Az egyenru­hás gárdisták félelmet keltő masírozásával szembeni fellépés késett. A hátteret pedig egyre fenyegetőbben árnyékolta be a sokak által tudomásul sem vett nem­zet­kö­zi gaz­dasági válság.

November

Az előző hónap végén meghalt hajdani helyettesem, Fekete János. Tehetséges ember volt. Mikor én 1975-ben a bankba kerül­tem, ő már több évtizede dolgozott a deviza-te­rületen. Az IMF-be történt belépésünkkor őt javasoltam a felső vezetésnek, mint kép­viselőt. A 80-as évek első felében, mikor a pénzügyi-gazdasági egyensúly biz­to­sí­tá­sa elsőrendű állami érdek volt, viták bonta­koztak ki. A kormányzat vezető gaz­da­sá­gi emberei – Marjai és mások – velem együtt az egyensúly erősítését, a további el­adó­so­dás megakadályozását tartottuk elsődleges feladatnak. Ez szelektív restrik­ciós gazdaság­politikát igényelt volna, amit a párt vezetése nem tartott el­fo­gad­ha­tó­nak. Helyette az élénkítés, és további hi­telek felvétele mellett foglaltak állást, s eb­ben biztatást kaptak… A külföldi adósságállomány a 80-as évek közepétől ismét nőtt.

*

Az utóbbi hónapokban nagy helyezkedés folyik, készülődés az eljövendő választások utáni kormányváltásra. Ez nyomon követhető a politikusok állásfoglalásában, a saj­tóban, általában a médiában. „Nem készültek olyan történelmi munkák, melyek meg­kísérelnék elemezni, hogy a megvalósulttal szemben milyen gazdaságfejlesztési alter­natívája volt Ma­gyar­or­szágnak a szovjet zóna kis tagjaként” – írják a Nép­sza­bad­ságban. A Magyar Narancs című hetilap előlegezett bizalmatlansággal for­dul Bajnai EU-s je­löltje felé, aki a baloldali Eszmélet című folyóirat egyik szer­kesz­tő­je volt régebben. És így tovább…

Úgy tűnik, a Fidesz kissé visszafogottabban nyilatkozik. Más dolog ellenzékben lenni és más dolog készülni a kormányzásra.

*

Portugáliai utazásunk.

Unokám féléves Erasmus-ösztöndíjat nyert el a Lisszaboni Egyetem biológiai ka­rá­ra. Szüleivel őt látogattuk meg. Kellően gyógyszerezve jól viseltem el a négyórás repü­lőutat, szállásunk is jónak bizonyult.

Portugáliában még nem jártam. Tudtam, hogy az egy főre eső GDP kb. a ma­gyar­ral egyenlő. Mégis: Lisszabon ápoltabb városnak tűnt, mint hazám fővárosa. A jó be­nyo­más később más dolgokban is érvényesült.

Azt hiszem, hogy Portugália a legjobb időpontban lépett be az EU-ba, mikor a szervezet tele volt pénzzel, és súlyt helyezett az újonnan belépők felzárkóztatására. Az autópályák és elágazásaik irigylésre méltóak. Az évtizede rendezett világkiállítás létesítmé­nyei, az Oceániárium, majd északi utunk alkalmából a szépen rendben tartott műemlékek, Obidos városa, a portói zenepalota élményt jelentettek. A rövid hajó­út a Douro folyón feltárta a sok évszázados város képét, a halászcsaládok kes­keny, de 3-4 emeletes házaival. Maga Porto nem olyan ápolt, mint a főváros. Szál­lodai szobánk ablakából a slum régi, kopott, zegzugos házait is látni lehetett.

Szép a tengerpart és hajdan a gyarmatokból is jött az áru és a gazdagság Ten­ge­rész Henrik hazájába, bár – amint mondják – a gyarmati háborúk sokba kerültek és ma­gas az ország adósságál­lománya.

Viszont Brazília ma is portugál nyelven beszél, de – ahogy hallottuk – a brazil szappanoperákat feliratozzák Lisszabonban.

*

Bajnai a Közgazdasági Egyetemen beszámolót tartott az ország gazdaságáról, a meg­tett és várható intézkedésekről. A beszéd – eltérően a korábbi szokásoktól – szinte „politik­amentes” volt, egyetlen szót sem szólt az ellenzék vezetőiről és állás­fog­la­lá­saik­ról. Mégis világosan érthető volt, hogy az ő kijelentéseik a másfajta gazdaság­po­liti­káról, olyan szólamok, melyek főleg a választási érdeket szolgálják. Bajnai a reál­gazdasági oldalról nemigen beszélt, a multik és a magyar középipar, a me­ző­gaz­da­ság problémái csak a makrogazdaság tükrében jelentek meg. A több száz egyetemi hall­gató és a tanárok nagy érdeklődéssel fogadták a tájékoztatást.

*

Az elmúlt hetekben adta ki Debreczeni, a neves közíró, új köny­vét és cikkét Orbán­ról. Negatív portrét rajzol az ellenzék vezérének egyéniségéről, várható tetteiről, és el­marasztalja azt az egyetlen embert is, aki időben felléphetett volna a helytelen ten­den­ciák elle­nében: a köztársaság elnökét. A „jobbközép” pártok szentpétervári talál­ko­zóján a Putyin-Orbán-beszélgetés – úgy tűnik – néhány mondatra korlátozódott, jól­lehet a sajtó jó előre beharangozta azt, megpróbálva feledtetni a mondatokat, me­lyeket a Fidesz a múltban tett az orosz viszonnyal kapcsolatosan. Viszont néhány nap múlva közös fénykép jelent meg a nem­zet­kö­zi médiában.

December

A téli hónapokban, amikor nincs kerti munka, az időt – a szo­kásos írás, olvasás mel­lett – a régi papírok selejtezésével töltöm, hogy az utódoknak majd kevesebb gondja legyen ezekkel.

A szekrény polcain felhalmozott múlt sok mindent tartalmaz. Az évtizedekkel eze­lőtt abbahagyott szépirodalmi tevékenységem maradványait, a régi írógépet, me­lyet nosztalgiából őrzök, a ké­peslapokat és leveleket kül- és belföldi ismerősöktől, kolle­gáktól, köztük néhány nevezetes embertől. Richardson, az angol jegybank el­nö­ke barátilag vonzódott hozzánk, de Larosiere, az IMF elnöke és jónéhány más kar­tár­sam rövid privát leveleit is őrzöm. Megvannak a régi kitüntetések is.

Több dossziét töltenek meg a családi iratok, okmányok. A legrégebbi egyik ükapám házasságlevele az 1700-as évekből. Szüleim utolsó levelezőlapja… Meg­van­nak régi naplójegyzeteim. A legkorábbi 1944-ből, amit egy MÁV raktárfüzetre írtam, nehezen olvasható. A későbbiek szinte folyamatosak. Ezekből sokat hasz­náltam fel cikkekben, könyveimben. Mi lesz mindezzel? Lesz-e a családban valaki, akit érdekel?

*

Előző héten sok hó esett. A hőmérséklet mínusz 20 fokig ment le, majd karácsonyra elolvadt a hó. A programok: piád bevásárlás, orvos, napi séta, majd a karácsonyest, a következő napokon pedig ebédek a rokonoknál Tabánban és Kisorosziban.

A TV közvetítette a Nobel-díjas Elie Wiesel látogatását Ma­gyar­or­szágon és elő­adá­sát a Hit-gyülekezet óriási termében. Az ezres hallgatóság feszülten figyelt. Az első sorban több párt­vezető emberei voltak láthatók, ami beszédes gesztus volt az an­ti­sze­mi­tiz­mus ellen. Sajnos azokban a napokban került kezembe a szélsőjobb egyik új­ságja és megdöbbentett az a gyűlölet, ami az első oldaltól az utolsóig belőle sugár­zott. Nem értem, hogy az ilyen „sajtóterméket” miért nem kobozzák el? Megint csak a weimari köztársaság jut eszembe. Ahogy mondani szokás: ezt a partit már végig­játszották Európában, és az eredmény ismert.

*

Spiró új színdarabját néztük meg egy kamaraszínházban: Arpádház a címe. Az első rész után a szünetben eltávoztunk. Nem az alpári nyelvezet miatt, mely a por­no­gráfia teljes szókincsét kimerítette. Nem értem az író szándékát. Könyves Kál­mán ki­rály az árpád­háziak kiemelkedő alakja. Művelt volt, „könyves”, elítélte a bo­szor­kány­ül­dö­zést. Szétverte az országban rabló „kereszteshadat”, amit rajta kívül más uralkodók nem tettek meg. Mire jó ezt a királyt egy magyar III. Richardnak be­állí­tani, még torz testalkatában is. Ha az árpádsávos zászlók híveit akarta támadni, más személyt vagy eseményt kellett volna választania – sajnos akad ilyen törté­nel­münk­ben.

2010

Január

Folyik a politikai erők gyürkőzése az április-májusi választá­sokra. A közvélemény tény­ként kezeli, hogy a jobbközép nagy győzelmet arat, sokan beszélnek a két­har­ma­dos többségről. Ennek következménye lehet a rendeletek útján történő kormányzás, a parlament szerepének visszaszorulása, a szélsőjobb szerepének növekedése.

Sok olyasmi történik, ami a jobboldal helyzetét erősíti. Ilyenek a korrupciós ügyek, melyeket az ellenzék propagandája kellően kihasznál, a kormánypárt hallgat, pe­dig biztos, hogy ez nemcsak az egyik felet érinti. Ilyenek a budapesti közlekedési vállalat sztrájkjai a tél kellős közepén. Ilyen az ingatlanadó indítása a lehető leg­rosszabb időpontban. Az Alkotmánybíróság foglalkozik vele, a Fidesz kijelentette, hogy a választások után visszavonják Biztos, hogy ez széles rétegeket izgat fel, óriási bürokráciával járna és kérdéses, hogy mit hoz az államháztartásnak.

*

A kampányban az MSZP-nek, mely a választás után ellenzéki erő lesz, egy közép­le­já­ra­tú, négy-öt évre szóló programot kellene közzétennie. Ennek kiinduló­pontja le­het a foglalkoztatás, a mun­ka­nél­kü­li­ség minimumra szorítása. A probléma fő hely­szí­ne, területe elsősorban a magyar vidék, a me­ző­gaz­da­ság, az élelmiszer­ter­me­lés, a kis- és középipar fejlesztése. A kisgazdaságok piaci termelé­sének meg­szer­ve­zé­se, a szö­vet­ke­zés, a vertikumok visszaépítése a munkahelyek százezreit kell, hogy meg­te­re­mt­se.

Nem nélkülözheti a program az elmúlt két évtized értékelését a különböző kor­má­nyok tevékenységét illetően, haragtól és elfo­gultságtól mentesen. Ezt eddig el­mu­lasz­tották. Egy ilyen program lezárná a rend­szer­vál­tás óta eltelt két évtized útkeresési kor­szakát. Remélhetően lezárná a jobb- és balközépet élesen elválasztó és a szélső­ségeket erősítő magatartást is. Persze lehetséges – a magyar történelem erre számos példát nyújt hogy egy negatív variáns következik a politikában, és akkor az ország süllyedni fog az amúgy is ingoványos világban.

*

A napokban egyik német tv csatornán a Bundestag költ­ség­ve­tési vitáját hallgattam.

Merkel asszony adócsökkentésről beszélt és a kis- és közép­jövedel­műek adó­zá­sá­nak kiigazításáról. – Nem értem a szociálde­mokraták ellenkezését – mondta –, hiszen az eltelt nagykoalícióban egyetértettek ezzel.

A szociáldemokrata ellenzék vezetője kifejtette, hogy ma a helyzet más, mint volt a koalíció idején. – A gazdaság pang, az államháztartás hiánya nagy és nem indokolja a kormány által ja­vasoltakat. A kis és középkeresetűeket érinti negatívan – mondta. Gregor Gysi követelte a bankok nyereségének megcsapolását, a gazdagok erő­tel­je­sebb adóztatását, bírálta a deficitet növelő gaz­daságpolitikát.

Bár a magyar parlamentben folynának ilyen tárgyilagos hangon a költ­ség­ve­tési viták! A legnagyobb ellenzéki párt vezetője – em­lékezetem szerint – évek óta nem szólalt meg az országházban.

Február

Az elmúlt héten a Népszabadság három oldalon hozta le Surányi cikkét Téves diagnózis, téves terápia címszó alatt. A cikk az elmúlt kb. nyolc esztendő gazdasági és főleg monetáris politiká­jának bírálata. A cikk sok részlet-igazságot tartalmaz, de né­hány állítása vitatható és bizonyára vitát is fog gerjeszteni.

Lehet-e most az elmúlt nyolc évről olyan szintézist készíteni, amelyik szinte alig beszél az azt megelőző időszakról és az elmúlt húsz évről? Hiszen az alapvető defi­citek oka az elkapkodott pri­vatizációban, az olcsón eladott vállalatokban és szövet­ke­ze­tek­ben rejlik. Hiszen reális árak mellett az állam és a központi bank adós­sága és adós­ság­szol­gá­lata talán fele lenne a jelenleginek.

Hangsúlyozza Surányi a Nemzeti Bank tartalékainak alacsony voltát. Ez persze rész-ok és nem is a legfontosabb akkor, amikor az EU tagjai vagyunk (és az IMF-é), és amikor a nem­zet­kö­zi pénzügyi szervek és nyugati partnereink nem is olyan rosszul rang­sorol­ják hazánkat. A kapott húszmilliárdos hitel jó része a tartalékok feltöltésére szolgált. Az államháztartás hiányát illetően egyrészt elismeri az eredményeket, más­részt túlzottnak tartja a csökkentést és összetételében rossznak.

Az MNB hitel- és árfolyam-politikájáról… A kamatok emelésé­nek mértékén van bírálnivaló, de a megelőző elnöki periódusban a Bank ennél vitathatóbb kilengéseket produkált (12%-os kamat), és a forintárfolyam is nagy rángásokat mutatott. A pénz­ügy­minisz­ter akkori lemondásának egyik oka is az volt, hogy az MNB más­fajta elveket követett, mint a kormány, és ennek hatása keserves volt a kül­keres­ke­de­lem­re is: csökkent az export, nőtt a behozatal.

Oszkó, a pénzügyminiszter, egy interjúban kitért a cikkre, de a visszhang csekély volt. Némi késedelemmel az Élet és Irodalomban jelent meg két bírálat…

*

Bár hivatalosan a választási kampány csak márciusban kezdő­dik, valójában már min­den arról szól. Időrendben az első Orbán országértékelő beszéde volt. Az alap­tézisek: a gazdaság romokban van a nyolcéves szoc-lib kormányzás ered­mé­nye­kép­pen. A Fidesz és vezetője készen állnak a feladatokra. A választásokkal – mondja – megteremthető az a centrális erőtér, mely kiküszöböli a felesleges és meddő vitákat és a cselekedetekre helyezi a súlyt.

A közhangulat – a tudomásul alig vett világválság, az ellenzék jó propaganda­gé­pe­ze­te valamint a kormánykoalíció által elkövetett hibák és defenzív magatartás követ­kez­tében – a Fidesz választási győzelmét valószínűsíti. A kérdés az, ha ez be­kö­vet­ke­zik, merre tart az új vezetés, melyik vonásuk lesz domináns? Orbán nagy taktikus, és Ma­gyar­or­szág EU-s tagságának jelentőségét nem hagyhatja figyelmen kívül, akárcsak az IMF-kapcsolatokat sem. Azt is tudja, hogy mi van keletre tőlünk, Szentpétervártól Pekingig.

Megtartotta első tömeggyűlését Mesterházy, az MSZP új kor­mányfőjelöltje is. Fia­tal, dinamikus egyéniség, a nagygyűlést a látványosság uralta, jóllehet a beszéd szá­mos új vonást is tartal­mazott. A média nem foglalkozott kellő súllyal a mon­dot­tak­kal.

A Parlamentben Bajnai tartott beszámolót az ország helyzetéről. A tőle meg­szo­kott tárgyszerűséggel szólt néhány, nem jelenték­telen, gesztust is téve az ellenzék irányába. Ezt azonban a Fidesz második embere gúnnyal viszonozta.

Ringbe szállt a Demokrata Fórum és az önmagát szétvert Szabad Demokrata párt­koalíció nevében Bokros is. A 80-as évek elején egyike volt azoknak a fiatal köz­gaz­dá­szok­nak, akik a megszünte­tett Pénzügykutatóból a Nemzeti Bankba jöttek dol­goz­ni. Azóta nagyívű pályát futott be. Hogy stratégiai elgondolásait hogyan és milyen idő­térben lenne képes cselekvésre váltani és megértetni az emberekkel – ez a kérdés. No és persze az, hogy az ő nevével erősödni kívánó pártszövetség bejut-e a Par­la­ment­be?

*

Egyébként a két nagyobb párt programjai között áthidalhatatlan különbséget alig látni Az adottságok a gazdaságban, szociális és kulturális téren az egészségügyben meg­szabják a teendőket. A nemzeti minimumok alapján még egy nagykoalíció is el­kép­zelhető lenne – elvileg.

Ami az igazi különbséget jelenti az az, hogy a Fidesz 2006 őszén demagógiájával hozta fel a szélső jobboldalt a politikai arénába. Vajon a rossz szellemet vissza lehet-e szorítani a palackba? És az alpári stílust, amit a jobbközép egyes vezetői és szóvivői vezettek be, fel tudják-e váltani valami olyannal, amit Né­met­or­szágban Merkel, Fran­cia­országban Sárközy gyakorol?

Március

Harc a számítógéppel, ahol a szövegírás meglehetősen jól megy, de a software-ek ezer­nyi ravasz fogása, melyet az új generáció abszolút természetességgel kezel, már sok buktatót tartalmaz. „Végzetes hiba történt” – írja ki a gép, és az embert a frász töri, hogy mindent letörölt, amit addig írt, és akkor M. vagy V. az uno­kák közül egy perc alatt megoldja a problémát, és előhozza a gép papírkosarából, vagy tudja Isten hon­nan, a szöveget.

*

Évekkel ezelőtt kaptam egy ismerőstől Abba Eban, volt izraeli külügyminiszter és történész vastag kötetét: My people. A szerző Cambridgeben végzett. Mi itt a középiskolában a történelmet Európa-centrikusan tanultuk annakidején, ez a könyv a Közel-Kelet oldaláról indít, onnan nézi a Földközi-tenger medencéje körüli álla­mo­kat, és bő anyagot tartalmaz az ókoron túl a zsidó nép középkori történetéről, a spa­nyol korszakról, a lengyel-ukrán jiddis területekről és a legújabbkori fejleményekről is. Kár, hogy nincs magyar fordítás, talán jobban megértetné a sokat vándorolt és szenvedett nép múltját és jelenét.

*

Szerdán a szokásos beszerzések a vásárlóközpontban. A nyugdí­jasnak még furcsa, hogy egyre kevesebb az utcákban a kiskereske­dő, koncentrálódik szinte minden a plá­zákba. Csütörtökön baráti látogatás. A fő téma az egészség. Igen, a háziorvosnál két órát kell várakozni és végighallgatni a várakozó-társak beszélgetés-foszlá­nyait. Per­sze másutt is van baj az egészségüggyel. Ez ugyan nem vigasz, ettől még a vára­kozók vérnyomása alaposan emelkedik.

A hét végén szőlőlugas metszése. Ez kedves munka számomra minden évben. Eszem­be juttatja szülővárosom szőlőhegyét, meg a visegrádi tizenöt-húszfűrtös ter­mé­seket.

Hétfőn benyomul az időjárási front, mely feszítgeti az ember idegeit, és ezt csak fokoz­zák az újságok hírei, a propagandaszó­lamok, melyek a valóságot a politikai érdekek szerint tálalják. Választások előtt vagyunk.

Egy régen hallott történet jut eszembe.

Meghal a király és az országot romokban hagyja maga után. Az új uralkodó utakat épít, felvirágoztatja a me­ző­gaz­da­ságot, az ipart és a kultúrát, aztán egy évtized múlva meg­hal. Jön az új király, aki az országot romokban találja… Az új uralkodó ismét fel­épí­ti az országot. Évtized múltán elhalálozik, és utóda megint romokban talál min­dent…

Április

Lezajlott az országgyűlési választás első fordulója. A jobbközép elsöprő győzelmet aratott, és a második helyezett MSZP után be­futott a szélsőjobbik, és váratlanul a zöldesszínű LMP-s fiatalok.

A többpárti demokráciában gyakori az, hogy a jobb és baloldal időnként váltja egymást a kormányrúdnál. Ez szinte természetes. Ilyen méretű, több mint 60%-os győzelem azonban ritka eset itt, Közép-Európában, Ma­gyar­or­szágon húsz évvel a rend­szer­vál­tás után. Nem világos, hogy mi lesz ezután? A jobbközép nálunk nem ugyanaz, mint Ausztriában, vagy Merkel, Sárközy hazájában. Mások a történelmi gyökerek és más az elmúlt húsz év is.

Az biztos, hogy az MSZP (szövetségesével, a liberálisokkal) sok hibát követett el. Legyengült bázisa vidéken. Az ellenzék vezető­inek és szóvivőinek mindent elutasító, durva hangjával szemben nem léptek fel, a kormányoldal megnyilvánulásait több­nyire a védekezés jellemezte. Mindezen a Bajnai-kormány válságkezelő in­tézkedései lénye­ges változást már nem hozhattak, bár kétségkívül tehermentesítették az utódo­kat néhány népszerűtlen intézkedéstől.

A választási hadjárat során kevés szó esett a világválság rom­boló hatásairól, a társa­dalom nem látja ennek valóságos súlyát a honi gazdaságra. Arról is keveset beszéltek, hogy az elmúlt húsz esztendő különböző kormányai mit tudtak megoldani az ország problémáiból, és mit nem. Orbán első megnyilvánulásai a győze­lem után mérsékeltek voltak.

*

A hétvégén Békásmegyerre tartva túlmentünk a kereszteződé­sen és csak a Megyeri-hídnál tudtunk letérni. A hídon most jártunk először. A látvány lenyűgöző, monu­men­tális, modern. Jellemző, hogy elkészültekor a média csak a negatívumokról írt, a lejárók hi­ányosságairól, a ki nem fizetett számlákról, azonban a tervezőkről alig emlé­kez­tek meg. A TV alig mutatta ezt az építészeti remeket, elsuhantak felette, pedig a főváros közlekedésében jelentős a sze­repe, és akik áthajtanak rajta, talán valamelyest értékelik is a létét.

Május

A választások második fordulójának már nem volt komoly tétje. A jobbközép a hónap végén alakít új kormányt.

Az agyonpolitizált légkörben az emberek a jövőn gondolkod­nak. Az egyik lehető­ség a nyugat-európai demokráciák példának vétele némi kelet-európai módosulással. A másik: egy autok­rata tendencia, erősen centralizált irányítás, nemzeti jelszavak, felelős­ségre­vonások. Az új gaz­da­ság­po­li­ti­kai káderek (Matolcsy, Varga) első meg­nyil­vá­nu­lásai, interjúi mérsékeltnek tűnnek, de a program még nem ismeretes.

Az időjárás rendkívüli. Hetek óta esőzés, szél, árvizek, kidőlt fák.

*

Átfogó gazdasági koncepcióval az új vezetés nem lépett elő. A nyilatkozatok gyakran ellent­mondók. Mégis, ha a kompetensnek tűnő emberek megnyilatkozásait egy­be­ve­tem, körülbelül a követ­kezők tárulnak elő. Az államháztartás terén megkísérlik az Európai Uniónál a deficit növelhetőségét néhány százalékkal. A kiadások vonalán élénkíteni akarnak egy új Széchenyi-tervvel. Elhangzanak átalakítási törekvések a kul­túra és az egészségügy terén. Mindezzel persze nehezen egyeztethető össze a többször is meghirdetett adócsökkentés. Úgy tűnik, hogy a személyi jövedelemadó vona­lán kívánnak csökkenteni inkább az átlag feletti kategóriákban (egykulcsos adó), és többször is szó esik a családi adózásról, ami egy sor országban már megbukott. Feltételezhető a közvetett adó növelése – a fentieket ellensúlyozandó –, ami persze zömmel az alacsonyabb keresetű lakosságot sújtja az árak emelése folytán.

Monetáris téren célzás történt arra, hogy a Nemzeti Bank csök­kentse a pénz­intézetek tartalékolási kötelezettségét és a kamatlábat, ami – úgymond – lehetővé teszi, a hitelezés szélesítését a termelés növelése érdekében.

Ugyanakkor erősödnek a nemzetieskedő szólamok, amivel nálunk persze lehet sike­reket elérni. A konfliktus Szlovákiával éleződik a kettős állampolgársági ügy miatt. Nemzeti ünnep lesz a trianoni békediktátum napja. Kétlem, hogy ezek a dol­gok a határon túli magyarság hasznára válnak.

Június

Az új vezetés nagy baklövése: a Fidesz elnökhelyettese, civilben debreceni polgár­mester, Ma­gyar­or­szág gazdasági csődjéről beszélt, ami hatalmas visszhangot keltett a világ­sajtóban, összefüggésbe hozva a görög csődhelyzettel. A bejelentést meg­is­mé­telte a kor­mányszóvivő, aki még rá is tett egy lapáttal. Még nem jöttek rá, hogy már ők vannak kormányon és az az ellenzéki hang, hogy egy összeomlott gazdaságot vet­tek át, nem aktuális. Az államháztartási hiány növelése útján megkísérelnek nagyobb mozgásszabadságot és megértést kapni az Európai Uniótól.

Orbán ekkortájt járt Brüsszelben, ahol felvilágosították arról, hogy helyettese nem ismeri a magyar gazdaság valóságos állapo­tát, a Bajnai-kormány elmúlt évi, az egyen­súlyt erősítő kemény intézkedéseit, és hogy szó sem lehet a már megállapodott defi­cit növeléséről, mert az láncreakciót indítana meg több más országban, és végül is az eurót veszélyeztetné.

Az akciót Orbán lefújta és – gondolom – kádereit le is „intette”. Mindez azonban sokba került az országnak. A forint árfolyama azonnal gyengült tíz százalékkal, aztán a pánik elmúltával lassan kapaszkodni kezdett ismét felfelé. Mindenesetre a deviza­hiteles lakosok (és az ország) veszítettek.

Ezt követte a 29 pontban összefoglalt gazdasági-politikai prog­ram, melynek jel­le­ge eklektikus. A legnagyobb sajtóvisszhangot – jellemzően – a szabad pálinka­főzés be­jelentése váltotta ki, ami – ahogy mondták – a magyar nép évszázados harcának sikere.

*

Közben a szlovák konfliktus terebélyesedett. A két szlovákiai magyar párt közül a Fidesz-kormány azt támogatta, amelyik a ket­tős állampolgárság mellett állt ki. Ám északi szomszédaink magyar választói ezt nem honorálták, és a Híd nevű, a békés együtt­mű­ködés mellett kiálló pártot juttatták a szlovák parlamentbe, ami furcsa hely­zet­be hozta a hazai jobboldalt. Sok józan és meggondolt vélemény is megjelent a mé­diá­ban, így például Jeszenszkyé, az Antall-kormány egykori külügyminiszteréé.

Zavaros ez a Közép-Európa. Á Fidesz-vezetés a szociáldemokra­ta színeket öltött Ficó-kormányt támogatja, a magyar baloldal pedig a Híd-pártot, amelyik végül is a jobb­közép koalícióban jutott be a kormányba. Ilyen az élet a Kárpát-medencében, tetézve a Tisza és az észak-keleti folyók nagy áradásával, ami óriási károkat okoz – nem­csak a me­ző­gaz­da­ságban.

Megkezdődtek a politikusok nyári szabadságai. A miniszterel­nök Bulgáriából tett javas­latot – levélben – az új államfő szemé­lyére, némi megrökönyödést keltve az or­szág gondolkodó főinek egy részében.

Július

A jelenlegi globális gazdasági problémák keretében ismételten felmerül a múlt század keynes-i elmélete és a korábbi cikluselmélet. Keynes gondolatai most is időszerűek: nő az állam, a szabályozás, a beavatkozás szerepe. Valamikor a hetvenes években egy IMF de­legációval történt tárgyalásom során is felmerült Keynes neve egyik amerikai szakértő hölgy részéről. Azt mondtam, hogy a keynes-i elméletet – nem mecha­ni­ku­san – napjainkban nem­zet­kö­zi síkon kellene értelmezni, hiszen globalista világban élünk. Az állami, kö­zületi megrendelések, szabályozások, szerepe szélesedik. Kérdés, hogy a problémák ilyen módon való megközelítése –beleértve természetesen az IMF és más nem­zet­kö­zi szervezetek tevékeny­ségét – milyen mélységben képes megoldani vagy csökkenteni a feszültségeket, válságjelenségeket.

A profitok kialakulásánál a többlet pénz – és termék – nem ott jelentkezik, ahol a lakossági és a közületi szükségletek azt „indo­kolttá” tennék. Ahol a többlettermékre objektíve szükség van, ott nincs elég fizetőképes vásárlóerő sem a lakosság, sem a közületek, sem más szereplők részéről. Felhalmozódnak a készletek a fejlett gazda­sá­gok­ban. Csökkentik a termelést, leállítanak üzemeket, elbocsájtanak embereket, be­kö­vetkezik a válság. A válság meg­ijeszti a fejlett világot. Ilyenkor összedugják fejüket a politikusok, a gazdaság, a bankok, a multinacionális vállalatok vezetői, a ku­tatók. Mentő­csomagok készülnek. Nő az állami beavatkozás, újra idézik Keynest, nő az állam és a nem­zet­kö­zi intézmények szerepe, tőkeinjekciók történnek az ipar és a pénz­ügyek kulcsterületein. A válságjelenségek aztán lassan enyhülnek, de így is évek­ig tart, míg kiegyensúlyozottabbá válik a helyzet. A fizetőképes kereslet kisebb-na­gyobb mértékben kényszerűen eltolódik az elmaradot­tabb területek, országok és réte­gek javára. Az egész folyamat egy birkózás a nemzeti érdekek, a nem­zet­kö­zi szer­ve­zetek, a szociális szempontok, a pénzintézetek és a multik között. Ki milyen erővel rendelkezik.

Amíg az egyezmények és a szabályozások érlelődnek, érvé­nyesülnek, alakul a ciklus, javul a helyzet. Aztán egy idő után kezdődik ismét a folyamat. Vajon a nem­zet­kö­zi és a nemzeti sza­bályozások eljutnak-e egy olyan optimális pontra, ahol kisimul a ciklusok görbéje?

*

Kína, a világ egyik legnagyobb gazdasággal rendelkező állama, némileg változtat ár­fo­lya­mán. A juan leértékelése a kínai exportőr érdekeltségét csökkenti, de ott van az óriási belső piac. Az import drágul, kevesebb lesz a kereskedelmi és a fizetési mérleg többlete. Az amerikai állampapírok vásárlása Kína részéről csökken. Talán nagyobb figyelmet fordítanak Európára is.

Hogyan reagál minderre a többi BRIK-hatalom, India, Orosz­or­szág, Brazília? És az USA hogyan alkalmazkodik a hely­zet változásához? És tágabb hazánk, Európa tud-e versenyképes piacot teremteni a maga széttagoltságával, az Európai Unió eltérő szerkezeti adottságaival a többi naggyal szemben?

*

Gyakran eszembe jutnak a világgazdaság nagy kérdéseivel kapcsolatban régi nyugati kollégáim, akikkel évente kétszer talál­koztam Bázelben a Nemzetközi Fizetések Bank­ja, a BIZ ülésein, és akik előszeretettel látogattak el Ma­gyar­or­szágra.

Volcker, a Fed elnöke, budapesti látogatása végén, illetve egy vidéki program során azt kérdezte, hogy végül is mit gondolunk mi itt Kelet-Európábán a világ­gazdaság fő mozgató erőiről? Kik tartják kezükben a megoldások kulcsát? Who is the King in the jungle?…

De La Rosiere, a francia jegybank, majd az IMF vezetője, aki a legalaposabb és leg­világosabb elemzést adta a világ pénzügyeinek állásáról, egyáltalán nem kerülve meg a Nyugat pénzügyi és poli­tikai vezetőinek kritikáját és felelősségét, vajon mit gon­dol a jelen problémáinak kiútjáról? Sokszor gondolok Richardsonra, a Bank of England volt kormányzójára, aki többször is volt vendégem, és talán legtöbbet segített nekünk a nyolcvanas évek likviditási válsá­ga idején. És Leutwiler, a svájci, a Nemzetközi Fizetések Bankjának elnöke, aki azt mondta egy alkalommal: a világ a vesztébe rohan és a központi bankok feladata, hogy a „soft landinget” igye­kez­zenek biztosítani. És japán kollegám, aki arról faggatott a 70-es években: hogy van az, hogy Ma­gyar­or­szágon kiválóak a me­ző­gaz­da­ság eredményei, reformokat haj­tot­tak végre az iparirányításban és a többi szocialista ország mindezt nem teszi meg? És Ciampi, a későbbi olasz köztársasági elnök, aki hasonlókat kérdezett. Eszembe jut az osztrák Korén professzor, a finn Koivisto, a holland Duisenberg, akik nagy figyelemmel kisérték a szocialista „bezzeg-ország” dolgainak alakulását és sok hasznos példát mutattak.

A szovjet kollégákkal kapcsolatunk más volt. A szocialista or­szágok bankvezetői évente kétszer találkoztak. Ilyenkor a két közös bank konkrét ügyei voltak napi­ren­den, de a nem­zet­kö­zi pénzügyek is. Az utóbbi témát rendszerint a Goszbank elnöke vezette fel, mi pedig hozzászóltunk, véleményt mondtunk. Alchimov, a Goszbank ve­ze­tő­je nem szeretett minket, magyarokat, a gaz­da­ság­irá­nyí­tásii különutak, refor­mok miatt. Garbuzov, a szovjet pénzügyminiszter megértőbb és érdeklődő volt. A többi szocialista kollega is állandó figyelmet mutatott dolgaink iránt, de mondo­gat­ták, hogy adott körülményeik miatt nehéz a reformok terén előre lépniük.

*

Az IMF tárgyaló delegációja nem elégedett az Orbán-kormány 29 pontjával. Hiá­nyol­ják a koncepcionális elgondolásokat az egészségügy, az igazgatás, a közlekedés terén. Nem értenek egyet a különadók és a bankadó módszerével.

Az egészségügyi reform kezdő lépéseit a Gyurcsány-kormány idején a jobbközép gáncsolta el, most korábbi magukkal kerülnek szembe. A közlekedési vállalatok moder­nizálása valóban idő­szerű, a deficit a vasútnál és a fővárosi közlekedésnél is óriási. A bankadót illetően nem tárgyaltak az érdekelt hazai és nem­zet­kö­zi part­ne­rek­kel, akik más megoldást képzelnek el. A szaksajtó szerint az adóemelés nagyobbik részét a lakosság fogja lenyelni.

Egyébként a kormány valamennyi lehetséges területen sze­mélycseréket hajt végre az állam­apparátusban és a közületi vál­lalatoknál, intézményeknél. A „kirúgás” szó minden­napivá vált, és ez különösen bántóan hangzik néhány női vezető esetében. Az elbocsájtás, felmondás jobban hangzana, de hát persze a dolog lényege nem ez.

Augusztus

Délutánonként lepihenek – ketté kell osztani a napot – mondta annakidején az or­vo­som – ez meghosszabbítja az életet. Úgy tűnik, igaza volt. Régen ez a pihenő fél óra volt, most megengedhetem magamnak a dupláját, háromszorosát is, a nyolcvanas évek végét taposván.

Amikor felébredek, a meditáció órája következik. Fekvőhelyemmel szemben az ablak, azon túl a kertben a Nagy Kőrisfa látszik. Magassága – mint egy kisebb falusi templomto­rony. A lombozat szélessége vetekszik a magassággal. Hatalmas, sűrű zöld korona, közte és mögötte a kék ég, a Végtelen, amit az ember elképzelni sem tud. Télen az ágkorona persze csupasz, csak a felfutó borostyán borítja a törzset. A kert többi részét, a nádat, a jó szagú nyári orgonát, az aranyszínű inka-tagetesz bokrokat, a tulipánokat, rózsákat hozzáképzelem.

És megindulnak az asszociációk. A tegnapról, a máról, a holnapokról. A meg nem fogadott tanácsokról, javaslatokról, az átrendeződő világról és arról, hogy mi lesz a harmadik generáció, az unokák sorsa.

Szeptember

Az idei nyár korán ért véget, nem is volt igazi nyár. Rengeteg eső esett, sok volt az árvíz.

A politikusok hazatértek szabadságukról. A kétharmados többséggel rendelkező kor­mánypárt (a szavazásra jogosultak 35%-ával) erősíti személyi bázisát az állam­appa­rátus és az intéz­mények, közületi cégek területén. A parlament sorozatosan tár­gyalt törvényeket. Új médiatörvény készül, a politikai tv-műsorokon érezhető a jobb­ra tolódás. Érdekes, hogy az ATV, amelyik nem állami adó, milyen súlyt kap a kormánypárt kádereinek részéről is. Kálmán Olgához mindenki elmegy. Ez a legnívósabb műsor ebben a műfajban.

Az IMF-tárgyalás félbeszakítása (a bolha köhög) továbbra is téma, a forint ár­fo­lya­ma úgyszintén. A képernyőkön ismét előke­rült a kamat- és árfolyampolitika a devizahitelekkel kapcsolatban. Körülbelül másfél millió ember vett fel lakásépítésre, autóra és egyebekre devizában hitelt – tíz év alatt.

A kellemetlen hatású reformintézkedéseket a kormány tolja maga előtt. Az októ­be­ri helyhatósági választásokig lényeges lépé­sek nem várhatók. Néha felröppen egy-egy hír – ilyen a járások rendszerének visszaállítása –, ami kissé érthetetlen a kis­tér­ségek vonatkozásában.

A nagy vesztes, az MSZP rendezgeti sorait. Kevesebbet szerepel a televízióban Mesterházy, fel-feltűnik Gyurcsány is. Az LMP ke­resi helyét a tablón, néha az érzé­sem az, hogy nem tudják, melyik lábukra álljanak.

A szélsőjobb pártja próbál szalonképessé válni, a Gárda nevű szervezet mos­ta­ná­ban keveset szerepel, odafentről leintették őket.

*

A világgazdasági válság enyhül, de korántsem ért véget. Európa nyögvenyelősen igyekszik integrálódni, hogy továbbra is erős tényező maradhasson az USA, a BRIK-országok és a többi nagy gazdaság (Japán, arabok stb.) versenyében.

Közben meg természeti katasztrófák egymásutánja a Mexikói­öbölben, Délkelet-Ázsiában és másutt.

Október

A helyi ön­kor­mány­zati választásokon a jobbközép – ahogy az várható volt – nagy győzelmet aratott. Úgy tűnik, tart a szavazók bizakodása, hogy „majd ezek talán rendet csinálnak”. Egy éven belül kiderül. Egyelőre a pozíciók átrendezése folyik.

A szocialista párt valamivel több szavazatot kapott, mint az országos válasz­tá­so­kon, de ez nem jut kifejezésre a polgármesteri pozíciók számában. A két másik párt alig ért el eredményeket.

*

Szombaton a Duna-parton. Érdekes történetek az ingatlankeres­kedelemről, az al- és a felsővilág kapcsolatáról, a pártok gazdasági ügyeiről. – Ha mi nyerünk, 70-30%, ha ti nyertek, 30-70%. – Hát ez a világ bizony nagyot változott az utóbbi húsz évben. Elbeszélés Abu Dhabiról, ahol 40 fokos a hőség éjjel is, az olajsejkek palotaso­rairól, az arab szokásokról. Az emírségek gazdagok, más muszlim-hitű országokban tömeges éhezés.

Újabb rossz hír: Ajkán a vörösiszap-tároló falának átszakadása négy település részeit öntötte el. Szörnyű légifelvételek a TV-ben. Ki a felelős? Mi játszódott le a talaj mélyében?

*

A parlament és a média fő témája a második Orbán-csomag, az úgynevezett válság­adók és egyéb pénzügyi intézkedések. A bankok, kereskedelmi központok, az energia és a távközlés magas nyereségének adóztatása érthető, az előző kormány is próbál­ko­zott ezzel. A módszerek kevésbé érthetőek. Az előkészítés, a tárgyalá­sok hiánya, az átmeneti jelleg időtartama bizonytalanságot okoz a külföldi hitelezőknél, befek­te­tők­nél, a lakosságnál.

Óriási a visszhang a nyugdíjpénztári bevételek „átcsator­názásával” kapcsolatosan az államháztartás bevételei közé. Ez közvetlenül érinti azokat – több mint kétmillió embert –, főleg a fiatalabb korosztályoknál, akiktől „kölcsönvesznek”. Ugyancsak teher a lakosság jelentős rétegei számára az egységes 16%-os személyi jövedelem­adó, ami a magas jövedelműeknek kedvez. Annakidején egyes nyugati partnereim erről az egy­ségesnek nevezett adóról úgy beszéltek, mint elhibázott elgondolásról, és a prog­resszivitás mellett foglaltak állást. Az ún. családi adózás sem örvend elismerésnek Európában. Az adózást és a szociálpolitikát nem helyes összemosni.

Mindezek ellenére változatlanul tart a Fidesz népszerűsége, és élnek is vele. Az új köztársasági elnök, a jobboldali összetételű médiatanács, az alkotmányreform napi­rendre tűzése – mind egy irányba mutat. A magas végkielégítések ellen irányuló tör­vény­javaslatot, mely sokezer pedagógust is érintett volna, az Alkotmánybíróság vissza­vetette. Egynémely kérdésben az EU szervei is nemtetszésüket fejezték ki.

A Ló kérdez – ez az Ady-vers címe –, ha jól emlékszem, és az utolsó sor valahogy így: Hát mi lesz ebből, Tekintetes Úr?

*

Persze Európa és a világ többi része sem csendes. A válság utóhullámai, a tüntetések felcsapnak még Párizs utcáin, Londonban is. És hogyan értelmezzük azt, hogy a bal­ol­dali Chavez elnök Latin-Amerikából összeölelkezik Iránban Achmedi­ne­dzsád­dal? A szélsőséges nacionalizmus és a baloldal barátkozása nem sok jót mutat a törté­nelemben.

Állítólag Fidel Castro egy cikkben figyelmeztette Chavezt: ez nem jó szövetség.

November

Egy verőfényes nap a Mátrában. Beszélgetések.

– Meddig mehet el a kormány jobbfelé? Hol ütközik saját em­bereivel, elveivel (?) és az Európai Unió normáival?

– Mást jelent a pénz utáni hajsza tőlünk nyugatra és mást itt Kelet-Európában. „Odaát” a verseny a versenytársak között folyik a pénzért, a profitért. Itt nálunk és tőlünk keletebbre a hajsza az állami, a közületi pénzekért dúl. Bár ez kissé a dolgok leegyszerű­sítése, de van benne igazság. Ide nyúlnak a korrupció gyökerei is.

A miniszterelnök Kínában járt néhány gazdasági vezetővel. A „keleti szélről” beszél itthon, de vajon ennek gazdasági hatása érezhető lesz-e? Most Putyinhoz készül a kapcsolatok, az export erősítése érdekében – ez helyes –, bár nehéz lesz feled­tetni a ré­gebbi kijelentéseket. Úgy tűnik, hogy az új gazdaságpolitika nem kialakult, sok a kérdőjel, de a társadalom nagy része ezt még alig érzékeli.

*

A belpolitikában Gyurcsány fejére megy a játék. Egy volt ügy­véd, most „kormány­meg­bízott”, igyekszik összekaparni a vádat a balközép leginkább veszélyesnek tartott em­bere ellen. A közfélelem az értelmiségben erősödik a jogállami biztosítékok folya­ma­tos lebontása miatt. A szavazótábor, „a nép” úgy tűnik, mindebből nem sokat ér­zé­kel. A gazdasági megszorító intézkedésekből sem, melyek még nem értek el a pénz­tárcáig, a zsebig. A politikai tisz­tánlátás az elmúlt évtizedekben nem nőtt a hazá­ban.

Persze most az EU-ban egy fél évig a magyar elnökség követ­kezik, és ez azért némi fékező erővel bír a negatív tendenciákkal szemben. Talán…

*

Hollai Imre könyvét olvastam életéről. Jó írás. Megdöbbentők az első részek az új­pesti munkásfiúról, aki aztán a hetvenes években az Egyesült Nemzetek közgyűlése elnöki posztjáig jutott el, és lépést tartott a világ és az ország fejlődésének alaku­lá­sá­val. 1945 óta ismerjük egymást. Nem mindenki őrizte meg éleslátását az elmúlt évtizedekben úgy, mint ő.

December

Hollai könyve olvastán, no meg a hideg, havas, téli idő kapcsán eszembe jutott egy régi december, az 1944. évi.

Komáromban a vasútépítő munkásszázadnál kaptam meg a „svéd menlevelet”. Még néhány társam kapott ilyen papírt buda­pesti barátoktól. A század­parancs­nok­nak, vagy talán felettesének volt annyi esze – a szovjet haderő már Budapestet ost­ro­mol­ta –, hogy tudomásul vette az iratokat. így aztán az egyetlen menet­rendszerűen köz­le­ke­dő teherautóval 11-én elindultunk, és másnap érkeztünk Pestre. Valahol a Nagy­körúton tettek le bennünket, utasokat és ki-ki ment a maga útjára a kihalt város­ban.

Az Ó utcában, a megbeszélt címen egy üzlethelyiségben meg­aludtam, majd más­nap elindultam Zugló felé. Szerencsém volt. A mellékutcákon kanyarogva tábori csend­őrök nem igazoltattak. Az adott zuglói házban, egy nagy pincehelyiségben, zsá­ko­kon tucatnyi ember tartózkodott: civilek, katonák, köztük két orosz, akik a né­me­tek fogságából szöktek meg és – mint évekkel később megtudtam – itt volt Déry Tibor is, az író.

Ebédet a párszáz méterre levő tűzoltólaktanyából kaptunk, sár­gaborsó főzeléket és kenyeret. A helyiséget az illegális KP Demény-frakciója tartotta fenn, eredetileg vegyipari anyagok raktára volt.

Néhány nap múltán Sándor A. barátom hadiüzemi igazolványo­kat hozott, majd átmentünk a zuglói körvasút közelében levő Öv utcába, ahol feleségével laktak. A körvasút mellett német tankok, a töltés túlsó oldalán már a szovjet harci egységek voltak. Elszórtan lövöldözés hallatszott. Másnap hajnalban új vendég érkezett zsák­kal a hátán. Eleimet, néhány kézigránátot és röpcédulákat pakolt ki belőle. Karácsony előtti napon elindultunk a közeli kúthoz vízért. Néha egy-egy golyó süvített el mellet­tünk. Embert nem lehetett látni. Elhatároztuk, hogy az éjszakát a pincében töltjük. Az órák síri csendben teltek el, aztán hajnalban, mintha az ég szakadt volna le, olyan aknatűz és ágyúzás kezdődött. A német tankokat a pinceablakból láttuk vissza­vonulni az úton a város belseje felé, majd mintha ezer torokból tört volna fel a harci kiáltás, és rohanó lábak dobogása hallatszott a töltés felől. Reggelre a front átvonult a fejünk felett. Ha jól számolok: ennek hatvanhat éve.

*

Az új médiatörvény miatt az elmúlt héten koncentrált támadás érte a kormányt. A német sajtó nagy lapjai, a kancellári szóvivő, a luxemburgi külügyminiszter, az angol lapok élesen bírálják az európai normákat sértő intézkedéseket. Sorolják: a nyugdíj­alapok „lenyúlását”, átirányítását az állami költ­ség­ve­tésbe, az Alkotmánybíróság kor­lá­to­zá­sát, a személycseréket, a pártkatonák behelyezését nemcsak vezetői, de közép­szinteken is.

A következő félévben Ma­gyar­or­szág az EU soros elnöke. Azt nem lehet tudni, hogy az intézkedések milyen következményeket fognak maguk után vonni a gazda­ság­ban, az államháztartásban, a külkereskedelmi és a fizetési mérlegben, ahol pedig Európa és a világ jóindulata, politikai magatartása egy ilyen kis országnak alapvetően fon­tos.

Nem vall túlzott politikai éleslátásra és bölcsességre, hogy az EU-elnökség át­vé­tele előtt hoznak olyan intézkedéseket, melyek a tőlünk nyugatra levő Európa (de nemcsak ők) rosszallását és ellenszenvét váltják ki Ma­gyar­or­szág iránt.

2011

Január

Megkezdődött az Európai Unió vezető testületének ülése. Orbán átvette az EU zász­laját a belga elnöktől. Bár a bírálatok a magyar kormány intézkedéseiről nem szűntek meg sem külföldön, sem bel­földön (Komái pl. négyoldalas cikkben élesen bírálta az autokrata irányba tartó sorozatot), az EU-ülés arra mutat, hogy ezekből nem akarnak ügyet csinálni. Barroso szerint: megvizsgálják…

Úgy tűnik, mindenki azon van, legalábbis szavakban, hogy a hat hónap normális keretek közt folyjon és a fő kérdésekre, elsősorban az európai gazdaság verseny­képességének növelésére, az euro megszilárdítására irányuljanak a tárgyalások.

Persze a hazai gazdaság helyzete nem megnyugtató. Az összevissza szervezett appa­rátus nem működik kellőképpen. Az ügyeket feljebb passzolják a „centrális erő­tér­be”. Az intézkedések nem összehangoltak és növekvő mértékben váltják ki a la­kos­ság különböző rétegeinek nemtetszését. Emellett negatívan hatnak a fizetési mér­leg­re is, főleg a külföldi partnerek bizalmának csökke­nése miatt, ami az árfolyamra, a fizetendő kamatokra és általában a hitelképességre természetesen hatással van.

Mutatkoznak pozitív jelek is. Né­met­or­szágban a növeke­dési mutatók javulnak, és Kína érdeklődést mutat spanyol és más európai állampapírok vétele, azaz európai tőke­transzfer iránt. Tempora mutantur.

*

Orbán első fellépése az Európai Unió vezető testületében nem valami fényesre si­ke­rült. A támadások, melyek érték az új média­törvény és egyéb intézkedések miatt, ta­lán intő jelként szolgálnak az európai normák tiszteletben tartására.

Itthon a közvélemény és a média a szokott témákkal foglalkozik: a nyugdíjalapok centralizálása, az Alkotmánybíróság jogkörének szűkítése, a fővárosi közlekedési deficit, az egészség­ügy szervezetlensége, a sajtótörvény, az adójogszabály változások, melyek az átlag alatt keresőket sújtják. Korrupciógyanús ügyek ismételt elővétele, az úgynevezett Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által.

*

A világ érdeklődésének középpontjában az egyiptomi súlyos za­vargások állnak. Kairó központjában százezres tömegek követelik a demokratikus változásokat és az elnök lemondását. A legerősebb ellenzéki erő a Muzulmán Testvériség, amelynek van mér­sé­keltebb és szélsőséges szárnya is. Az utóbbi azzal fenyegetőzik, hogy ha­talomra jutása után felmondja a békeszerződést Izraellel, és akkor a Közel-Keleten ismét állandóvá válik a háború.

Az arab országokban szinte futótűzként terjednek a tömegdemonstrációk, és nem lehet tudni, hogy ebből az iszlám fundamentalisták, a polgári erők vagy a katonai vezetők kerülnek ki győztesen. Persze minden ország más és más, mégis megdöb­bentő az a sodró hullám, melynek tanúi vagyunk.

*

Hideg zuhanyként jött az EU határozata, hogy a magyar elnök­ség fél esztendejének leg­fontosabb eseményét, az állam- és kor­mányfők gödöllői értekezletét nem tartják meg, illetve a második félévre halasztják, Varsó színhellyel. Eléggé általános vé­le­mény az, hogy itt nem csak technikai kérdésről van szó, (a G8-ak érte­kezletével és más felsőszintű értekezletekkel való ütközés), hanem szerepet játszott benne az Orbán-kabinet tízhónapos működésével, intézkedéseivel való nemtetszés kifejezése. Ez sajnos az ország presztízsét is sújtja.

Azt sem látni, hogy azok az intézkedések, melyek a lakos­ság különböző rétegeire vannak negatív hatással, (adó, nyugdíj stb.), no meg a felelősségrevonási akciók, melyek­ben a tisztázó vizsgálatok előtt hangzik el a vád, mikor érik el azt az inger­küszö­böt, mely már lényegesen befolyásolja a pártok és egyes vezetők megítélését.

Orbán „évértékelő” beszédei általánosságokban mozog­nak. Gyurcsány szintén érté­kelte az évet és a kormány tevékeny­ségét. Személyét és jövőjét illetően meg­osz­la­nak a vélemények. A jobboldal mindent elkövet, hogy lejárassa őt, és nem tudható, hogy ez milyen mélyen itta be magát a tömegvéleménybe.

*

Egy fiatal újságíró járt nálam. Könyvet akar írni a múlt század (!) két jelentős magyar gazdasági eseményéről, az új mechaniz­mus-reformról és az IMF-be történt be­lé­pé­sünk­ről. Meglehetősen tájékozott volt, többek között két könyvemet is olvasta. Remé­lem, használni tudja az elhangzottakat.

Egy régebbi, 1965-ben kiadott könyvemet az új gaz­da­ság­irá­nyí­tásii rendszerről angolul is kiadták, és kínai nyelven is. Amikor a nyolcvanas évek legelején – kollégám meghívására – Pekingben jártam, kaptam egy példányt a 30 000-ből, ez ott nem nagy példányszám. Érdekes a terjedelem: a képjelírásnak köszönhetően fele sincs a ma­gyar­énak. A kínaiak nagy érdeklődést mutattak abban az időben magyar gaz­da­ság­irá­nyí­tási rendszer iránt.

Március

Az új alkotmánytervezettel kapcsolatosan a kormány nyolc­millió példányban kérdő­ívet küldött ki a népnek, a népszavazást pótlandó néhol furcsa kérdésekkel. Ez párszáz millióba kerülhetett, de némileg eltereli a figyelmet az elmúlt háromnegyed évben „el­követett” intézkedésekről és a költ­ség­ve­tési hiány növekedéséről, amit a magasabb keresetűeknek nyújtott nagyvonalú adócsök­kentés okozott.

Fenyegető szavak is elhangzanak a hiány okozóiról, feled­ve azt, hogy az az elmúlt húsz év mely időszakaiban jelentkezett, és mi volt a szerepe ebben a különböző pár­tok­nak és kormányoknak. Ha lejár a féléves EU-elnökség mit fog tenni a vezető cent­rális erő?

Orbán március 15-i beszéde:

A történelem folyamán megvédtük Ma­gyar­or­szágot Bécs önkényétől, Moszk­vá­tól, és most megvédjük Brüsszeltől is. Nem tudom, hogy mit szólnak ehhez az EU-ban az EU soros elnökétől. És itthon az emberek jó része vevő az ilyen szövegekre.

*

Közben a szeizmikus és a kozmikus erők is fokozott működés­be léptek. Földrengés és szökőár Japánban. Nukleáris sugárzás, százezrek kitelepítése otthonukból. A ha­lot­tak száma ismeretlen.

Észak-Afrikában, Líbiában polgárháború, NATO-légicsapások a polgári lakosság védelmében. Szíriában tömegde­monstrációk és sortűz…

Hát nem éppen nyugalmas korszakban élünk! De volt-e nyu­galmas korszak egyáltalán az emberiség történetében?

Április

A jobbközép kormány első tíz hónapjáról.

– A hatalom megszilárdítása a kétharmados parlamenti többség alapján. Lojális köztársasági elnök, új sajtótörvény, az Alkotmánybíróság megszorítása.

– Gazdasági vonatkozásban meghirdetik az egyensúlyt javítani szándékozó Széll Kálmán-tervet, ami inkább „mixtúra”, sem­mint koncepció. Az adócsökkentéssel a jobb módúakat részesítik előnyben és sújtják az átlag alatti jövedelmeket. Nő a hiány a költ­ség­ve­tésben

– A me­ző­gaz­da­ságban szükséges változásokról alig esik szó, bár a termelés még most is alatta van a rend­szer­vál­tás előttinek.

– Az egészségügyi reform ügye nem halad. A társadalombiz­tosításban csökken a táppénz, a rokkantellátás. A magánnyugdíj­pénztárak vagyona az államhoz kerül.

– A közoktatás terén belső ellentétek a vezetésben és zavarok az ön­kor­mány­zati intézmények körül.

– Kudarcok a külpolitikában. Sajtótörvény az EU előtt. IMF-„paterolás”. Szlovák vita.

– A rasszizmus erősödik. A szélsőjobb kirekesztése helyett egyes kérdésekben elnézés. Kriminalizálás a politikai ellenféllel szemben.

Békési négyoldalas cikke a Népszabadságban összefogla­lóját adja a „hely­zet­nek”. Vajon hányan gondolkodnak el rajta? A „királyi” csatorna műsorában még mindig az öszödi beszédet emlegetik, és vannak, akik egy új erő megjelenését várják a politikai színpadon.

Belesüppedünk a honi problémák ingoványába, ez némi­képp érthető, bár erősen függünk attól, hogy mi lesz Európában és a világban. A fellendülés jelei alig mutat­koz­nak. Európa cammog, a világ vezető hatalmának elnöke, a szimpatikus Obama szo­rító présben van. Az USA, a föld leggazdagabb országa egyben a leg­el­adó­so­dot­tabb is. Meddig tartható ez? Mit szól, hogyan reagál erre a hitelező Kína, India, a nyomorgó és háborús Afrika, a latin­amerikai partnerek? Az orosz medve figyel. Az arab országok polgárháborúkat vívnak.

Túl sok a kérdőjel.

Május

Papírjaim böngészése közben előkerült egy-két régebbi doku­mentum. Ilyen az a fel­jegy­zés, amit 1979-ben adtam Havasinak, Kádár helyettesének, kérve, hogy juttassa el a PB tagjainak. Ez tartalmazza az akkor eltelt időszak tapasztalatait és a gaz­da­ság­po­li­ti­kai teendőket 1985-ig. Sajnos nem volt kellő hatása a gyakorlatra. Ilyen az az interjú, ami Bossányi Katalinnal készült 1992 januárjában. Ma is időszerűnek tűnnek, a problémák zöme átível a rendszereken. Erősödik bennem a nézet, hogy talán most kellene önkényes cezúrát húzni jegyzeteimben. A történelem ritkán ad valóságos cezúrát: a forradalmak, világháborúk, a társadalmi korszakváltások idején – igen. A kommentátor azonban időnként le kell, hogy tegye a tollat – már kora miatt is. Persze felmerül az emberben, hogy képes-e mindez érdeklődést kelteni a fiatalabb korosztályban? Van-e értelme kiadásának a jelenlegi légkörben, mikor a hatalmi kérdések uralják a terepet, és kevésbé a tartalmiak?

*

Zajlik a világ. A nagyhatalmak sora átrendeződik. A feltörekvő BRIK-államok to­vább­ra is magas fejlődési ütemet produkálnak és tartalékaik egy részét USA-állam­köt­vényekben tartják. Az arab országok forrongnak, a kommandósok kivégzik Bin Ladent. Az Európai Unió százmilliárddal pótolja a bajban levő országok defi­citjét, melyet részben a világválság, részben saját maguk okoztak. Kis hazánkban folyik a ma­rakodás a politikai erők között. Néhány jónevű közgazdász Haza és Hala­dás név­vel alapítványt hozott létre, melynek célja az ország problémáinak és a meg­oldási lehetőségek kidolgozása. Hát bizony jó lenne, ha okos és hozzáértő fők gyüle­kezetében megvitatnák száz bajunk…

2011 júniusában

A szerző néhány régebbi munkája

Tímár Mátyás: Gazdaságpolitika Ma­gyar­or­szágon 1967-1973. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Mátyás Tímár: Reflections on the Economic Development of Hungary. 1967-1973. Akadémiai Kiadó

Ugyanez kínai nyelven 1975-ben. Peking.

Tímár Mátyás: Gazdasági egyensúly és pénzügyek. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1983.

Wege aus der Weltwirtschaftkrise. Zürich, 1984. Különböző előadók­tól. Verlag Ruegger.

Tímár Mátyás: Szürke pénzügyek. Magvető Kiadó Budapest, 1989.

Tímár Mátyás és Tenner György: A forint konvertibilitásáról. Köz­gaz­da­sá­gi és Jogi Könyvkiadó, 1989.

Tímár Mátyás: Válság, Váltás, Változások 1979-1994. Láng Kiadó és Holding Rt.

A Magyar Nemzeti Bank története I-II-III kötet. Szerkesztőbizottság elnöke, majd konzultáns. Közgazdasági és Jogi Kiadó. Presscon Kiadó. Tarsoly Kiadó. (1993-2004)
ISBN 978-963-08-2401-9
ISSN 1216-18-61

Felelős kiadó a szerző

Felelős szerkesztő Tabák András

2011 Vasas-Köz Kft. nyomda
Felelős vezető Badó Géza

Terjeszti a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság